.debatt

...............forum...
sammanfattningc
INTRODUKTION FÖR INTRESSERADE cccccccccccccccccccccc
bakgrund


Medborgarkraftsbegreppet
Utvecklingen med FN i spetsen går mot ett större intresse för de sociala aspekterna. I Sverige finns en demokratiutredning. Lokalt finns konsekvensutredningar av utförda bostadsförnyelser i tätorter. Det visar sig att avsaknaden av ett socialt perspektiv i många fall utgör huvudorsaken till många missärer. Stora investeringar i fysiska förändringar har utförts till ingen nytta. Göteborgs översiktsplan (betecknat ÖP93) blev internationellt prisad för sina kraftbegrepp. Bärkraft och konkurrenskraft. I arbetet med den nya ÖP99 framkom det tidigt en stark kritik mot planen. Den avsaknade ett socialt perspektiv. Av den anledningen tillkom den tredje kraften medborgarkraft.
Uppgifter om medborgarkraften och vår organisation finns under
Medborgarkraften.

Medborgarkraften i Älvsborg
Organisationen omspänner hela Älvsborg ( Dess ursprung utgjordes av representanter från Älvsborgs föreningar.) På grund av att planeringsuppgiften gällde Saltholmen -Långedrag företräds organistionen huvudsakligen av personer som är intresserade av området.
Eftersom såväl Fiskebäck som södra skärgården är involverade i skärgårdstrafiken deltar fortfarande representanter från dessa områden aktivt.

Hemsidan
De påbud som utgår från regeringen, boverket, regionen och kommunen om större delaktighet i samhällsutvecklingen från medborgarnas sida ställer stora krav på informationen till hushållen. För att uppnå detta erfordras nya medier. Internet och hemsidor är ett sådant hjälpmedel att nå ut till medborgarna. Det talas också om nya mötesplatser för debatter mm. Alla har inte tillgång till datorer.

Långedrag

Långedrag eller om man vill Saltholmen -Långedrag utgör ett mycket lämpligt pilotprojekt för medborgakraften. Det uppfattas som riksintressant. Inom området finns allmänna och enskilda sektorsintressen av varierande styrka och karaktär. För att öka kunskapen om området lät stadsbyggnadskontoret lyfta fram fyra perspektiv på Saltholmen -Långedrags utveckling till diskussion och för att studeras vidare. i dessa perspektiv beskrivs konsekvenserna av om något sektorsintresse skulle prioriteras framför de andra. Perspektivstudierna gjordes som ett stöd för att formulera inriktningen för det fortsatta arbetet.
Det hela presenterades i Stadsbyggnadskontorets koncept till samrådshandling.
Konceptet mottogs av medborgarkraften mycket positivt. Ett intressant sätt att angripa ett stort problem.
Medborgarkraftens uppfattning är att politikerna inte var lika positiva.
Den kommunala planeringen bygger mycket på rutiner. De olika skedena för en plan som denna utgörs av planeringsunderlag, samråd och utställning.
Politikrna fann det omöjligt att med presenterat samrådsmaterial gå direkt på ett utställningsförslag. Planarbetet las ned och det traditionella sättet att planera bit för bit återupptogs.Medborgarkraften i Älvsborg ser faran med detta planeringssätt. Pengarna får styra alltför mycket. Översiktsplanen med de tre krafterna i balans sätts urspel.

En intressant fråga inställer sig. Kan medborgarkraften bidra med den felande länken mellan koncept till samrådshandling och utställningshandling som kommunen inte rår på?

Långedrag 2004
En vision som finns redovisad på ansvarigt arkitektkontors hemsida.
Är denna vision en lösning på de aktuella problemen eller skall den betraktas som ett diskussionsunderlag för att finna "lösningen"?

Nuläget
I en broschyr utdelad till de närboende redovisas bebyggbara områden inom Saltholmen - Långedrag. Avsikten är nu att få medborgarna intresserade och villiga att dela med sig av sina idéer för att rätt beslut skall kunna fattas.

Samhällsplanering
Stadsplanefrågor är ofta mycket komplicerade och svårlösta. För att få en rättvis bild av situationer erfordras ofta genomläsning av mycket faktamaterial. Betänkanden, motioner, rapporter, protokoll mm.
Experter av olika slag måste rådfrågas.

Medborgarna
I många fall behövs specialkunskaper som kan finnas hos den vanlige medborgaren.


Förväntningar på medborgarna i aktuell fråga.
Nästa steg i introduktionen är att väcka intresse för att analysen.

Till en restaurangkavalkad
Till analytikerna.