.debatt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEDBORGARKRAFTEN I ÄLVSBORG

När referensgruppen Föreningar i Älvsborg valde att byta namn till Medborgarkraften i Älvsborg var det för att vi visste att begreppet medborgarkraft skulle användas som en tredje samlande beteckning i Översiktsplan 99 för Göteborg.
Vi var däremot inte pålästa om hur myndigheterna definierade begreppet.
Vi tolkade det på vårt sätt. Tolkade vi rätt?
När vi nu skall avge våra synpunkter på det föreslagna p-däcket på Saltholmen kan det därför vara av värde att se tillbaka på det material som kommunen skrivit om medborgarkraften och se om vi är rätt ute.

Nedan har vi därför valt att kommentera
(kursiv text inom parentes) och plocka fram lite ur

BAKGRUNDSMATERIAL

Samråd juni 1997
STORA & lilla Göteborg

Med utgångspunkt från ett kommuncentralt perspektiv har stadsbyggnadskontoret låtit VBB Samhällsbyggnad AB ta fram rapporten "STORA & lilla Göteborg"som ett diskussionsmaterial och inlägg i processen att bearbeta översiktsplanens målformulering.
Ambitionen med analysen är dessutom att även de sociala och medborgerliga aspekterna blir mer framträdande och ges en likvärdig behandling. I rapporten föreslås att begreppet medborgarkraft används som en tredje samlande beteckning.
______________________________________________________________

Ett ur alla aspekter hållbart samhälle kräver att medborgarkraft, konkurrenskraft och bärkraft samverkar. (Vår slogan: Långsiktigt hållbara lösningar.)

I Göteborgs budget för år 1997 återfinns mål och riktlinjer som berör såväl medborgarkraften som konkurrenskraften och bärkraften.

För medborgarkraften beskrivs tre "utvecklingslinjer".

* Aktivt medborgarskap
* Tidiga och förebyggande insatser
* Aktiva åtgärder mot segregation.

Ett "aktivt medborgarskap" handlar om att organisera den kommunala verksamheten på ett sätt som gör att medborgarnas egen skaparkraft och vilja att ta ansvar underlättas. Människors engagemang och delaktighet i samhällsutvecklingen är en förutsättning för en fungerande demokrati.

Aktivt medborgarskap handlar främst om medinflytande och till viss del självstyre. Det aktiva medborgarskapet skall sätta sin prägel på ÖP99. ÖP99 skall också så långt möjligt stimulera till positivt och konstruktivt aktivt medborgarskap.

Tidiga och förebyggande insatser handlar främst om att skapa en trygg uppväxt för barn och ungdomar.
En viktig förebyggande insats är att öka trafiksäkerheten. (Vi har begärt hastighetsbegränsade åtgärder på Saltholmsgatan.)

Budgetens tredje och för den fysiska planeringen kanske mest påtagliga utvecklingslinjen för att stärka medborgarkraften, är åtgärder mot segregationen.( under debatt har vi under storskaliga bostadsområden tagit upp ämnet. Vi rekomenderar att medborgarkraftsgrupper startas upp där.)

Göteborg är sedan lång tid tillbaka en segregerad stad där människor i olika stadsdelar lever under olika villkor. Att skapa mer likvärdiga förutsättningar är en av kommunens viktigaste uppgifter.

Som grundläggande förutsättning för ett framgångsrikt arbete mot segregation anges i budgeten invånarnas engagemang och idéer. Arbetet mot segregationen skall börja underifrån.( Vi började med att inbjuda de enskilda hushållen och därefter bilda samrådsgrupper , dvs underifrån.)
Nyckelordet för en positiv förändring är således även här
aktivt medborgarskap.
Med detta som utgångspunkt skall Göteborg genomsyras av en konstruktiv samverkan:

* inom kommunen mellan stadsdelsnämnderna, bostadsbolagen och de ..centrala facknämnderna

* mellan stat och kommun

* med samhället utanför den offentliga sektorn i form av näringslivet och det civila samhället.

Arbetet med att skapa långsiktiga och frigörande processer i de socialt utsatta stadsdelarna skall utgå från de boendes behov.

Nästa sida