.utredning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Till innehåll!

 

 

 

 

FÖRSTÄRKT SKYDD AV
TÄTORTSNÄRA NATUROMRÅDEN

Park och grönområden på Vässingsö
Varaktigt skydd och förvaltning.
Utredning till hjälp för styrgruppens ställningstagande.
(medborgarkraften i Älvsborg)

Inledning

Intresset för skydd och förvaltning av tätortsnära naturområden har genom regeringens uppdrag till Länsstyrelsena nu ökat. För större sammanhängande områden, som bör skyddas krävs enligt Länsstyrelsen att dessa görs till naturreservat. För mindre områden i anslutning till tätortsbebyggelse kan skyddet ske genom detaljplan.

Vissa områden är belägna i en gråzon som de på Vässingsö såvida de inte kommer att ingå i det
naturreservat
som nu föreslås utmed den södra kusten från Älvsborgsbron till Askim.

Medborgarkraften i Älvsborg har i sin rapport till byggnadsnämnden, i samband med den detaljerade översiktsplaneringen av området år 2002, redovisat medborgarnas syn på områdets disposition.Se nedan!

Boende inom området har nu blivit oroliga när mätningsarbeten helt plötsligt påbörjats inom grönområdet och därför ombett medborgarkraften.com att utreda vad som pågår.

Enligt kommunens lantmätare rör det sig om ett fastighetsbildningsärende gällande avstyckning av ett par tomter från, vad allmänheten uppfattar, områdets gemensamma grönytor.

Enligt lantmätaren gäller det ett fastighetsbildningsärende på ej planlagd mark. Endast sakägarna behöver informeras. Politikerna behöver inte blandas in. Ärendet prövas intern.

Medborgarkraften.com har beslutat att ta reda på vad som gäller för att kunna ge styrgruppen i medborgarkraften i Älvsborg erforderlig information för sitt ställningstagande.

Nedan följer en sammanfattning av det material och den information som kommit in till medborgarkraften.

Området!

Se översiktsbilder!

Saltholmen Långedrag ....Södra Vässingsö

 

Dagsläget
Ett skissförlag har upprättats av lantmätaren och prövas nu av musseet och stadsbyggnadskontoret. Se Skissförslaget och utredningen nedan.

Problemet
Finns det möjligheter att med hjälp av dagens regelverk förhindra att grönområdet exploateras? Dvs om det nu inte kommer att ingå i föreslaget naturreservatet eller ingå i en detaljplan för Vässingsö.
Kommer ifrågavarande avstyckningar att äventyra stadsbyggnadskontorets och medborgarnas intentioner för området?
Kommer stadsdelsnämnden i Älvsborgs beslut om "damsugning" av stadsdelen på tomter för seniorboenden att påverka aktuellt område?

Bakgrundsmaterial
Markägoförhållanden
Förhållandena är mycket komplexa. Redovisningen här är avsiktligt mycket summarisk.
Enligt en initierad boende inom området finns det på planritningar från 40-talet tomter på Vässingsö reserverade för tjänstemen vid Långedragsrestaurangen. Bland dessa den nu aktuella vid Regattagatan.
Från annat håll har handlingar från Landsarkivet i Härnösand erhållits.
Enligt Kommunfullmäktiges handling överlät Aktiebolaget Långedrag 1973 till kommunen ett antal stadsägor på Vässingsö med undantag av "de områden, som å avtalet bifogade kartbilagor A och B angivits med röda begränsningslinjer och bokstäverna a,b, c och d,... med tillträde för kommunen den 1 oktober 1973..."Se kartbild över tomt d!
________________________________________________________

De med a,b, c och d betecknade områdena avsågs att i en tänkt stadsplan för Vässingsö utgöra tomter för bostadsändamål.
Planen kom aldrig till och Vässingsö är nu endast delvis planlagt.

Del a utgörs av planområdet bakom nuvarande Nimbus. Delarna b och c befanns senare ligga alltför nära en fornlämning och är inte aktuella för bostäder. Del d är nu aktuell för fastighetsbildning.Se bild!
____________________________________________________________
Medborgarkraftens arbete
Under arbetet med den detaljerade översiktsplanen för Saltholmen - Långedrag genomförde medborgarkraften ett omfattande informationsarbete innefattande möten, utredningar och enkätundersökning för att kartlägga såväl göteborgarnas som de i området boende och verksammas synpunkter.
Dessa synpunkter sammanvägdes med det material stadsbyggnadskontoret tog fram och kom att resultera i en rapport som tillsändes byggnadsnämndens ledamöter.
Se bilaga 1 nedan och vinnande förslaget vid visningen på Nya Varvet!
_____________________________________________________________
Ur nuvarande prövning
"Enligt museets bedömning är detta ur fornlämningssynpunkt
acceptabelt under förutsättning att medelhöjden på det södra huset blir minst 1 meter lägre än huset påp 855:259."
Enligt stadsbyggnadskontoret är förslaget acceptabelt om byggnaderna anpassas till den befintliga bebyggelsen.
______________________________________________________________

Resultat av rundringning till ansvariga myndigheter

Samtliga är eniga om att nuvarande fastighetsbildningsärende gäller att avsluta den gamla affären med AB Långedrag som redovisats ovan.
Enighet tycks också råda om att när pågående justeringar är utförda, området är att betrakta som fullbyggt.
Den yta som AB Långedrag nu får innehåller delvis privat markyta. Dvs det gemensamma grönområdet blir i verkligheten lite större än det avsedda.

