.lexikon: demokrati och stadsbyggnad...... (under uppbyggnad)

...
...LÄNKAR    
 

 
 

 

 

 

 

 

 

  agenda 21 Namnet på det handlingsprogram för en långsiktigt hållbar utveckling i hela världen, som antogs på FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio 1992
agenda för staden Stadsmiljörådet har tagit fram ett förslag till stadspolitik som man valt kalla Agenda för staden.
    a priorisk Grundat blott på förnuftet.
Arkitekturens Hus Nytt forum för stadsbyggnadsfrågor i Göteborg
Castells, Manuel Författare till bl a Nätverkssamhällets framväxt.
  Chomsky, Noam
Författare till bl a Makt, Lögner och Motstånd.
"Vänder upp och ner på många invanda föreställningar om hur våra samhällen fungerar".
deliberativ demokrati Innebär att man är innesluten i en offentlig debatt.
Engelska ordet deliberate =rådslå
 
  direktdemokrati Egentligen detsamma som gräsrotsdemokrati. Ingen argumenterar för renodlad direktdemokarti. I allmänhet avses olika former av medborgarmedverkan.
dialogplanering Planering genom dialog mellan de representativa och medborgarna på de representativas villkor.
e-demokrati Ett samlingsbegrepp för olika former av delaktighet på Internet.
empirisk Grundad på erfarenhet
ESPD Eurpean Spatial Development Perspective. ESPD-doku
mentet är ett resultat av en process där EU:s medlemsländer och komissionen har diskuterat Europas rumsliga utveckling.
G8GOL The G8 Government On-Line. Sveriges Statskontor har deltagit i projekt.
Habitatagendan

Dokumentet kan jämföras med det mer kända Agenda 21.
Man kan säga att Habitatagendan är ett sätt att försöka omsätta Agenda 21 i städer och tätorter.

IFHP Internationell Federation of Housing and Planning
Boverket är medlem
interaktiv planering

Planering genom ömsesidig påverkan

Arbetsnamn för morgondagens plats för interaktiva möten,
interakton
IPERBOLE Ett nätverk skapat i Bologna för utveckling av nättjänster.
Ett föredöme för andra stater och kommuner att ta efter.
konfrontativ dialog I stället för att som vid samförståndslösning sopa problemen under mattan kräva att parterna klargör problemen och därefter under respekt för olika åsikter finna lösningar. (Från Fritt Forum)
mandala Mandalan är en cirkelsymbol och symboliserar helhet. I Zen-sekten betyder cirkeln inre upplysning. Den symboliserar mänsklig fullkomning.Det totala psyket med alla dess aspekter.
MIÄ:s tolkning Ur ÖP99 medborgarkraft Begreppet tolkas på många olika sätt; såväl som en kraft som ett tillstånd, såväl som en representativ kraft som en form av direktdemokratisk kraft.
medborgarpanel Skall likna en vanlig opinionsundersökning ifråga om urvalet; detta skall vara representativt för befolkningen och skilja sig från en vanlig opinionsundersökning ifråga om uppmätt opinion.
new urbanism En rörelse i USA som arbetar för ett alternativ till den gängse stadsplaneringen.
processkonst En konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process med uttolkare.
Definitionen från processkonstverk 1994 av Arne Person
representativ demokrati Styrning genom folkvalda representanter
samtalsdemokrati Smågruppsdiskussioner på utvalda teman.Samtal påverkar opinioners kvalitet. Folkopinionen skärps, tillåtelse att lyssna på och förmedla åsikter till varandra.
symbolism På symboler inställd riktning i diktning och konst
Stadsmiljörådet Forum för debatt om staden.Verkar för god stadsmiljö. Stimulerar till kunskapsutveckling och debatt. Uppmärksammar tendenser inom bebyggelseutvecklingen. Tillsatt av regeringen.
Studiematerial Introduktionsvideo storyline Ett nytt verklighetsnära inlärnings- och arbetssätt.
Teledemocracy Action News+Network.Hemsida på Internet
TAN+N
transektet
Ett instrument för bättre stadsbyggnad (källa:PLAN)
urban Stadsmiljörådets nyhetsblad
Yin och yang Den kanske bäst kända symbolen från Fjärran Östern.
Även känd som ti och tíen, jorden och himlen, dualismens princip i den manifesta världen.
ÖP99 Översiktsplanen för Göteborg. Utställd i jan 2000. Antagen av kommunfullmäktige den 13 dec 2001.
Har ännu ej vunnit laga kraft (november 2002).
Synpunkter och kompletteringar välkomnas!