.ur samrådsredogörelsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SDN Askim
Översiktsplaneringen ska ses som en process;en ständigt pågående process som främst behandlar frågorna vad och varför, inte när och hur.
Askim anser att det finns goda förutsättningar att arbeta vidare med frågorna kring medborgarkraft.
Det finns ett brett spektrum av engagemang att peka på, alltifrån ledarskap i fotbollsklubben över väl besökta klassträffar i skolan till aktiviteter för att genomföra en kommundelning.
Referensgrupper: Det kommer att krävas mycket utvecklingsarbete för att hålla igång planeringsprocessen. Ett intressant försök, där förvaltningen deltar, att bredda deltagandet och öka kunskapsflödena i processen är arbetet med referensgrupper i Askim.

SDN Backa
(Inget om medborgarkraften.)

SDN Bergsjön
För kvarboende, gemenskap och livaktigt lokalt samhälle är det viktigt att uppmuntra uppbyggnaden av sociala nätverk, speciellt de som överbryggar sociala, åldersmässiga och etniska klyftor.

Biskopsgården
(Inga synpunkter inlämnade)

SDN Centrum
Dialog viktig: Hur vår stadsmiljö skall utformas har stor betydelse för invånarnas framtid. Det är därför viktigt att föra en dialog för att bättre ta tillvara kvalitativa och kreativa utvecklingsmöjligheter.

SDN Frölunda
Medborgarkraften måste i allt större utsträckning tas tillvara i frågor som berör de människor och de aktörer som verkar inom varje SDN-område, de må gälla trafik-, handels-, närmiljö-, eller inflytandefrågor i stort som smått.
Den fysiska och sociala bilden av Frölunda bör skärskådas av medborgarna. Integrerad eller segregerad? Trivsam eller otrygg? Det finns många frågeställningar.
Det är mycket positivt att de sociala och medborgerliga aspekterna lyfts fram i översiktsplaneringen. Begreppet medborgarkraft sätter fokus på att samhällssystemen och människorna i dem, har avgörande betydelse för vilken riktning utvecklingen får.

Överlappningen så stor som möjligt mellan bärkraft och konkurrenskraft, förutsätter många kloka människor med helhetssyn och oegenyttigt sinnelag, liksom opinionsbildare med stor ansvarskänsla.
Utmaningen är att, på ett pedagogiskt sätt, nå ut med, vad bär- och konkurrenskrafterna ställer för krav på samhället och på oss som medborgare.

Stora Göteborgs krav: Lokala översiktsplaner skulle kunna fungera som metod för lokal medverkan. En nödvändig förutsättning är att visionen om krafterna i respektive stadsdels perspektiv och att stora Göteborgs krav på stadsdelarna redovisas och kan ingå i de lokala planerna. De lokala planernas status behöver klargöras.

SDN Gunnared
SDN Gunnared
instämmer helt med det som sägs om att "Göteborg måste vara en god stad för alla sina invånare. I en föränderlig situation har Göteborg inte råd att förlora dolda resurser bland sina invånare p g a att de inte ges utvecklingsmöjligheter i en pressande social och fysisk miljö.
Den konkurrenskraft som finns i medborgarkraften måste tas tillvara.

SDN Härlanda
Stadsdelsnämnden ser mycket positivt på lokal medverkan. Härlanda arbetar aktivt med brukarråd och brukarmedverkan inom stadsdelsnämndens verksamheter. Härlandaborna visar ett stort intresse för frågor som rör stadsdelen.
Härlandas måldokument: "Att ge de boende i Härlanda möjlighet till ett reellt inflytande, delaktighet och medbestämmande över de olika verksamheter som stadsdelsförvaltningen bedriver är ett prioriterat område. "SDN Högsbo
Sociala aspekterna: Det är mycket positivt att de sociala aspekterna tas med i ÖP och uttalas som lika viktiga som de ekonomiska och ekologiska aspekterna.
Det kan diskuteras om inte de sociala aspekterna ingår, som en del i både bärkraft och konkurrenskraft.
Tydliggör sambanden mellan lokal ÖP och ÖP för kommunen.
Dialogen med medborgarna: Hur skall dialogen med medborgarna föras? Hur skall synpunkter från invånarna och verksamma i stadsdelen tas tillvara? Det är betydelsefullt att inte inge förhoppningar om möjligheter till påverkan som sedan inte kan infrias. När allmänheten lämnar synpunkter bör de veta hur dessa kommer att hanteras i fortsättningen. Vem har ansvaret för att föra denna dialog och ta hand om synpunkterna? Delaktighet i översiktsplaneringen och dess lokala delar är en svår pedagogisk fråga som bör utvecklas i det kommande arbetet.

SDN Högsbo
Det är mycket positivt att de sociala aspekterna tas med i ÖP och uttalas som lika viktiga som de ekonomiska och ekologiska.
De tre krafterna i konflikt med varandra: Kanske skulle det i en del sammanhang visa på påverkande faktorer av ekonomisk ekologisk och social karaktär.

nästa sida!