Lantmäteriet
När det gäller fastighetsbildningsärende på ej planlagd mark behöver endast sakägarna informeras. Politikerna behöver inte blandas in. Ärendet prövas intern. Känner inte till vem medborgarkraften skall tillskriva för att skydda området.

SBK byggchef Distrikt väster
Det är otänkbart att låta fastighetsägare utmed ett grönområde köpa till yta från ett grönområde för avstyckning.
Vid planläggning av ett område får de som begärt planläggning och tjänar på den betala. Det är tänkbart att låta planera endast de delar som är av allmänt intresse. Det är först när ett fastighetsbildningsärende blivit ett bygglovsärende allmänheten ges möjlighet att yttra sig.

Fastighetskontoret
Anser att det är en planfråga som först behandlas av Stadsbyggnadskontoret. Hänvisning till SBK:s distriktschef och Park och natur.

Park och natur
Kan inte ta egna initiativ. Hänvisar till Fastighetskontoret.

Fastighetskontoret
Markchef
Vi avyttrar aldrig mark som inte är planlagd.
Undantag kan göras vid reglering av tomtgränser.

Det är Stadsbyggnadskontoret som styr.
Hänvisar till SBK distriktschef Väster.

SBK distriktschef Väster
Kontoret bevakar noga att inga grönområde naggas. Just nu är det otänkbart att skydda grönområde genom detaljplan. Allt planarbete koncentreras på detaljplanering av områden innehållande bostäder.

Slutsats: Av uttalandena är det uppenbart att det är Stadsbyggnadskontoret som bär ansvaret. Det förefaller som gällande rutiner dock inte är tillräckliga för att säkra ej detaljplanelagda naturområden för längre tid.

Det kan finnas skäl för skrivelse till Byggnadsnämnden med begäran om utredning.

_____________________________________________________________

Tänkbara scenarier:
1. Aktuellt förslag genomförs
Inga konsekvensutredningar utförs.
Framtida förslag till ytterligare tomter inom grönområdet överlåts åt då aktuella sakägare och tjänstemän att ta ställning till.
I princip innebär scenariet att de intentioner medborgarkraften och stadsbyggnadskontoret hade med den detaljerade översiktsplanen överges.

2. Aktuellt förslag genomförs först efter
att området detaljplanelagts.

Planens omfattning utreds.

____________________________________________________________

Bilaga 1

Ur
Rapport 1 del B Saltholmen - Långedrag
Medborgarkraften i Älvsborg 2000 05 10

Gång- och Cykelleder
Över bergen på Vässingsö samt Ängholmen anordnas gångstigar. Av naturmaterial iordningsställs i första hand befintliga stråk, så att de utan större besvär kan utnyttjas för promenader. Eventuella sittplatser måste vara oömma och utgöra en del av naturen. (Stenar, trädstammar, stubbar). Utmed vattnet från GKSS till Pejlingsgatan förbättras dagens bryggförbindelse. Tomten i Sextantgatans fond utformas som utsiktsplats för allmänheten. Den nås från vattnet via ravinen och från berget via allmänningen.

Invånarna i Älvsborg har länge diskuterat och önskat en sammanhängande gång- cykelled utgående från Röda Sten, vidare mot Nya Varvet, Käringberget, Långedrag, Saltholmen och Fiskebäck...

Park- och rekreationsområden
Idag är den obebyggda marken oklart definierad och vanskött. Detta kan bero på oklara ägo- och ansvarsförhållanden. Det är viktigt att en klar uppdelning sker mellan t ex stadsparker, lokala parker, naturområden och reservområden, samt att tankar finns om dess innehåll och skötsel.
... En promenadstig från Långedrags hamn till Hjalmar Johanssons varv och ner till Ängholmsgatan därefter upp på berget till bronsåldersröset med sin magnifika utsikt. Ev påfart mot berget kan ske från Babordsgatan.
Ängholmsparken på Vässingsö: Sedan bostadsområdets tillkomst har parken varit ägnad öns invånare. Så bör det vara även i fortsättningen.

Saltholmen: Önskvärd framtida utveckling. Balans mellan de olika intressena är nödvändig. På sikt bör Saltholmen få en karaktär av stadspark som inrymmer väl anpassade p-platser och vändslinga för kollektivtrafiken samt byggnader som berikande inslag i parkmiljön. Badanläggningarna och anslutande park samt kanotföreningens verksamheter utvecklas. Varmbadhuset kan på sikt återställas som badhus. Bassängen mm finns bevarad.

Ur rapport 1 del C: Kapitel 4 Kultur- och naturvårdsprogram
Författare Ulla Sjöberg.
Hon har bl a skrivit om fornlämningen, pelaren, floran, smedjan och gränslinjemarkeringen på "Öberget" på Vässingsö.

Synpunkter!

 

 

 

 

 

 


_______________________________________________________

 

Nästa sida!