...MEDBORGASRKRAFTEN

 ....................AKTUELLT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Medborgarkraftsbegreppet, ett förtydligande
aav Arne Person

Med anledning av artikeln i GP 10 november, finns det anledning till ett
förtydligande av min tolkning av medborgarkraftsbegreppet.


Vi har inga nedskrivna stadgar men vi har en styrgrupp. Så som artikeln formulerades, kan det tolkas som
om medborgarkraften accepterar alla medel för att nå sina mål.
Så är det naturligtvis inte. Se beskrivningen nedan!

Fram t o m nu?
Samhället styrs genom de folkvalda. Bär- och konkurrenskraftbegreppen gäller.
ÖP93 (Översiktsplanen för Göteborg 1993)

Om dialogen fungerar
Harmoni .Medborgaren< ---------------dialog---------------- > Folkvalda

Om dialogen inte fungerar
Vanmakt Medborgaren<-----/ ... .....aavbrott......../------ > Folkvalda
... ..\/
. .
Kravaller

...............................________________________

Forskningen, som bedrevs i samband med utvärderingen av förnyelsen av de storskaliga bostadsområdena var enhällig på en punkt. Den sociala aspekten hade åsidosatts.
En stark kritik kom att riktas mot ÖP93

Översiktsplanen för Göteborg 1999 (ÖP99) erhöll därför ett tredje kraftbegrepp medborgarkraften.
Någon definition på vad denna kraft innebär eller hur den skall tillvaratas finns inte.

När den av stadsbyggnadskontoret skapade "Referensgruppen föreningar i Älvsborg" övergick till att bli en medborgarkraftsgrupp dvs" Medborgarkraften i Älvsborg" var detta främst på grund av att den strävade efter långsiktigt hållbara lösningar sett i ett helhetsperspektiv i motsats till vad de folkvalda förordade.

Framtiden?
Medborgarkraften blir ett komplement till de folkvalda. Medborgaren kan vända sig till sin medborgarkraftsgrupp när dialogen med de folkvalda inte fungerar eller tvärt om i vissa sakfrågor.

För att det hela skall fungera krävs att en interaktion med de folkvalda kommer tillstånd.
Dvs en dubbelriktad påverkan.

................................< ------------/ ......../------------- > Folkvalda
Harmoni .Medborgaren ..................I interaktion
................................< ---------------dialog---------------- > Medborgarkraften

Om medborgaren inte kan erhålla dialog med varken de folkvalda eller sin medborgarkraftsgrupp finns risk för vanmakt och kravaller. Om detta inträffar
har såväl de folkvalda som medborgarkraften misslyckats
. Medborgarkraftens
vapen är inte tillhyggen utan kunskap, skaparkraft, utålighet och motivation.
För detta kan krävas mobilisering av kraft utifrån. Därför finns de många länkarna
på vår debattsida.

Våra samrådsgrupper är för oss som referensgrupperna för Stadsbyggnadskontoret
dvs fria att agera fritt.
När vi som föreningsreferensgrupp inte kunde acceptera, myndigheternas kortsiktiga ohållbara ställningstagande, vad vi ansåg, valde gruppen att byta namn till medborgarkraftsgrupp.
Detsamma gäller för våra samrådsgrupper. Om dessa varken kan acceptera myndigheternas eller medborgarkraftens ståndpunkter står de dem fritt att agera som
en fristående medborgarkraft dock inte under medborgarkraften i Älvsborgs namn.

 

Inget fungerar............... < ------------/ ......../------------- > Folkvalda
Vanmakt.Medborgaren ...............
.... .\/..................... .< -----------/ ........./-------------- > Medborgarkraften
...Kravaller

Dagens läge, vilket motiverade skrivelsen till byggnadsnämnden.

..............................< ------------/ ......../------------- > Folkvalda
Vanmakt.Medborgaren ...............
.... .\/..................... .< --------------dialog-----------------------> Medborgarkraften
...Kravaller

P-däcket på Saltholmen ser jag, som ett pilotprojekt där bl a kortsiktiga
intressen står mot långsiktiga.

.........................................__________________
Synpunkter välkomnas!

 

 

 

 

 

 

 

 

8