Galleriarne

  Bookmark and Share

  

.debatt

...............forum...  

sammanfattning
PROCESSKONST

cccccccccccc

...{1}.

bakgrund

PROCESSKONST GALLERIARNE

PROCESSKONST 2013 >


UTFÖRLIGARE BESKRIVNINGAR

 

PROCESSKONST
sammanfattning

Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.

Konstformen har utvecklats ur bl a installationskonsten och syftet är att som komplement till traditionell forskning och utveckling på ett effektivt sätt skapa förutsättningar för en samhällsutveckling som ligger i fas med tiden.

Lansering av begreppet "processkonst" gjordes i mitt flerfaldigt prisbelönade bidrag till "Sätt färg på Göteborg".

En analys av bostadsförnyelsen i storskaliga bostadsområden i Göteborg plus idén att delta i färgsättnigstävlingen utgjorde det första processkonstverkets första steg. Bidraget till tävlingen blev det andra steget och en samrådshandling utsänt till en bred samrådskrets det tredje steget.

Tävlingsbidragets tema var att byggnaderna skulle färgsättas efter processkonstverkets ingående symboler.
T ex skulle Energiverkets kontor inför VM färgsättas i enlighet med processkonstverkets symbol för en ny företagsform benämnd "levaföretag".Fönstersnickeriernas varierande färgnyanser skulle representera den nya kraften som personalen tillförs.
Förslaget fick delat andra pris (Inget första pris delades ut) och utfördes i princip enligt tävlingsförslaget.

Senare kom även Biskopsgårdens vattentorn att färgsättas med utgångspunkt från mina idéer från färgsättningstävlingen.

Inspirationskällor för det första processkonstverket:
Mandalabegreppet i "Projekt Stenstaden", tillämpad grundvattenforskning i rivningshotade fastigheter, vandring utmed levador på Madeira samt ovan omnämnda analys av storskaliga bostadsområden.

Det andra processkonstverket var tänkt att mobilisera de mänskliga resurserna i Angered. En fråga ställdes. Kan varje stadsdel utvecklas till att bli en unik och livskraftig stadsdel med hjälp av ett processkonstverk?

Det tredje processkonstverket som behandlade miljöhoten inom stadsdelen Älvsborg samt det fjärde som utgjorde nya försök till kvartersvisa grundbevarande åtgärder i Vasastaden utveckaldes parallellt med det första.


Processkonstverk nr 1 från 1994

Utdrag ur samrådshandlingen.

Experimentet
Att utforska om det är möjligt att med hjälp av konsten skapa för människan uthålliga och rika samhällen.

Kan konstnärer och tolkare i samverkan stegvis medvetandegöra och förverkliga konstverkets budskap?

Kan ett konstverk med tidsbegränsat budskap värdesättas och komma till nytta medan budskapet är aktuellt?

Målsättningar ( Ett urval)
Målet är att tillvarata de omedvetna tankar och känslor som bl a kommer till utryck i konsten och omsätta dem i handling.

Att bidra till utvecklingen av Göteborg till en attraktiv miljövänlig stad samt finna nya vägar till förnyelsen av våra storskaliga bostadsområden.

Att bidra till fördjupade studier av segregationens orsaker och effekter.

Att använda kulturen som redskap för social upprustning.

Att lyfta fram flera av Göteborgs unika bidrag. Kvaliteter som hamn-, hav- och älvstad. Både Älvsborg och Angered ligger vid älven.

Att bidra till genomförandet av kvartersvisa grundförstärkningar i Vasastaden.

Processkonstverkets urform
Vår varseblivning sker till en del genom ett medvetet system och till en betydligt större del genom ett omedvetet. Vi känner välbefinnande eller olust utan att vi är medvetna om varför. Utformningen av stadsbyggandet bör i högre grad ske på det omedvetna systemets villkor. Samhällsforskningen måste kompletteras t ex med processkonst.

Processkonstverkets urform innehåller symboler och idéer som medvetandegörs och tolkas stegvis för att utmynna i ett samhälle bättre anpassat för människorna och miljön.

De nya företagen
För full sysselsättning krävs nya företagsformer.
Nuvarande konsumtionsinriktade produkt- och tjänsteföretag kommer med nödvändighet att successivt ersättas av andra former där människan och miljön i stället sätts i centrum.

Ett exempel processkonstverkets "levaföretag", som avses bli utvärderat och utvecklat under processens gång. Det är ett livsstilsinriktat företag där syftet är att anpassa sig till de anställdas livsstilar och livsmönster. Till denna kärnfunktion, företagets nav ansluts produkt- och tjänsteföretag som kan fungera i harmoni med de anställdas livsstilar och livsmönster. Till denna kärnfunktion, företagets nav, ansluts produkt-och tjänsteföretag som kan fungera i harmoni med de anställda och förse dem med erforderliga medel för nödvändig konsumtion...

Funderingar
Ur folkhemmets idéhistoria var det viktigare att samhället fungerade väl än att alla enskilda människor fick leva på sitt sätt. (Qvarsell)

Det moderna livet klyvs i ett materiellt och ett andligt plan. Vissa ägnar sig åt "modernismen" som ett rent konstnärligt och intellektuellt fenomen, andra arbetar med "modernisering" politiska, ekonomiska och sociala. Detta visar på den olyckliga dualiteten, som uppstått mellan vårt moderna jag och vår moderna miljö. (Boman)

En enda valuta i detta dualistiska samhälle fungerar inte.
Vi spelar hasard, förut med bankerna nu med utlandet som finansiärer, medan de överblivna blir allt fler. Två valutor en för det materiella värdet "att ha" och en för det immateriella behovet "att leva" kan vara lösningen. Vi måste få upp ögonen för det vi kallar för livskvalitet.
Detta inte minst om Sverige skall kunna uppfylla WHO: s strategi. Hälsa för alla år 2000 som Europaregionens medlemsländer antagit. "År 2000 skall alla människor ha fått möjlighet att utveckla och använda sina fysiska och psykiska resurser så att de kan leva ett socialt och ekonomiskt tillfredsställande liv. "

Forskarna tycks vara överens om att utvecklingen bör ske i form av en process. Framgångarna kommer att bli störst när offentliga och enskilda intressenter samverkar på olika nivåer och med stor bredd. En realistisk hållning handlar mer om en ny teoretisk och praktiskt förankrad "planeringskultur" än om en detaljerad doktrin med färdiga mönster och modeller för hur problem skall lösas. En sådan planeringskultur har ett dialoginriktat förhållningssätt till invånarna. Den pekar ut problem och mål, redovisar värderingar och anvisar praktiskt användbara metoder. Respekt, lyhördhet och känsla för människors egna upplevelser och för olika miljöers egen kultur och tradition ligger i det dialoginriktade förhållningssättet. I detta ligger en uppfordran att mobilisera de mänskliga resurser som finns i den lokala miljön.

En ny kultur kan stimuleras av kunskap men måste också få växa fram underifrån som grund för en långsiktigt hållbar utveckling. Det vi i samverkan måste få fram nu är flexibla och måttfulla strategier efter lokala förutsättningar.

Vår hjärna
Vår varseblivning sker genom två parallella system, ett medvetet i hjärnbarken och ett omedvetet i det limbiska systemet. Merparten av varseblivningen är den omedvetna.
Det limbiska systemet är alltså kapabelt att ta emot information, värdera den och låta kroppen reagera adekvat, t ex med känslor av välbefinnande eller olust utan att processen når medvetandenivån. Långt efter det att man upphört att medvetet intressera sig för sin miljö fortsätter oinskränkt det medvetna registrerandet som bestämmer så mycket av känsloupplevelserna.
Utformningen av stadsbyggandets visuella och sensuella kvaliteter bör alltså i hög grad ske på det limbiska systemets villkor. Konsten ligger generellt före utvecklingen men blir ofta för den otränade obegriplig och kommer ofta mänskligheten till godo för sent.
Ett sätt att avhjälpa detta är att låta människan avancera från att vara åskadare av till att bli aktör i konsten.

Hypotes: Om vår tid var indelad i funktionerna, produktion, leva och vila i stället för produktion, sysslolöshet och vila skulle situationen i världen idag vara helt annorlunda.

