GULLBERGSVASS VISION 2003 03 27 ARNE PERSON

MOTTO: QUINTA ESSENTIA
............en stad för alla.................01

BAKGRUND
VSA uppmanade arkitekterna att skissa på visionära planer för Gullbergsvassområdet. Dessa som jag kallade för Quinta Essentia har sedan dess utvecklats och redovisas nedan som "En stad för alla"


En stad för alla

Apropå förnyelsen av Södra Älvstranden och den pågående debatten.
För att bredda debatten ska jag försöka redogöra för en vision som växte fram i samband med diskussioner om Södra Älvstranden och Gullbergsvassområdet.


Visionen: När jag nyligen bearbetade en bild i datorn framträdde det på bildens himmel en antydan till en vertikal volym riktad ut i rymden. I en bok, som låg på bordet, kom jag att fästa blicken på ett tecken som visade sig symbolisera ”Quinta essentia”dvs ”det väsentligaste” och är en förutsättning för mångfalden. Bilden inspirerade mig och med några uttalanden i åtanke om att inte glömma de marginaliserade och segregerade växte en visionär plan fram för Gullbergsvassområdet. En flexibel tredimensionellt indelad fastighetsplan som passade alla möjliga typer av verksamheter, boenden, åldrar och ekonomier fick utgöra basen. Jag gestaltade terrasser, essensior, frizoner, gallerier och mötesplatser, som reproduktionsplatser för medborgarkraft och för tillvaratagande och förädling av inte minst de destruktiva krafterna. En stadskärna växte fram som skulle göra Göteborg till en stad för alla.


Den tredimensdionella fastighetsindelningen innebär att Evenemangsstråkets förlängning fram till älven kan såväl vara ett "grönt stråk" som ett intensivt affärsstråk enligt nedan.

 


Illustration av området sett från Ringön

Uttolkning: Med utgångspunkt från några fakta och uttalanden har jag försökt få klarhet i om visionen kan ha något värde för det fortsatta samtalet.

Quinta Essentia: Några dagar efter visionens tillblivelse redovisar Vetenskapens värld århundradets största upptäckt. Universums vakuum dvs. Quinta Essentia, innehåller den ”vakuumenergi”, som driver hela universums expansion.

Systemvärld och livsvärld i harmoni: Forskare ser världen spjälkad i en systemvärld och en livsvärld. De vill se dem i harmoni inte i ett ”antingen eller”- förhållande utan i ett ”både och”- förhållande. Utvecklingen bör därför ske i form av en process där offentliga och enskilda intressenter samverkar. Inga nya doktriner med färdiga mönster men respekt, lyhördhet och känsla för människors egna upplevelser krävs. Uppspjälkningen genomsyrar idag samhället både i stort som i smått. Fysisk planering på ett ställe och social planering på ett annat som exempel.
I försöket att finna ett ”bådeoch”- förhållande har medborgarkraften en given plats.

Starkare arkitekter:Byggkommissionen kräver en stärkt arkitektroll. Sådan skulle kunna fås om utbildningen mer än idag riktades mot ”livsvärlden” så att arkitekterna fick ett större socialt perspektiv på tillvaron, vilket skulle stärka medborgarkraften och bidra till att få ”världarna” i harmoni.


Det sociala perspektivet och medborgarkraftsbegreppet:
Misslyckade stadsdelsförnyelser på grund av avsaknaden av ett socialt perspektiv ledde till att den nya översiktsplanen för Göteborg, ÖP99, införde ett tredje kraftbegrepp, medborgarkraft för att verka i balans med de tidigare två begreppen bärkraft och konkurrenskraft. Med begreppet medborgarkraft betonas att staden inte bara är en fysisk struktur utan, kanske främst summan av dess medborgare.

Fungerande medborgarkraftsorganisation: I stadsdelen Älvsborg bildades 1998 Medborgarkraften i Älvsborg. Denna ser sig som ett partipolitiskt oberoende komplement till den representativa kraften. En strukturerad kraft, utgående från gräsrötterna.En hemsida med forum för stadsbyggnadsfrågor finns sedan ett par år. ’Den ingår också i bl a Göteborgs kulturnät.

De marginaliserade: Alltfler grupper hamnar utanför ”samhället”. Inom kort kanske den stora gruppen 40-talister gör det, såvida regeringens äldreberedning inte kan riva ålderstrappan dvs indelningen av livet i åldersgrupper. Frizoner kan vara lösningen dvs speciella volymer som omhändertar dem, som annars skulle hamna utanför gemenskapen.

Tredimensionell fastighetsindelning: Lagen, som kan träda i kraft den första juli i år, säger att fastigheter kan bildas i luften. Det handlar om ett helt nytt sätt att tänka både i planering och i husbyggande. För Göteborgs centrala delar innebär det att ett mycket stort antal kommunalt och statligt ägda tredimensionella tomter kan tillskapas och ge kommunen och staten som byggherrar möjligheter, att i samverkan med bl a medborgarna finansiera en integrerad mycket spännande och dynamisk innerstad. För detta kan krävas att, som byggkommissionen föreslår, högskolorna tar fram en högskoleförankrad byggherreutbildning så att styrkeförhållandena mellan byggherrar och byggföretag kan återställas.

Slutsats: Det finns substans i visionen.Vi är på väg att komma till insikt om hur verkligheten och människan fungerar och hur hon skall använda sina inre resurser.
Det är inte längre en omöjlighet att alla människor framöver kan få leva på sitt sätt, samtidigt som samhället fungerar väl.

En balans mellan medborgarkraft – bärkraft – konkurrenskraft finns inom räckhåll.

Visionen är illustrerad på www.medborgarkraften.com under ämnet Södra Älvstranden.

________________Arne Person_________________
arkitekt SAR webmaster: www.medborgarkraften.com

Se visionen Quinta Essentia
 

Nästa sida!