..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....
.........GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


60

Rubrik
Mat på hållbar väg

Inledning
Hur skapas en hållbar utveckling av Göteborg till jubileet 2021 där den mat som produceras idag inte minskar chansen för framtida generationer av människor att äta sig mätta?

Beskrivning
Förslaget innebär att Göteborg upprättar en policy för hållbar utveckling och mat.

Vid jubileet 2021 ska Göteborg visas upp som ett föredöme när det gäller hållbar utveckling av mat samt sprida kunskap om detta arbete. Maten som serveras vid representation och evenemang ska fungera som ett skyltfönster för traditionell och nyskapande matkultur.

Inför jubileet ska utvecklas förståelse och ett bestående intresse för hur handlingar i hushållet samspelar med hälsa, ekonomi och miljö såväl lokalt som globalt.
All mat som serveras i Göteborg ska vara ekologisk 2021.
Detta ska möjliggöras genom att följa ”Ät S.M.A.R.T.-modellen” (Större andel vegetabilier, Mindre tomma kalorier, Andelen ekologiskt ökas, Rätt kött och grönsaker samt Transportsnålt) som förenar hälsa och miljö utan att kostnaderna ökar.

Inom Science Park Heden (Läs förslaget) och övriga huvudarenor för jubileet ska besökarna kunna avnjuta maten i en lugn och trivsam miljö som främjar social samvaro. Måltiden ska vara en integrerad del i det pedagogiska arbetet som sker inom Science Park Heden.
Matråd eller motsvarande ska finnas där det är relevant.
Alla som av etiska, religiösa eller medicinska skäl har behov av specialkost, ska i möjligaste mån, kunna erbjudas sådan av hög och säker kvalitet.

Alla som har som arbete att beställa, hantera och tillaga mat ska ha god kompetens i allt om matlagning.

Råd om inköp som är bra för miljön, klimatet, arbetsmiljön och hälsan ska kunna ges. På så vis kan vi påverka livsmedelsproduktionen i en hållbarare riktning. Restaurangerna ska arbeta med hållbara livsmedelsinköp.


Riksdagen antog år 2005 ett antal nationella miljökvalitetsmål som skall verka som redskap mot det hållbara samhället kring 2025, bl.a. ingen övergödning, giftfri miljö, ett rikt odlingslandskap och hav i balans,
hänsyn till miljön, kortare transportsträckor. Lokal livsmedelsförsörjning framhålls som viktig för att skapa slutna kretslopp.

En handlingsplan för livsmedelsområdet antogs 2001 av Västra Götalandsregionens miljönämnd. Det övergripande målet är en hållbar livsmedelskedja från produktion till avfallshantering.

Miljöförvaltningen i Göteborg driver ett aktivt arbete för en bättre miljö och hållbar utveckling. Ett av deras miljömål är ett rikt odlingslandskap. I Göteborgs kommun finns det 5000 hektar jordbruksmark utav denna är ca 17 procent ekologisk.

Göteborg var tidigt ute med att ställa miljökrav vid inköp. Den s.k. Göteborgsmodellen är en strategi som används för miljöanpassad upphandling.


Västsvensk Mersmak startades år 2000 av Västsvenska Turistrådet i syfte att vidareutveckla det västsvenska köket.

År 2007 startades ett livsmedelscentrum i Västra Götaland,
Exportrådets vill lyfta Sverige som det nya matlandet med sikte på export. En satsning som stöds av jordbruksdepartementet.

Livsmedel i Väst är en ideell förening, som verkar för att stärka livsmedelsindustrin i Västsverige.

Förutsättningarna för att få till stånd intressanta matställen inom jubileumsområdet är gynnsamma.


  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48.
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55

FÖRSLAG 56
FÖRSLAG 57
FÖRSLAG 58
FÖRSLAG 59
FÖRSLAG 60............ Här är du!
FÖRSLAG 61
FÖRSLAG 62.
FÖRSLAG 63

.

FÖRSLAG 64-65

...... .....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker