.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tätortsnära naturområden

ANTECKNINGAR FRÅN MÖTET 6 NOVEMBER PÅ LÄNSSTYRELSEN


Ur
Information till berörda föreningar m. fl i Göteborgsregionen


Information om uppdrag angående förstärkt skydd för tätortsnära naturområden

Länsstyrelserna i Stockholms Västra Götalands och Skåne län har fått regeringens uppdrag att ta fram var sitt program för skydd av tätortsnära naturområden.

Programmet skall ange hur de mest värdefulla områdena för friluftsliv och naturvård kan ges varaktigt skydd och förvaltning. Uppdraget skall genomföras i samarbete med berörda kommuner, och miljöorganisationer m. fl. skall få möjlighet att delta i arbetet.

I programmet skall följande redovisas:
¤ vilka områden i storstadsregionen som berörs.
¤ vem som skall skydda och förvalta respektive område
¤ tidplan för genomförande av skyddet.

Viktiga utgångspunkter skall vara integrering av naturvård, friluftsliv och kulturmiljövård, liksom betydelsen av att stimulera ytterligare kommunala naturvårdsinsatser. Programmet skall vara förankrat hos berörda kommuner och redovisas till regeringen senast den 1 oktober 2003.

Uppdragstexten i sin helhet finns att tillgå på följande internetsida:
www.miljo.regeringen.se/Projekt/PDFer%20diverse/uppdragtatort.pdf

.........................

Denna information om uppdraget skickas till de föreningar, organisationer etc i Göteborgsregionens tretton kommuner som är verksamma inom natur- och friluftslivsområdena, liksom till andra tänkbara intressenter i de hithörande markanvändningsområdena.

...

Bakgrund
Bakgrunden till uppdraget finns i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, där det anges att städer
tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö...

Arbetsgång
...material som redan tagits fram i kommunerna och på Länsstyrelsen kommer att sammanställas... Med detta som grund kommer en bristanalys att göras...

Ett diskussionsunderlag avses kunna läggas ut på internetsidan i november Fram till mars 2003 kommer därefter ett förslag till program för förbättrat skydd att utarbetas.Särskilt viktigt under dessa månader är att tillvarata all den kunskap och det engagemang som finns hos föreningar, intressegrupper och enskilda kring frågor om att bevara den tätortsnära naturen. ..

Informationsmöten

För att föreningar inom miljöområdet och andra intressenter skall få möjlighet att mer aktivt delta i arbetet anordnas fyra kvällsmöten för informationsutbyte och diskussion.

¤ 6 november 2002 kl. 18.30-20.00
¤ 12 december 2002 kl. 18.30-20.00
¤ 30 januari 2003 kl. 18.30-20.00
¤ 20 mars 2003 kl. 18.30-20.00

Seminarier

Två fördjupningsseminarier kommer att anordnas som led i arbetet med regeringsuppdraget...

Internetsidan

Löpande information om arbetet kommer att lämnas på Länsstyrelsens hemsida under www.o.lst.se/projekt/tatortsnatur.

Remiss

Ett förslag till program beräknas skickas ut på remiss i mars/april 2003. Beslut om programmet kommer därefter att fattas i september 2003.

Senast den 1 oktovber 2003 skall uppdraget redovisas till regeringen.

Välkommen att delta i arbetet med att förbättra skyddet för våra tätortsnära naturområden!

 

Bilaga. Kontaktpersoner...

------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Synpunkter!....Inlägg