..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....
.........GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


 

63

Rubrik
Ljudlandskap

Inledning
Ljudlandskapsforskningen ser på ljud som en begränsad samhällsresurs som bör förvaltas på lika sätt som rent vatten och ren luft. Miljöer kan medvetet utformas så att de ur ljudsynpunkt inger lugn och ro eller upplevs som händelserika och spännande. Sådana miljöer bör ingå i jubileet 2021.

Beskrivning
Ljudlandskap är en samhällsresurs vi måste ta på allvar skriver Östen Axelsson i Plan nr 2-3 2010. Texten nedan är ur artikeln.

Det förhärskande perspektivet på vår ljudmiljö betraktar samhällsljud som en avfallsprodukt som ska undanskaffas. Ljudlandskapsforskningen däremot betraktar ljud som en begränsad samhällsresurs som måste förvaltas på samma sätt som rent vatten eller ren luft. Vi vet också att de ljud som utgör ljudlandskapet ger ett betydande bidrag till hur det upplevs. Det innebär att man medvetet kan utforma en miljö som ur ljudsynvinkel inger lugn och ro eller som upplevs som händelserik och spännande.

Begreppet ljudlandskap myntades på 1960-talet sedan dess har forskningen inom ljudlandskap expanderat kraftigt och intresset är idag mycket stort.

Många har insett att ljudlandskap representerar framtiden och ett nytt sätt att tänka kring samhällsljud och hållbar utveckling. Allt fler inser att bullerbekämpning ensamt inte är en framkomlig väg till en livsmiljö av hög akustisk kvalitet och att det behövs komplement.

Begreppet Soundscape myntades omkring 1968 av den kanadensiska kompositören Murray Schafer.

Ett ljudlandskap är en miljö av ljud med betoning på hur den upplevs eller förstås av individen eller av ett samhälle. Betoningen på människans upplevelse av och förståelse för ljudmiljön är central inom ljudlandskapsforskningen.


En växande mängd forskning visar att ljudlandskap kan upplevas som trivsamma eller händelserika. Ett ljudlandskap som är både händelserikt och trivsamt upplevs som spännande. Motsatsen upplevs som enformigt och tråkigt. Ett ljudlandskap som är både trivsamt och händelselöst upplevs som lugnt och stilla. Motsatsen upplevs som kaotiskt.

Vi vet också att de ljud som utgör ljudlandskapet ger ett betydande bidrag till hur det upplevs. Naturljud upplevs i regel som trivsamma. Omvänt är teknologiska ljud, som vägtrafik ofta störande. Ljud från människor, som röster och ljud av fotsteg, gör ljudlandskapet händelserikt.

Om man eftersträvar en händelserik och spännande ljudmiljö ska man motverka teknologiska ljud och främja mänsklig närvaro genom att till exempel bygga lekplatser, uteserveringar eller shoppingstråk.


Termen ljudlandskap är mycket vid och omfattar även effekter och upplevelser av buller. Fokus ligger inte på bullerbekämpning utan på att skapa goda ljudlandskap.

De flesta ljudlandskapsforskare har inte som mål att avskaffa bullerforskningen. Målet är i stället att förena olika vetenskapliga discipliner och förflytta vårt fokus från ljudmiljöns negativa till de positiva och önskvärda.

Ljudlandskap är en samhällsresurs
Vid genomläsning av dagens kommunala och regionala översiktsplaner omnämns ljud i allmänhet i negativa termer som bullerproblem.

Internationellt är ljudlandskapsforskningen allt mer
inriktad på att utveckla metoder och modeller baserade på det nya synsättet. Målet är att ljudmiljön ska få samma status som den visuella miljön där man sedan länge framhäver både estetiska och kulturella värden.


  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44..................
FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48..
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
FÖRSLAG 56
FÖRSLAG 57
FÖRSLAG 58
FÖRSLAG 59
FÖRSLAG 60
FÖRSLAG 61
FÖRSLAG 62.
FÖRSLAG 63........... Här är du!


.

FÖRSLAG 64-65

. .....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker