................

 

 

eXTReMe Tracker

 

...................................................................

 

 

 

 

 

 

 

  1

.
..MEDBORGARKRAFTEN
..startsidan illustrerade
versionen


.
Nyheter 26 februari 2023


NÄTVERK FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
(OM LÄNKAR/ BILDER INTE FUNGERAR KLICKA HÄR)

Senaste nyheter! .....Föregående nyhetssida

 
1
Brev till myndigheter..Brev/mejl..Protokolll.Protokoll(Off)..Bildspel Video Om nätverket Start!. Nästa!
... .
Göteborg: framtid.. 400 år...förslag..Gbg på Google earth/ Panoramio!.av (arnepe1) .Processkonst förteckning webben
...
..Göteborgs fd 10 stadsdelar (PK nr25)
A Norra Hisingen
B Angered.
C.Östra Göteborg ..
D.Västra Hisingen ......
E Lundby,
F Majorna/Linné.
G Centrum,
H Örgryte/Härlanda
I Västra Göteborg
J Askim/Frölunda/Högsbo

..NYHETSARKIVET..AKTUELLT. KONTAKT .. WEBMASTER.. .MIÄ x
.
 

 

  BILDER

 

  Bookmark and Share

.2016-09-05
.LÅNGEDRAG:Länk! S Skärgården: Länk!

.PROJEKT STENSTADEN MINNEN,,.., Länk!

.HASSP: ........................................Länkar!

.BETÄNKANDE HASSP .....1 Länk! 2 Länk!

.HASSP:
............................UTVECKLING

.HASSP:..........................Yttr Jämlik stad

.HASSP:...........................
BEGRUNDAN

.HASSP........................... Före Förstudie

.HASSP Bakgrund SocialSciencePark

.HASSP ...Synpunkter på rapport SSP'


 

 

 
 
 
   
 
   
 

Veckans bilder 2023 v08
Långedrags båtvarv

Bilden vill visa ett aktuellt alternativ till nu föreslaga utnyttjande av planområdet, att förvandla Långedrags båtvarv till ett massivt bostadsområde, som blir som en skärm som skymmer utsikten för grannarna.

Alternativet bygger på att den marina verksamheten består och utvecklas till att gagna såväl regionen som turisterna.

Tornet blir en ersättning för tidigare Miramar (häpnadsväckande hav). En ljusgård kan innehålla modeller över utvecklingen av småbåts livet inom Göteborgs regionen.

Genom att utnyttja problemet med förhöjda vattennivåer och önskemålet om att få ett levande båtliv i älven och till skärgården kan planområdets värde väsentligt öka.

Förslag från Staden Vi Vill Ha är att förlänga samrådstiden så att olika alternativ kan konsekvensanalyseras innan detaljplanen ställs ut.

 

Veckans bilder 2023 v07
Stockholm Liljevalchs tillbyggnad

En fyrkant fylld av gjutna takljuslanterniner.

Liljevalchs+ fungerar som komplement till den gamla konsthallen, som fortsatt välkomnar besökare från Djurgårdsvägen.

Den nya byggnaden vänder sig mot Falkenbergsgatan.

 

 

Veckans bilder 2023 v06
Långedrags båtvarv Samråd

I stadsbyggnadskontorets utställningshall ägde samrådet rum.
Stark kritik riktades mot förslaget.

 

Veckans bilder 2023 v05
Om Frihamnsdagarna i Gamlestan

Redogörlse utfördes för hur Frihamnsdgarna ska
utnyttjas under jubileumsåret.

Bilden visar hur loggan kom till.

 
Veckans bilder 2023 v04
Karlatornet
 
Veckans bilder 2023 v03
Kristian Wedel på bio Capitol
Visar bilder ur boken Göteborg 400 år
 
Visual Arena Program

17:45 - Dörrarna öppnas
18:00 - Kreativa intar scenen

- Skapa versen Frozen Atlantis Story med VR, AI och 3D-skanningsverktyg – Tobias Wüstefeld, Frozen Atlantis
- Dansföreställning till ett naturinspirerat soundtrack, som utforskar hur vi lär oss att röra oss i rymden – Nolwenn Lecompte
-
Visuellt klingande dikt som kombinerar den känslomässiga dimensionen av en berättelse och föreställningen av gester - Alicia Lazaro Arteaga
-
Vetenskapen om positiv psykologi till bildkonst – Lorena Sassman
-
Perception of Space med foton – Claudiu Burlac
-
Kortfilm, vattenmelonen – Gorki Glaser-Müller
-
Worldbuilding -2050 scenarier –Timmy Ghiurau, Volvo Cars

 

Välkommen till Green money talks JSP

Stat, region och EU erbjuder en lång rad finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Nu bjuder vi in till vårt efterlängtade finansieringsevent där du får bred överblick och chans att prata direkt med din favoritfinansiär.

Den 18 januari, 2023 samlar vi de grönaste finansiärerna på vår scen och öppnar upp för efterföljande minimässa där ni företag får möjlighet att träffa finansiärerna en och en.

Det blir tips och råd och nyheter. Informationen är uppdaterad, direkt från källan! Och bäst av allt: Du får en unik chans att bolla din egen idé direkt med finansiärerna. Och du får träffa oss, dina vänner i innovationssystemet.

 
Veckans bilder 2023 v02
Soluppgång
 
Veckans bilder 2023 v01
Långedrag
 

ÅR 2022

Veckans bilder 2022 v52
Rodergatan Långedrag
 
Veckans bilder 2022 v51
God Jul och Gott Nytt År
 

Veckans bilder 2022 v50

GöteborgsOperan

 


Långedrags båtvarv

Sammanfattning
Planens syfte och förutsättningar
Planens syfte är att omvandla området från verksamhetsområde till bostadsområde med
småhus som kompletterar omgivande bebyggelse samt att skapa en allmän tillgänglighet
till vattnet via gångstråk. Bebyggelsen ska vara anpassad till platsens förutsättningar i skala och utformning.
Vid beslut om startplan för 2021 gav byggnadsnämnden (2020-12-15) förvaltningen i uppdrag föra en dialog med byggherren i syfte att endast planera för småhus/radhus på platsen. Planarbetets målsättning är därmed justerad från planbeskedets flerbostadshus till småhus. Planen ska bidra till mål om ökat småhusbyggande enligt byggnadsnämndens budget och komplettera befintligt villaområde med småhus i varierad typ.
Planområdet ligger i Långedrag inom stadsdelen Älvsborg i västra Göteborg. Området angränsar till vattnet och Göteborgs Kungl. Segelsällskaps (GKSS) hamn i norr och väster och till befintligt villaområde i söder. Området nyttjas idag för verksamhet, Bebyggelsen består av en verksamhetsbyggnad med tillhörande komplemenbygg-nader. Inga bostäder finns inom planområdet idag. Angränsande område består främst av friliggande villor med varierad karaktär och ålder.

 

STADEN VI VILL HA :
UR: Synpunkter sända till byggnadsnämndens ledamöter

Ärende
Långedrags båtvarv: på fastigheten Älvsborg 855:125125 i Göteborgs Kommun.
BEGÄRAN OM ATT BYGGNADSNÄMNDEN VID NÄSTA MÖTE 13 DECEMBER BESLUTAR ATT GÅ UT MED SAMRÅDS- /GRANSKNINGSHANDLING MED
FÖRLÄNGD SAMRÅDSTID ATT INNEFATTA HELA 400-ÅRSFIRANDET

MOTIV FÖR BEGÄRAN OM FÖRLÄNGING AV SAMRÅDSTIDEN
Enligt tjänsteutlåtandet utfärdat 2022-11-08 är planens syfte att pröva möjligheten att omvandla området från verksamhetsområde till bostadsområde med småhus och skapa en allmän tillgänglighet till vattnet via gångstråk och kajpromenad.
Under SAMRÅDS- /GRANSKNINGSHANDLING / Överväganden och konsekvenser anges att:
Detaljplanen möjliggör bebyggelse som kommer att påverka omgivningens havsutblickar. Detaljplanen kommer att ha viss påverkan på stads- och landskapsbilden i området.
Detaljplanen innebär att inom planområdet konstaterade påtagliga naturvärden försvinner. Detaljplanen anger användningen bostadsområde vilket strider mot översiktsplanen som anger verksamhetsområde, mindre hamn. I kommunbes-lutet om positivt planbesked ansågs det lämpligt att pröva bostadsbebyggelse på den aktuella platsen i detaljplanen. Det anges att bostadshusen sannolikt måste pålas. Bottensanering? Befintliga hus rivs m. m.
Tidningsartiklar påpekar fixering vid detaljer där helhetstänkande krävs och bristen på verklig planering som gjort att stadens expansion urartat.
SVVH anser det vara äventyrligt att pröva genom implementering av förslag efter enbart traditionellt samråd, som kan resultera i oönskade konsekvenser i framtiden när det finns moderna verktyg som digitala tvillingar och big data för testning för att få uppfattning om helhet och konsekvenser innan implementering sker. Gällande planförslag bör därför under samrådstiden som "Digital tvilling" testas i ett "Flödesrum" innan granskning, antagande och laga kraft äger rum. Planeringstiden kan därmed förkortas då överklagan till Länsstyrelsen och domstolar kan undvikas liksom höga advokatkostnader och så kallad förgävesplanering
.