Om vi hade en dialog mellan två tillstånd att leva och att ha, kronan står för "hatillståndets" valuta och valutan "leva" står för levatillståndet, skulle nedanstående formel gälla.
1 Leva = 1 Skr/? + ej i pengar omsättbart > 1Skr

© AP


Processkonstverk nr 2
Syfte: Att mobilisera de mänskliga resurserna i Angered
© AP


Processkonstverk nr 3
Syfte: Att mobilisera de mänskliga resurserna i Älvsborg och övriga Göteborg så att stadsdelens kustnära läge bättre kommer Göteborgarna till gagn.
Älvsborg:Vissa tankar finns för fortsättningen. Bland annat bör till kulturåret 1998 en ny Långedragsrestaurang av någon form vara uppförd. Den föreslås ingå i processkonstverket.
Liksom i processkonstverket M´ANGERED bör de offentliga rummen studeras i processform. Vattenvägen mellan skärgården till Angered likaså.

© AP


Processkonstverk nr 4
Vasastaden
Ur målsättningar:Att förhindra ytterligare sättningsskador i Vasastaden.

© AP


Processkonstverk nr 5
Färgsättning av gavel i Olskroken.

Inför VM i friidrott inlämnades till tävlingen "Sätt färg på Göteborg" ett stort antal förslag baserad på mångfald, vidsynthet och medborgarmedverkan. Gaveln i Olskroken ingick inte i tävlingen men visar tydligast medborgarnas medverkan i en ständigt pågående process i en öppen förbindelse med omvärden genom "levadan" som tillför näring i form av nytänkande och innovationer.

© AP


Processkonstverk nr 6
En fortsättning på processkonstverk 1.
Titel: Livsstilssamhället, värdegemenskap och mångfald.
Budskap: Livet behöver bestyras.
Idé: Utveckling av livsstilssamhället som ersätter industrisamhället.
Inspirationskälla utgjorde IFMA-nätverket vars idé är att utveckla företag.
Projektområde: Gårdsten: Gårdsten i Angered förnyas med hjälp av "bestyrare", vars uppgift är att tillse att boendegruppers behov tillfredsställs. Ett lämpligt antal livsstilar utvecklas i samverkan för att kunna erbjuda invånarna ett gott liv.
Förklaring: Många företag har kommit underfund med att ytterligare effektivisering kan uppnås först genom att själv koncentrera sig på kärnverksamheten och överlåta åt dem som har specialkunskapen, att effektivisera stödfunktionerna, så att en effektiv helhet erhålls.
(IFMA dvs International Facility Management Association hade inspirerat.
IFMA verkar för utveckling och utbildning i konsten att få fastigheter, lokaler, miljö och utrustning att maximalt stödja lokalanvändarens kärnverksamhet. IFMA, Sverige utgör en av 120 avdelningar. Det är ett världsomspännande nätverk med över 14 000 medlemmar.)

Mina tankar var att överföra idéerna på människan. Istället för att ha fastigheten i centrum skulle människan stå i centrum. Ett antal skisser med mandalan som utgångspunkt producerades.
Kontakt med IFMA-nätverket erhöll jag genom Göteborg Energi AB i samband med mitt prisbelönade färgsättningsförslag för huvudkontoret. Bolaget visade stort intresse för mina idéer.
Chalmers satsar på Facility management-utbildning vid denna tidpunkt.

Jfr. Industrisamhället- Livsstilssamhället
Industrisamhället: Verksamheterna=kärnfunktionerna väljer stödfunktioner vilket innebär begränsad sysselsättning.
Livsstilssamhället: Livsstilarna=kärnfunktionerna väljer stödfunktioner vilket ger full sysselsättning.

Monetära system:
Nuvarande system är anpassat för produktionssamhället och dagens värderingar. Livsstilssamhället kommer att kräva sina system anpassade efter sina värderingar.

Samhällsplanering och arkitektur:
Industrialismens krav på likriktning har varit vägledande i samhällsplaneringen och arkitekturen. Många är försöken att med "arkitektur" förändra industrialismens livsmönster. Lika många är misslyckandena. En ny bärande stadsbyggnadsteori kommer först att utvecklas i det att industrialismen övergår i livsstilssamhället.

