Brev sänt till Stadsbyggnadskontoret ...................Långedrag 2003 03 19

_____________________________________________________________________________

Medborgarkraften i Älvsborg


Till
Stadsbyggnadskontoret
Klas Svanbom
Box 2554
403 17 Göteborg


Angående Medborgarkraftens synpunkter på
Stadsbyggnadskontorets planer, att upprätta
en bevarandeplan för Gamla Hamnen i Långedrag.

Vi lät de boende inom området ge sin syn.
Utsänt flygblad se bilaga 1. Sammanställning av synpunkter se nedan.

Medborgarkraftens ställningstagande:
Grundat på nedanstående sammanställning av synpunkter från ca 25st fastighetsägare i området Gamla Hamnen och dess närmaste omgivning rekommenderar Styrelsen och samrådsgruppen för Gamla Hamnen Stadsbyggnadskontoret att upprätta en
bevarandeplan för området.

· Samtliga ser med stor tillfredsställelse att den unika miljön i Gamla Hamnen bevaras
som den är idag.
· Det anses viktigt att inga gator breddas.
· Gröna förgårdar får inte asfalteras för biluppställningar, exempelvis den som tillhör det gamla skärgårdshuset Strandplatsgatan nr2, som för övrigt bör bevaras i sitt nuvarande skick, eller
gräsplatsen mellan Strandplatsgatan nr1 och nr3.
· Trafikreglering av området bör utföras så att trafikintensiteten inom området minskar. De boende inom det nybebyggda området norr om hamnen använder hamnområdet som genväg till Långedragsudden.
· Området är ett av stans populäraste promenadområde för Göteborgarna.
· Under främst sommarhalvåret sker vild parkering speciellt på Solhöjdsgatan vilket hindrar framkomligheten. P-förbud enligt samma princip som för Vässingsö bör ordnas för området.
· Strandplatsgatan bör endast vara öppen för biltrafik för boende på strandplatsgatan.
· Då inte hyrplatserna räcker till - då många skaffat sig fler bilar- vore det önskvärt om hyrplatser ordnades utanför området, förslagsvis på den befintliga p-platsen bakom spårvagnshållplatsen.
· Några har framfört önskemål om framdragning av fjärrvärme och bredband.
· Somliga har framfört önskemål om att få bort gamla telegrafstolpar och luftledningar.
· Viktigt är att båtuppläggningen på gamla hamnplan bevaras. Detta är en kär mötesplats när båtarna håller på att utrustas.
· Önskvärt är att inga hus rivs. Om så sker skall tillses att nybyggnaden anpassas till den befintliga bebyggelsen.
· Husen i området skall vara målade i ljusa färger som passar in i en skärgårdsmiljö.
Det vill säga helst inte Falu rödfärg.

· Gamla restaurangområdet.
1.) Området där den gamla restaurangen låg bör göras attraktivt för besökande i form av plantering, bänkar och bord samt allmän uppsnyggning, i väntan på en eventuell ny restaurang.
2.) Många har påpekat att vattenspegeln framför Sjöräddningens kontor inte får byggas ut som båthamn. Detta gäller från gamla ångbåtsbryggan bort mot GKSS brygganläggning. Denna plats ger en unik utsikt över Göteborgs inlopp.
Murarna runt området bör ses över och renoveras.


Holger Wassgren ............Rolf Modigh ..............Arne Person

ordförande ......................Gamla Hamnen ...........sekreterare

 


Bilaga 1: Flygblad

Stadsbyggnadskontoret distrikt Väster har frågat om hur
Medborgarkraften i Älvsborg
ser på att en bevarandeplan för området "Gamla hamnen" upprättas.

Den huvudsakliga målsättningen är att bevara den unika miljön och samtidigt göra det möjligt att anpassa befintliga hus till dagens krav på rationell användning.

Vi vill nu undersöka hur de boende inom området ser på en sådan planläggning.

Resultatet och synpunkter som ni vill skall läggas ut, kommer att redovisas på hemsidan. www.medborgarkraften.com

Ni följer förstås händelseutvecklingen på hemsidan!
Seniorboendena, färjetrafiken, p-däcket, restaurangen mm.

Era synpunkter kan ni sända till e-post: styrelsen@medborgrkraften.com eller lägga i brevlådan Strandplatsgatan 4 senast 14 mars.

Styrelsen för medborgarkraften i Älvsborg och
samrådsgruppen för Gamla hamnen. Långedrag 2003 03 03


Åter innehåll!