.debatt

...............forum...
sammanfattning
INTRODUKTION
FÖR NOVISER
ccccccccccccccccccccccc
bakgrund


Medborgarkraftsbegreppet
Namnet medborgarkraft härrör från det tredje kraftbegrepp som lanserades i Göteborgs övrsiktsplan 99 för att balansera konkurrens-och bärkrafterna, vilka redan var med i 1993 års översiktsplan.

Myndigheterna definierar begreppet på olika sätt. Somliga ser det som ett hälsotillstånd andra som en dynamisk kraft. Vår definition bygger mer på den senare tolkningen.

Den medborgarkraft som vi företräder utgör ett komplement till den representativa kraften.
Mer om medborgarkraften och vår organisation finns under
Medborgarkraften.

Medborgarkraften i Älvsborg
Ursprungligen representaner från stadsdelens föreningar som arbetade som referensgrupp i stadsbyggnadskontoret detaljerade översiktsplanearbete för Saltholmen -Långedrag. Denna ombildades till medborgarkraften i Älvsborg och tillvaratar medborgarnas intressen i området sedan planarbetet las ned.

Hemsidan
H
emsidan är ett forum för stadsbyggnadsfrågor för i första hand medborgarkraften i Göteborg d v s inte bunden till Medborgarkraften i Älvsborg.

Långedrag

!998 startade Stadsbyggnadskontoret (SBK) en detaljerad översiktsplan för området Saltholmen - Långedrag.
Ett koncept till samrådshandling utarbetades innan arbetet las ned på obestämd tid.
Aktuellt nu är färjetrafiken till skärgården som nyligen upphandlades med en option att låta vissa turer gå ända in till Skeppsbron. Dessutom har öborna begärt ett p-däck på Saltholmen och en vision lanserats Långedrag 2004 som innebär bl a seniorboende i inre Hinsholmskilen och konferenshotell på Saltholmsudden.

Långedrag 2004
En vision som finns redovisad på ansvarigt arkitektkontors hemsida.

Nuläget
Ett genomförande av visionen innebär en hel del konsekvenser för framförallt de boende inom området. Detta faktum föranleder pågående information och samarbete med medborgarna för att kunna fatta korrekta beslut.

Samhällsplanering
Myndigheterna har planeringsmonopol. Vissa lokala frågor kan överlämnas
för beslut lokalt. Stadsplanefrågor är ofta mycket komplicerade och svårlösta.
Experter av olika slag måste rådfrågas.

Medborgarna
Vi ser medborgarna som en viktig expertgrupp i vissa frågor utan att för den skull bli betraktad som en genuin direktdemokratisk organisation. Vi inser att medborgarnas synpunkter måste struktureras och majoritetens syn inte alltid bör följas.

Förväntningar på medborgarna i aktuell fråga.
Att nyfikenheten vuxit och att det nu finns ett intresse att få veta mer.
Till introduktion för intresserade.