Ur utredningar:
En analys av förnyelsen av de storskaliga bostadsområdena, vars slutomdöme var nedslående, resulterade i ett sökande efter en förklaring och lösning. I samband därmed tillkom ur det undermedvetna skisser och utkast. En världsbild före i tiden växte fram. Processkonsten föddes och precenterades i färgsättningstävlingen inför VM.
Göteborg Energi AB:s huvudkontor liksom gavelmålningen i Olskroken utgör processkonstverk.

Seminarier anordnade av ett par nätverksorganisationer inspirerade.
Den ena värnar om företagen. Betydelsen av att stödja kärnfunktionen framhålls.
Den andra värnar om att rädda planeten. Proaktiva åtgärder är lösningen. I båda fallen är människan underdrordnad kärnfunktionen.
En tredje grupp organisationer har människan som kärnfunktion. Stora krav ställs på stödfunktionerna för att förhindra accelererande befolklningsexposition.

Ett resonemang förs även om proretroaktivt handlingsmönster som innebär att ligga före tiden för att vara i fas med tiden.

Individen i samhället:
En jämförelse görs mellan industrisamhället och livsstilssamhället.
Industrisamhället enkelriktar Livsstilsamhället mångfaldigar.

© AP


Processkonstverk nr 7
Föreningsverksamhet

Genom aktivt arbete i en förening i väster var tanken att utveckla idéerna om livstilssamhället och bestyrning, dvs en direktdemokratisk idé, i stadsdelen Älvsborg. Möjligheterna visade sig begränsade och processkonstverket stannade vid skisser.

© AP


Processkonstverk nr 8
Objekt:
Detaljerad översiktsplan för
Saltholmen - Långedrag.

Aktör: Referensgrupp för föreningar i Älvsborg.
( Bildat av stadsbyggnadskontoret.)
Behovet av bestyrning eller delaktighet i planeringen på gräsrotsnivå hade så småningom gett resultat i översiktsplanen genom en tredje kraft, medborgarkraften.
Kunde bestyrningsidén äntligen ge effekt?

Referensgruppens ambitioner att lösa de många problemen blev alltför hög för att kunna fungera som referensgrupp. Denna ombildades därför till Medborgarkraften i Älvsborg.
Om Medborgarkraften kan läsas på hemsidan www.medborgarkraften.com.

© AP


Processkonstverk nr 9
www.medborgarkraften.com
startar för att till medborgarna sprida information och få information.

© AP


Processkonstverk nr 10
Saltholmen -Långedrag
En fortsättning av processkonstverk nr 8.

© AP


Processkonstverk nr11
GULLBERGSVASS VISION 2003 03 27 ARNE PERSON

MOTTO: QUINTA ESSENTIA
............en stad för alla................

BAKGRUND
VSA uppmanade arkitekterna att skissa på visionära planer för Gullbergsvassområdet. Dessa som jag kallade för Quinta Essentia har sedan dess utvecklats och redovisas nedan som "En stad för alla"

En stad för alla
Apropå förnyelsen av Södra Älvstranden och den pågående debatten.
För att bredda debatten ska jag försöka redogöra för en vision som växte fram i samband med diskussioner om Södra Älvstranden och Gullbergsvassområdet.


Visionen: När jag nyligen bearbetade en bild i datorn framträdde det på bildens himmel en antydan till en vertikal volym riktad ut i rymden. I en bok, som låg på bordet, kom jag att fästa blicken på ett tecken som visade sig symbolisera ”Quinta essentia”dvs ”det väsentligaste” och är en förutsättning för mångfalden. Bilden inspirerade mig och med några uttalanden i åtanke om att inte glömma de marginaliserade och segregerade växte en visionär plan fram för Gullbergsvassområdet. En flexibel tredimensionellt indelad fastighetsplan som passade alla möjliga typer av verksamheter, boenden, åldrar och ekonomier fick utgöra basen. Jag gestaltade terrasser, essensior, frizoner, gallerier och mötesplatser, som reproduktionsplatser för medborgarkraft och för tillvaratagande och förädling av inte minst de destruktiva krafterna. En stadskärna växte fram som skulle göra Göteborg till en stad för alla.

