MEDBORGARKRAFTEN

 

 

ÖP99 synpunkter på
MEDBORGARKRAFT, BÄRKRAFT OCH KONKURRENSKRAFT
Inledning
En nyhet för ÖP99 är tillägget av medborgarkraft. ÖP skall utgå ifrån tre krafter. Konkurrenskraft, bärkraft och medborgarkraft. Sammanställningen av inkomna synpunkter på samrådet visar att många har synpunkter på dessa krafter. Nedan refereras några av dessa i sina huvuddrag.

Länsstyrelsen
-
Det är välbetänkt att införa begreppet medborgarkraft eftersom de sociala frågorna lyfts in likvärdigt med konkurrens och bärkraft.
Länsstyrelsen ställer sig positiv till att integrera begreppet medborgarkraft i planeringen.
I den strategi för länets långsiktiga utveckling, som på regeringens uppdrag utarbetats i samverkan mellan Länsstyrelsen och ett antal regionala och lokala aktörer, beskrivs den regionala utvecklingen utifrån fyra grundläggande begrepp, vilka vart och ett belyser en viktig aspekt av samhällsutvecklingen. De fyra begreppen är konkurrenskraft, bärkraft, delaktighet och säkerhet.
De två förstnämnda är desamma som utgångspunkterna för OP99. Begreppet "delaktighet" med vilket avses medborgarnas möjligheter att ta del i och påverka sin egen omgivning, ansluter till ÖP99:s begrepp medborgarkraft. Däremot tar ÖP99 inte särskilt upp säkerhetsaspekterna, dvs frågor om risker och sårbarhet i det moderna samhället. För Göteborgs del är dessa frågor särskilt relevanta och bör tydliggöras mer.
En viktig faktor för översiktsplaneringen är att ta vara på den kunskap som finns hos de människor som bor och arbetar i stadsdelarna utöver vad den allmänna samrådsskyldigheten kan ge.
Människors trivsel: Hela Göteborg måste bli en trivsam stad. Om den inte blir det så lär den varken bli medborgarkraftig eller konkurrenskraftig, kanske inte heller bärkraftig eller säker. det bör sålunda beröras vad det är som gör att människor trivs i den fysiska och sociala miljön.
.....Även medborgarkraften skall således värdebeskrivas. Exempel: Vilka värden ligger i att flera generationer i en familj kan bo nära varandra? Vilka värden ligger i att etniska grupper integreras väl i alla bostadsområden och att därvid kreativa krafter som kommer ur mångfalden tillåts komma till uttryck? Hur kan kvinnor, ungdomar, barn och kanske äldre engageras mer aktivt i planeringsprocessen?

Ett exempel på målkonflikt mellan medborgarkraft och konkurrenskraft är att i rapporten "Stora och lilla Göteborg", Beskrivs humankapitalet som "välutbildade och kreativa människor", som är viktiga för framtidsföretagen och som kräver en attraktiv stadsmiljö. Om ordet humankapital skall användas bör det avse alla invånare i staden, som var och en efter sina förutsättningar bidrar till samhällets utveckling.

Fastighetsnämnden
(v)Bra och nödvändigt att de sociala aspekterna lyfts fram. Begreppet medborgarkraft behöver ges en tydligare definition. Konkurrenskraften bör inte ensidigt prioriteras genom en inriktning på nischbyggande i centrala lägen och i kustnära områden.

Fastighetskontoret
Begreppet medborgarkraft bör utgå ur analysen av framtidsvisioner för Göteborg inom ramen för OP99. Medborgarkraften är grundläggande och kommer till uttryck i den demokratiska processen ur vilken översiktsplanen växer fram.

Folkhälsosekretariatet
Hur och i vilken utsträckning skall planeringsverktygen användas för att styra utvecklingen? Det föreligger väl formulerade framtidsbeskrivningar och en rad kraftfulla planeringsverktyg, men någonstans på vägen uppstår tveksamhet och verktygen används inte. De tre krafterna, som kan te sig motstridiga, bör utvecklas till att bli kompletterande genom att utnyttja traditionell konflikthanteringsprincip av typen "vinna - vinna". Varje planeringsbeslut bör föregås av en analys av konsekvenserna för hälsa, välbefinnande och trivsel, vilket på sikt leder fram till en mänsklig stad att leva, bo arbeta och ha fritid i.

