.debatt

...............forum...
sammanfattning
BARN OCH UNGDOM, MEDELÅLDERS och SENIORER c
bakgrund

Till och från har kategoriboenden varit populära även om det nog alltid varit ett önskemål om att alla generationer skall få leva tillsammans. Av olika skäl finns det ett behov av kategoriboende. I boverkets "Hur bor morgondagens äldre" skrivs att det är slående hur lite morgondagens och dagens äldre i Sverige planerar för sitt framtida boende.

Äldreberedningens slutsats var att det måste till en bred diskussion i Sverige om hur olika aktörer kan bidra till mer aktiv boendeplanering hos dagens och morgondagens äldre.

Vidare står det att läsa: Det får inte bli en fråga om en bostadsförsörjningsplanering för äldre och en annan för medelålders och en tredje för de yngre generationerna. Boendeplanering handlar om att analysera och bedöma behovet av förändringar i bostadsbeståndet till följd av hur de sammanlagda kraven och önskemålen från olika delar av befolkningen utvecklas...

För den skull behövs ett lokalt framtaget underlag om befolkningen och den förväntade befolkningsutvecklingen med avseende på åldersstruktur, hushålls sammansättning etc...
En angelägen målsättning i boendeplaneringen borde vara att undvika att bygga för en fortsatt ålderssegregation. Man bör sträva efter variation när det gäller upplåtelseformer, hustyper och lägenhetsstorlekar så att människor med olika förutsättningar och behov kan bo kvar och trivas i samma bostadsområden...


Tillbaka till introduktionen!