Demokrati

Några klipp Ur
En uthållig demokrati!
Politik för folkstyrelse på 2000-talet
Demokratiutredningens betänkande

"En demokratisk stat lever för och genom sina medborgare.

 


Där bör man garanteras deltagande i den gemensamma politiska praktiken för att
tolka och omtolka vad som är rätt och gott.
Demokratin är därför i behov av offentliga arenor där opinioner kan bildas, debatteras
och ifrågasättas.

 


En demokrati ger varje medborgare tillgång
till den politiska styrelsen, dvs. den gör
henne delaktig i samhällsutvecklingen.

Ju mindre medborgaren erfar att hon har
denna tillgång, att hon upplever sig
delaktig, desto lägre är sannolikheten
för att hon ska vilja delta. Ju mer
medborgaren erfar att hennes och
andras deltagande ger inflytande,
desto högre blir sannolikheten
för att hon vill fortsätta delta.

Ett sätt att göra detta är att värna de
fysiska mötesutrymmena. Stat och
kommun har en viktig funktion att fylla
när det gäller att se till att det finns
billiga och goda lokaler. På detta vis kan
det offentliga värna det frivilliga och fria medborgerliga engagemanget.

om dialogplanering PK31

mer ur demokratiutredningen!

 


Den äger ingen annan legitimitet än den som
medborgarna ger den. Men ett styre som upphört att intressera sig för medborgarna, upphör också att intressera medborgarna.
Om de västerländska demokratierna inte ska
förvandlas till urätna skal, till höljen kring något som inte mera finns,krävs det att de demokratiska grundvärderingarna sätts i fokus."

Därför vill vi hävda att varje människa har
• lika värde: varje människa har samma värde som alla andra,
Därför vill vi hävda att varje människa har
• ett unikt värde: varje människa är oersättlig som person,
Därför vill vi hävda att varje människa har
• ett egenvärde: ingen är någonsin enbart ett medel för något annat eller någon annan.

................................
 

I den deltagande demokratins teori betonas att
människan inte bara är en individ utan också en
social varelse. Om hon ska kunna utveckla sin
potential, behöver hon leva i gemenskap med andra i en anda av jämlikhet, tillit och gemensamma intressen.


............LÄS MER PK 25!
.....................................................

UTVECKLA
!
TIPS TILL ALLA
 


..NÄSTA!

..FÖREGÅENDE