Invandrarnämnden
Positivt att SBK/BN aktivt arbetar för en helhetssyn och en demokratisering av plan- och byggprocessen. Genom att också betona de sociala aspekterna kan förhoppningar ställas på att ÖP99 skall kunna fungera som ett verksamt underlag för detaljplanearbetet och som en källa till kunskap. Den vision som ÖP99 tecknar borde förutsätta att man bryter tendensen till segregation mellan de etablerade och en outsider-klass av socialt och ekonomiskt marginaliserade grupper. En alltför polariserad kan te sig skrämmande för grupper och företag som är attraktiva för Göteborgs kommun.
En förutsättning för att vända utanförskap till delaktighet är att man lämnar det helsvenska perspektivet och på ett seriöst vis tar vara på brukarnas erfarenheter.
Demokratiaspekter: Att vara med och utforma sin närmiljö kan vara en ingång till ett större samhällsengagemang och deltagande i det politiska arbetet. Demokrati på ett djupare plan förutsätter en stor tillit till de boendes egna initiativ.

Konsumentnämnden
Rapporten är av stort intresse. Den segregerade staden Göteborg återspeglas tydligt. Att tillföra "medborgarkraft" är av avgörande betydelse.

Miljönämnden
Det finns ingen långsiktig konflikt mellan bärkraft och konkurrenskraft dock mellan kortsiktiga fördelar och långsiktiga problem. Här är medborgarkraften i form av konsumentkraft en viktig pådrivande faktor mot bärkraft.
Alternativa synsätt efterlyses. Livskvalitet t ex innefattar, när materiella basbehov är tillfredsställda, så oändligt mycket mer än vad som kan beskrivas i ekonomiska termer.
Ett alternativ är att vara mer konsekvent och försöka sätta pris även på miljön för att kunna göra jämförelser.
Det vore intressant med ett resonemang om hur mycket staden kan expandera innan vi märker effekter på välmåendet.

Museinämnden
(Inget om medborgarkraft)

Näringslivssekretariatet
Av de tre, delvis motstridiga, "krafterna" är NS uppgift att främst verka för att stärka stadens och regionens konkurrenskraft. Ett konkurrenskraftigt näringsliv är en förutsättning för den välfärd som utgör kärnan i "medborgarkraften"

Primärvårdsnämnden
Medborgarkraftens tre utvecklingslinjer är för primärvården närliggande frågor. Aktivt medborgarskap; Tidiga, förebyggande insatser; Åtgärder mot segregation.

Trafiknämnden
Tillägget med medborgarkraft ger en bra ram för analyser och bidrar till att strukturera problemen, men kan också uppfattas som något abstrakt.

Göteborgsregionens kommunalförbund
Risken finns att om projekt genomförs som bara stöds av en av de tre krafterna blir resultatet att planeringen inte leder dit det var tänkt. Detta innebär att varje område/projekt istället bör stärka det som i visionen föerenar de tre krafterna för att en långsiktig och livskraftig utveckling skall uppnås.

Ale kommun
Krafterna kan
ses som nödvändiga förutsättningar för en vision i stället för ett självständigt uttryck för en vision.

Kungälvs kommun
Medborgarkraft: Kompletteringen synes välbetänkt och saknades i ÖP93.

Partille kommun
Krafterna kan ses som nödvändiga förutsättningar för en vision i stället för ett självständigt uttryck för en vision.

Förvaltnings AB Framtiden
Framtidskoncernen bedriver ett omfattande lokalt utvecklingsarbete i stadsdelarna. Det är viktigt att goda förutsättningar ges i översiktsplanen som stöd till förändringsprocesserna, bland annat möjligheterna att bedriva näringsverksamhet.
_______________________________________________________________________________
nästa sida!