.debatt

...............forum...
sammanfattningc
INTRODUKTION FÖR ANALYTIKER
bakgrund


Medborgarkraftsbegreppet
Medborgarnas delaktighet i samhällsutvecklingen är viktig. Kommunstyrelsen har uppmanat stadsdelsnämnderna att upprätta demokratiplaner. Detta arbete pågår. Ca 30 procent av stadsdelarna har sådana planer.
SDN Älvsborg börjar sitt måldokument för 2003 med: Vi vill skapa en stadsdel där medborgarnas engagemang är en naturlig del av all verksamhet. Vi menar att aktivt medborgarskap kan utvecklas inom alla områden. Ett sätt kan vara att skapa mötesplatser där frågor av principiell karaktär eller stort allmänintresse kan diskuteras.
För att uppnå ett aktivt medborgarskap krävs både nytänkande och anpassning. Vi skall ha ett klimat som tillåter olikheter och uppmärksamma de goda exemplen. Nämnden skall ge demokratifrågorna en hög prioritet och verka för att en aktiv dialog kommer till stånd med brukarna.

För utveckling av medborgarkraften i Göteborg kommer sannolikt resultatet av medborgarkraftens medverkan i planeringen av Saltholmen - Långedrag att få stor betydelse.

Kan den interaktiva planeringen som medborgrkraften stöder vara lösningen?
En planering som medger långtgående egna initiativ från medborgarnas sida i jämförelse med dialogplaneringen som ofta innebär en topstyrd planering med tillåtelse att lämna synpunkter?

Uppgifter om medborgarkraften och vår organisation finns under
Medborgarkraften.

Medborgarkraften i Älvsborg
Organisationen arbetar mycket fritt för flexibelt. Det är en idéell partipolitiskt obunden sökande organisation med syfte att alltid ligga lite före utvecklingen.

Hemsidan
Även hemsidan måste ständigt utvecklas. Målet är att det åtminstone skall finnas en sådan i varje stadsdel. För att nå ut till alla behövs också mötesplatser. I Älvsborg hart hittills medverkande föreningar och företag kunnat ställa upp med möteslokaler. I framtiden kan större krav komma att ställas på lokalernas utrustning och utrymme. Hur verksamheten i framtiden skall finansieras har inte diskuterats.

Långedrag

I konceptet till samrådshandling nämns i sammanfattningen att området Saltholmen -Långedrag är för hårt belastat, balansen måste återskapas kvaliteterna skall lockas tillbaka. Det framhålls att det finns värden för stora och lilla Göteborg. Området har kulturhistoriska värden. Skärgårdstrafiken är en kvalitet.
Det är uppenbart att de kvarvarande ytor inom området som är bebyggbara måste planeras på ett mycket förnuftigt sätt.

Långedrag 2004
Ur förslagsställarens beskrivning:
Långedrag har under flera generationer förknippats med något positivt… Området är unikt för Göteborg med ett havsnära läge.. .Hela området är förfallet och inte värdigt en stad som Göteborg…
Ett annat markområde, som också upplevs som oplanerat och ovårdat är inre delen av Hinsholmskilen.
De båda här beskrivna markområdena har unika möjligheter att med rätt bebyggelse kunna förädlas och bli en tillgång för allmänheten… På Långedragsudden skulle ett konferenshotell med restauranger och SPA-anläggning kunna skapas… En lösning för seglare, Långedragsbor, alla Göteborgare och konferensgäster från hela världen. Vid Hinsholmskilen skulle man kunna skapa ett unikt seniorboende i anslutning till havet…
______________________
Kan balansen i området återskapas genom att förverkliga visionen, eller måste vissa berfintliga intressen i så fall begränsas. T ex. skärgårsdtrafiken och båtuppläggningarna.
Kommer tillkommande funktioner att nu och framgent att vara gynnsamma för området? Det finns både för och nakdelar. Här redovisas några.

För "Långedrag 2004" talar:
Sättet att finansiera en anläggning på Långedragsudden. Det finns ett behov av seniorboende i attraktiva lägen. En bred allmänhet får möjlighet att utnyttja restaurang-konferensanläggningen. Trafikökningen belastar inte den smala delen av Saltholmsgatan. Tidigare enkäter påvisar ett starkt önskemål om en restauranganläggning på Långedragsudden. Grannarna är inte emot en anläggning som i volym överensstämmer med den "Gamla sommarrestaurangen". Dessa attraktivt belägna områden bör inte i första hand användas som reservområde för Saltholmen för uppställning av bilar eller båtar.
Emot"Långedrag 2004" talar
Vi vet vad vi har, men inte vad vi får. Speciella krav bör ställas på användningen av de begränsade bebyggbara ytan som återstår. Frågorna blir många:
Går det splittrade markägoförhållandet att lösa? Området är idag i kommunal ägo och tillgängligt för allmänheten. Hur blir det i framtiden? I hur stor grad kommer konferensanläggningen i realiteten att gagna dem som uppskattar dess läge vid havet?
Vad innebär trafiktillskottet om terminalen blir kvar på Saltholmen? Området är idag för hårt belastat.
Varje decennium har sina trender om hur de äldre bör omhändertas. Är sorten den typ som morgondagens seniorer efterfrågar? Är området för seniorboendet tillräckligt attraktivt för föreslagen exploatering? Är lyxboenden gångbart nu och här?
Kommer anläggningarna att bli tillräckligt flexibla så att de kan fungera på såväl kort som lång sikt?


Nuläget
Vi skall nu ta ställning till visionen. Idéer och förslag till medverkan i det fortsatta arbetet söks.

Samhällsplanering
Vissa problem är idag speciellt angelägna att lösa. Ett sådant problem är hur samhället skall klara 40-talisternas pensionering och hur seniorboendet bör lösas framgent.
Ur boverkets skrift "Hur bor morgondagens äldre?" är följande hämtat.
"För det är hög tid att ta tag i frågan om hur de äldre generationerna kommer att vilja och kunna bo i framtiden, vilka alternativ som bör erbjudas och vilka konsekvenser de äldres agerande får för övriga grupper på bostadsmarknaden."

Medborgarna
En stor procent av dagens verksamma tillhör 40-talisterna och bör av denna anledning vara speciellt intresserade av att medverka i den aktuella analysen.


Förväntningar på medborgarna i aktuell fråga.
Nästa steg är nu att ta del av det material som finns på hemsidan och till länkade sidor. Därefter att på egen hand ta initiativ att söka material, kontakter osv som kan bidra till utveckling av området.
Till forum: Vårt Framtida Långedrag