Förord till visionen för Gullbergsvass

Visionen för Gullbergsvass

© AP


Processkonstverk nr12

Tidskapseln 2050

www.medborgarkraften.com
lämnade ett bidrag till kapseln.

Ur
Utställning i samband med fyllningen av tidskapseln.

Hemsidan www.medborgarkraften.com utgör ett medborgarkraftsembryo.

Ett embryo till den medborgarkraft som inom några år med största sannolikhet kommer att utvecklas likt bärkraften och konkurrenskraften.

Ett embryo till den tredje noden i det kraftfält som innan år 2050 kommer att bilda grunden för ett nytt regeringssystem i Sverige.

Ett embryo till det regeringssystem som ersätter dagens polära vänster - höger system.

För att lösa dagens globala problem behövs en social kraft i balans med bärkraften och konkurrenskraften.

En kraft som förmår att vidga medborgarnas sinnen.
En kraft som värderar alla medborgare lika oberoende kön, färg, härkomst, typ, eller ålder.

www.medborgarkraften.com har tagit upp kommunens idé om en kompletterande social kraft.

I detta inledande skede fungerar hemsidan enbart som ett forum för stadsbyggnadsfrågor
i Göteborg.

Avsikten är att öka allmänhetens intresse för stadsbyggnadsfrågor och för delaktighet i samhällsutvecklingen.

Det är viktigt att finna former för socialt välbefinnande som en av de grundläggande faktorerna för stadens utveckling.

Vid sidan om hemsidan fungerar idag organisationen Medborgarkraften i Älvsborg. Den arbetar aktivt med stadsbyggnadsfrågor främst inom stadsdelen.

© AP


Processkonstverk nr13
Spiralen
Ett videoverk utgående från kommunens politiker.

© AP


Processkonstverk nr 14
Södra älvstranden
Till kommunens hemsida insändes ett antal bidrag.
Se under Södra Älvstranden

© AP


Processkonstverk nr 15
ÄLVSTADEN FRAMTIDENS GÖTEBORG
2005-04-27

INSPIRATION
Göteborgs översiktsplan (ÖP99), processkonsten, självhjälpsgrupper, strukturer i naturen och inom matematiken, medborgarkraften.com, samt vattnets betydelse för livet har inspirerat.

Grundläggande för livet är, att kunna leva väl, att naturen består och att vi har tillgång till materiella hjälpmedel. Det vill säga, att just de tre krafter, som Göteborgs översiktsplan utgår ifrån, kan samverka och balansera varandra så att vi får en hållbar stad.
Se under Älvstaden
© AP


Processkonstverk nr 16

Kulturlyft och medborgarkrafter
Processkonstverk nr 16 steg 1
Arne Person Göteborg september 2006

Texter
Processkonstverkets text i pdf format

Videor
Utställningen 24 min
Gaveln 7 min
I stället för 2 min
Ockupationer 21 min
Begrundan 17 min
Bildanalyser 3 min
Tetran 4 min
Besjälat hus 6 min
Papperskorgen 4 min
Levadan 28 min

Processkonstverket
Definition (Arne Person)
Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform
utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.

Embryo
Röda Sten, medborgarkraftsbegreppet och önskan om Göteborg som kulturstad.

Strategi
Med utgångspunkt från Röda Sten och Göta älv samt översiktsplanens kraftbegrepp byggs Göteborgs kulturliv ut till önskad dignitet.

Budskap
Medborgarkraftens möjligheter måste synliggöras. Konstnärligt tänkande och agerande kan genomsyra allt. Konsten kan ligga före forskning och ha utmärkta möjligheter att påverka utvecklingen. Konst och kultur kan betraktas som verksamheter som kan skapa jobb, minska klassmotsättningar och bidra till friskvården.