 

Prototyp Göteborg - staden som utställning

STADEN VI VILL HA ansöker!

ANSÖKAN TILL PROTOTYP GÖTEBORG
OM DELTAGANDE I OMSTÄLLNINGSLABBET
FÖRENINGEN STADEN VI VILL HA (SVVH)
AVSER ATT I OMSTÄLLNINGSLABBET TA FRAM FLÖDESRUM
SOM UNDER JUBILEUMSÅRET 2023 UTVECKLAS TILL PROTOTYP

 

Veckans bilder 2022 v49
Ny skulptur avtäcks utanför Sjöfartsmuseet
Konstverket utanför Sjöfartsmuseet avtäcks på invigningsdagen 10 december.

Om det gränslösa och gåtfulla havet. En ny skulptur avtäcks den 10 december utanför Sjöfartsmuseet Akvariets entré. Den visar det gränslösa och gåtfulla havet och hur människan påverkar det.

Den nya offentliga konstgestaltningen heter ONE (rising tide falling star). Den har precis som museet en stark koppling till havet.

– Vårt verk är en mutation, ett samspel mellan det mänskliga och det marina. Vi vill att konstgestaltningen ska uppmana betraktaren att omfamna det okända: det gränslösa havet i all sin komplexitet, historia och inte minst dess framtid, säger konstnärerna Dit-Cilinn och David Ohlsson.

Något utomjordiskt
Skulpturen har en skrovlig yta med spår av snäckor, tång och mollusker. Men det syns även fossilt skräp som gamla kapsyler, plastflaskor och munskydd. Ytan inuti skimrar av pärlemor, precis som i en snäcka.

 

Frukostmöte Chalmers Mindcraft

Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad under ett par års tid arbetat för att utveckla en metod för att använda dataspelet Minecraft som ett verktyg för att föra en dialog med skolelever om stadsutveckling.

Workshops har hållits i både Bergsjön och Hjällbo där man dels skapat intresse hos barnen kring stadsutvecklingsfrågor, dels tankat in barnens idéer i den fördjupade dialog som pågår under samrådstiden för planprogram för Hjällbo. Workshoparna på Lärjeskolan resulterade dessutom i en utställning under Hjällbokalaset där barnens arbete visades upp för stolta föräldrar och andra intresserade.

Metoden implementeras nu i Stadsbyggnadskontorets arbete med detaljplaner och medborgarengagemang och har fått mycket uppmärksamhet, både nationellt och internationellt. Arbetet har genomförts som en del av EU-projektet IRIS Smart Cities, som nu bjuder in till ett frukostseminarium för att dela med sig av sina lärdomar.

Är du intresserad av att få ta del av en handfast metod för att kunna jobba med Minecraft i dina egna projekt? Eller vill du veta hur Göteborgs Stad jobbar framåt med medborgarengagemang?

 

Veckans bilder 2022 v48

AFORI
Afori är ett kunskapsnav för innovation i upphandling och en mötesplats för offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle.

Effektiva samarbeten leder till mer robust krishantering
I en tid kantad av utmaningar och kriser är det viktigt att hitta effektiva samarbeten i organisationen. Rapporten visar bland annat att de inköps- och upphandlingsorganisationer, oavsett storlek, som haft en strategiskt utvecklad organisation generellt haft bättre förutsättningar att hantera pandemikrisen och är antagligen mer robusta inför kriser även i framtiden.

 
Region Östergötland
 

Destination Earth IOT Forum

 

24 november, 12:00-13:00:
City Information Modeling (CIM) och kommunala plattformar
CIM kan beskrivas som ett ekosystem av metoder och digital teknik för stadsdesign och stadsplanering som är kopplat till en datarik och integrerad stadsinformationsdatabas.

Vilka är fördelarna med att använda CIM i en kommun och vilka är några goda exempel och lärdomar som dragits för kommunala dataplattformar?
Maria Uggla, projektledare 3CIM, Stockholms stad
Noel Alldritt, IRIS Smart Cities, Göteborgs Stad
Moderator: Lars Harrie, Professor, Institutionen för Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds Universitet

CIM kan beskrivas som ett ekosystem av metoder och digital teknik för stadsdesign och stadsplanering som är kopplat till en datarik och integrerad stadsinformationsdatabas.

