.debatt

...............forum...

sammanfattning
Södra Älvstranden: Skeppsbron
Medborgarsynpunkter

bakgrund
Stadsbyggnadskontorets program och samrådshandling och "Vårt Göteborgs" röstning på alternativ.

Skeppsbron

Medborgarsynpunkter
Inlämnade till "www.vartgoteborg.se"
och medborgarkraften.com


Förord
Samrådshandling för Program för Södra Älvstranden har gått ut på remiss.
Medborgarna hade att fram till och med den 25 november ta ställning till tre alternativa sträckningar för spårväg och biltrafik utmed Skeppsbron.

Alt1. Spårvagnen går på Stora Badhusgatan. Bilarna går på Skeppsbron.
Alt 2. Spårvagnen går på Skeppsbron. Bilarna går på Stora Badhusgatan.
Alt 3. Både spårvagnar och bilar går på delar av Skeppsbron och på delar av Stora Badhusgatan.

Medborgarsynpunkter av sign Arne Person


Jag rekommenderar
en kombination av Alt 1
och Alt 3

Motivering: Inget av alternativen övertygar.
Genom att koncentrera och forsera analysen till vissa trafikslag, för att få fram ett beslut för "Kringens" dragning genom området, riskerar man att tappa greppet om helheten.
Skeppsbrons betydelse minimeras till att bli en transportsträcka för spårvägen. Områdets innehåll underordnas och blir till trista bostadslängor med tomma kajer och pirer för fiktiva flanörer.

Skeppsbron borde kunna bli något mer än en genväg för spårvägen. T ex ett nav för Göteborgs framtida centrum!
Inom en radie av en kilometer kommer "navet" att innesluta förutom nuvarande city även Lindholmen, Lundbyclustret, Frihamnen, delar av Hultmansholme och Gullbergsvass, Vasastaden, Haga med Långgatorna fram till Masthuggstorget.

"Navet", platsen för Keillers verkstad på 1800-talet,
kommer att genomkorsas av en mängd flöden: Tåg, färjor, småbåtar,spårväg, bilar, cykel-, gång- och affärsstråk. Det har därmed förutsättningar att även i framtiden få en stor betydelse för Göteborgs utveckling.

Genom att ta fram områdets möjligheter inspireras operatörerna att satsa på Skeppsbron och också bemöda sig om att det blir ett attraktivt område för alla kategorier av medborgare.


Jag föreslår därför att följande synpunkter beaktas innan beslut fattas.

Tågtunneln
För att en investering i tågtunnel skall bli meningsfull får den inte bara anläggas för att gagna genomfartstrafiken. Den måste också komma Göteborgs medborgare tillgodo genom att ett antal strategiskt förlagda stationer anläggs under mark.

En sådan bör förläggas till Gullbergsvassområdet, som snart kommer att planeras om. Med hjälp av
3D-fastighetsindelning som då är möjlig kan en överdäckning av kvarvarande spår bli genomförbar.
Evenemangsstråket kan förlängas ned till en färjehållplats vid älven via en tågstation i Folkungagatans förlängning.

En annan station måste förläggas i anslutning till Skeppsbron (se nedan).

Sjöburen kollektivtrafik
Det kommer med all säkerhet att krävas färjor till de redan anlagda nu tomma kajerna utmed Norra älvstranden.

Det kommer också att behövas färjor till det expanderande Torslanda och till Älvsborg med sina tillkommande promenad- och cykelstråk samt begivenheter på t ex Västerberget och Långedragsudden.

Dessutom krävs för skärgårdens utveckling såväl i norr som i söder snabba förbindelser in till centrum sjövägen. Så även t
ill bostads-, affärs- och industriområdena uppströms älven.

En väl fungerande färjestruktur skulle säkert också välkomnas av handeln och de alltfler kryssningsfartyg som nu inte kan angöra Göteborg på grund av den begränsade fria höjden under Älvsborgsbron.

Ett väl utvecklat färjesystem innebär också ett minskat behov av bilparkeringsplatser i centrum.

Älven måste ses som en tillgång för Göteborg inte som en belastning. Vi har en färdig autostrada till Göteborgs mest eftertraktade områden. Den måste tillvaratas.

Kollektivtrafikterminal vid Skeppsbron

Vid Skeppsbron - Otterhällan kan en terminal förverkligas för färjor, småbåtar, spårvagnar, tåg och stadsbilar.
En tilltalande terminalbyggnad kan anläggas med kontakt med älven och båtarna, som stimulerar resenärerna att stanna till.
Den kan lämpligen ligga där Keillers verkstad en gång låg. Den förses med rulltrappor till en blivande tågstation och bilpool med stadsbilsuthyrning + det planerade bilgaraget i berget samt till en entré mot Kungsgatan.
En sådan anläggning krävs för att få alla kategorier av resenärer att stanna till, utnyttja ett brett utbud av lokaler och bidra till den eftersökta pulsen utmed Skeppsbron.
Samtidigt ökar attraktionskraften på den problematiska men viktiga delen av Kungsgatan som här länkar ihop Hamngatorna och Järntorget.

Genom att låta spårvagnarna gå på Stora Badhusgatan kan den bli som Linnégatan, som antyds i programmet.
Skeppsbron slipper alt 2:s konflikt mellan flanörer och svårstoppade spårvagnar.

Biltrafik på Skeppsbron kan lättare än spårvagnar anpassas till medborgarnas önskemål om kajens utnyttjande.

Mitt förslag är därför att arbeta vidare med alternativ nr 1 kombinerat med allt 3:s torg ( som terminal) i mitten. Detta skulle förmodligen ge de bästa förutsättningarna för framtiden och kunna bli riktigt bra.

Ytterligare tankar kring Södra älvstranden finns på hemsidan www.medborgarkraften.com under utredningar/visioner. Där finns såväl synpunkter på färjetrafiken från öarna, utvecklingen av Gullbergsvassområdet, gång och cykelstråk utmed kusten och information om Järntorgsområdet.

Sign: Arne Person

Åter innehåll!