Uttolkare
Medborgarna

© AP


Processkonstverk nr 17
Besjälat hus
Ett trähus med tydlig jugendkaraktär avses sparas inom HSB:s utbyggnadsområde på Stora Billingen i Göteborg.
Huset larmas men möjlighet finns att fotografera genom fönstren.
Husets karaktär med speglingar i fönstren ger märkliga upplevelser. Huset tycks vara besjälat. En kamp för dess liv tycks utkämpas. Växtligheten tycks överta rummen och en hand tycks vilja förgöra det. Starka ljusreflexer innifrån likt lågor förstärker känslan att huset är hotat.


En video tas fram som vill påvisa kampen.

Några månader senare brinner huset upp.
En video tas fram som visar resterna.
En antikvarisk förundersökning hade dessförinnan utförts.
En video tas fram innehållande en hel del interiörbilder för att utgöra ett kompletterande dokument av huset.

Husets utstrålning har inspirerat till det nittonde processkonstverket se nedan.

Se video!

© AP


Processkonstverk nr 18
Göteborgs södra skärgård 2007
Med utgångspunkt från medborgarkraftens studier, fallstudie av GU och CTH från 2003, inköp av snabbfärjor och Saltholmen.Läs mer!

© AP


Processkonstverk nr 19
Besjälade platser i Göteborg
Varje verksamhet kan ses ha sin speciella in- och utstrålning från när som fjärran. En plats karaktär kan betraktas som summan av dessa påverkanformer. I Göteborg utgör ÖPXX:s tre krafterna i balans en sådan påverkan. Läs mer!

© AP


Processkonstverk nr 20
Gång- och cykelstråk i Göteborg
Läs mer!

© AP


Processkonstverk nr 21
Göteborgsbilder i Google earth
För att få Göteborg på kartan och dess medborgare intresserade av sin stad.
Se under sign "arnepe1" på Google earth.
Se bilderna!

© AP


Processkonstverk nr 22
Heden
I framtiden och kraftsamverkan
från 2008
Läs mer!

steg4

© APProcesskonstverk nr 23 Karta
Göteborgs Framtid
från 2008

Läs mer!

© AP


Processkonstverk nr 24
Den Goda Staden
Heden + Saltholmen - Långedrag
Läs mer!

© AP


Processkonstverk nr 25
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
från 2009
Läs mer!

© AP


Processkonstverk nr 26
EXPO 2010 i Shanghai
från 2010
Läs mer!

© AP


Processkonstverk nr 27
Gemensam vision för
Göteborgs framtid
från 2010
© AP
Läs mer!

© AP


Processkonstverk nr 28
Vindplats
från 2010
© AP
Läs mer!

© AP


Processkonstverk nr 29
Spel SUDEV-GBG
från 2011
Läs mer! Under arbete!
Pdg-fil SUDEVGBG1

© AP


Processkonstverk nr 30
Tävling SUDEV-GBG
från 2011
Läs mer! SUDEVTÄVLING

© AP


Processkonstverk nr 31
Dialogplanering
från 2011
Läs mer! hela utredningen!

© AP


Processkonstverk nr 32
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Förslag till Göteborg &Co

från 2011
Ta del av förslagen i idéboken!
© AP


Processkonstverk nr 33
Krafter, konsekvenser,
strategier och hållbarhet

från 2012

mer!
© AP


Processkonstverk nr 34
Quinta Essentia
En stad för alla II

från 2013

mer!
© AP


Processkonstverk nr 35
GÖTEBORGS FRAMTID:
DEN FABULÖSA STADEN

från 2013

mer!
© AP


Processkonstverk nr 36
SOCIAL SCIENCE PARK

från 2013

mer!
© AP


Processkonstverk nr 37
GÖTEBORG GLOKALT

från 2013

mer!
© AP


Processkonstverk nr 38
HOLISTIC SCIENCE PARK

från 2013

mer!
© AP


Processkonstverk nr 39
MELLANRUMSVALUTA

från 2013

mer!
© AP


Processkonstverk nr 40
UTVECKLING NORDOST

från 2013 KOMMER INOM KORT!

mer!
© APProcesskonstverk nr 41
HOLISTIC ASSOCIATION
SOCIAL SCIENCE PARK (HASSP)

från 2014

mer!
© AP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............