Vilka är fördelarna med att använda CIM i en kommun och vilka är några goda exempel och lärdomar som dragits för kommunala dataplattformar? Detta är några av de frågor som vi kommer att diskutera under detta seminarium tillsammans med våra talare.

Maria Uggla, projektledare 3CIM, Stockholms stad
Noel Alldritt, IRIS Smart Cities, Göteborgs Stad
Hans Wendt, projektledare för IoT/CIP projektet, Göteborgs Stad
Moderator: Lars Harrie, Professor, Institutionen för Naturgeografi och ekosystemvetenskap, Lunds Universitet

 
Veckans bilder 2022 v47
HÖST
 

CMB A Working Lab

 

 

 

 

 

Veckans bilder 2022 v46

UTSTÄLLNING I KONSTHALLEN

Utställning
BURNOUT
2022.09.24
2023.01.08

 


Digitala Tvillingar – utmaningar och möjligheter för Sveriges kommuner och städer, en serie webinars i fyra delar under hösten 2022.

10 november, 12:00-13:00:
Hur bygger man upp en digital tvilling i praktiken?
Under detta seminarium kommer våra talare att beskriva sin resa för att bygga en digital tvilling. De kommer att ta upp fallgropar och ge praktiska tips till andra kommuner som vill utnyttja digitala tvillingar i sitt arbete.

Eric Jeansson, Geodatastrateg på Stadsbyggnadskontoret i Göteborgs Stad
Erik Telldén, 3D-samordnare samhällsbyggnadskontoret Norrköpings kommun
Moderator: Anders Logg, föreståndare Digital Twin Cities Centre

 
Veckans bilder 2022 v45
I DIMMA DOLT
 
Veckans bilder 2022 v44
Väntkur Långedrag
 

Visual Arena
Explore Immersive Experience
Narrativ XR Lab
Find idea pitch

Visual Arena 10 år 28 okt v43
Vår vision är att göra visualisering till ett redskap för alla. Som förtydligar, enar och hjälper oss att nå hållbarhet tillsammans. Genom samverkan utvecklar vi nya sätt att visualisera. Vi initierar och driver projekt, samlar kompetens och sprider kunskap.

 

Veckans bilder 2022 v43
Reväst Digitalisering och cirkulära affärsmodeller

Varför är cirkulära affärsmodeller intressanta? På vilket sätt skapar digitaliseringen möjligheter för att realisera de cirkulära affärsmodellerna? Hur cirkulärt är egentligen Sverige?


Seminariet inleds med en presentation av Circularity Gap Report Sweden, en analys av hur Sverige konsumerar material, från mat och konsumentvaror till bostäder och mobilitet. Rapporten visar att Sveriges ekonomi i stort sett är linjär. Analysen har genomförts av RISE och Circle Economy på uppdrag av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Därefter pratar RISE om digitalisering som möjliggörare, resurser, affärer, och kostnadsbesparingar. Vilka komponenter finns i det cirku-lära och hur har digitaliseringen hjälpt till utvecklingen? RISE ger oss även en framtidsspaning på området. Därefter kommer Erik Lindvall VD Guringo på temat ”Designing to die och digitalisering” - en presentation av framtidens cirkulära affärsmodeller i gränslandet mellan det virtuella och det fysiska.
Webinariet avslutas med en reflektion från samordnarna för Västra Götalandsregionens kraftsamlingar Digitalisering och Cirkulära affärsmodeller, hur kan arbetet tas vidare?

 

Veckans bilder 2022 v42

SVVH-möte på Falken

 

 

FRIHAMNSDAGARNA
FÖRSLAG TILL TEMATORG FÖR ÅR 2023

Föreningen Frihamnsdagarna föreslår för nästa år 2023 fyra stycken tematiska torg.

1. Framtidens välfärd
2. Framtidens mat
3. Framtidens stad och samhälle
4. Hållbar framtid
Föreningen ställer frågan: Är det en bra idé att forma tematiska torg kring dessa ämnen. Vid seminarierna påpekades från de flesta att det är bra att ha tematiska torg. Det påpekades också att det är viktigt att även få med det övriga. Torgen 1, 3 och 4 går in i varandra påpekades.

Idag är det många organisationer som arbetar med digitalisering i stuprör. HASSP ska få dem att uppväxla genom samverkan. Idag når inte deras budskap ut varken till allmänheten eller Frihamnsdagarna.se

Staden Vi Vill Ha föreslår därför att ett tematorg ska behandla digitaliseringen som verktyg för
att uppnå framtidens såväl välfärd, stad och samhälle samt hållbarhet.


FÖRSLAG TILL 2023
NÄSTA !