..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...
.. .LÅNGEDRAG.......GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


53

Rubrik
Stadsdelsböcker

Inledning
I samband med att
beredningsgruppen med en representant
från varje parti
planerade firandet nämnde någon att det vore trevligt om varje stadsdel sammanställde en bok om sin stadsdel. Det skulle kunna finansieras via bidrag. Idén bör utvecklas.

Beskrivning
Vi vet att det finns ett stort antal böcker och skrifter som behandlar livet i stadsdelarna då och nu som är ganska okända.
Såväl hembygdsföreningar som privatpersoner kan bidra med mycket.

Då huvudtemat för jubileet ska vara hållbar utveckling är det också av stort värde att följa medborgarrörelsens medverkan i samhällsplaneringen från brukarplaneringsprojekt till dagens medborgarkraftsorganisationer.

Kommunen bör tillsätta någon att ansvara för en sammanställning och komplettering av detta material.

Utöver det befintliga behövs nyskrivet. Från dagens segregerade stad till den hållbara staden 2021 finns mycket att skriva om och redovisa i bild.

Bifogade bilder visar exempel på handlingar som få känner till.


Vasastaden
De flesta arbetarstadsdelarna hade rivits. Kvar stod Stenstaden med Vasastaden som centrum. Många hus hade p g a sättningar och vanskötsel blivit uppköpta av kommunen för rivning.

Ideella krafter fick politiker och tjänstemän att tänka om.
Projekt Stenstaden startade med kvarteret Granen som pilotkvarter.
En grundvattenlokaliseringsmetod togs fram i samband med rivningshoten och dokumenterades i en rapport 840988-1 Statens råd för byggnadsforskning.

Bilderna
FORSKNINGSRAPPORTEN OM GRUNDVATTENLOKALISERINGSMETODEN
KVARTERET GRANEN SOM BLEV PILOTPROJEKT
RAPPORT OM FÖRNYELSEN AV DE STORSKALIGA BOSTADSOMRÅDENA I GÖTEBORG

Miljonprogrammets områden
Förnyelsen av de storskaliga bostadsområdena i Göteborg
på 80 och 90 talet förändrades starkt med tiden. Till att börja med var det mest det tekniska som behandlades i rapporterna, för att allt mer innehålla diskussioner om sociala frågor. Arbetsboksmetoden och Eriksbo-modellen var några försök till att få medborgarna delaktiga. Dessa ledde till den s k Dialogmetoden.
Bilden visar en utredning som omfattar flertalet storskaliga ombyggnader i stan.
Flera processkonstverk startades som påvisade behovet av en social dimension i planeringen.


Bilderna
TRE PROCESSKONSTVERK
PROCESSKONSTVERK NR1 SAMRÅDSHANDLING
LIVSSTILSSAMHÄLLET
KULTURLYFT OCH MEDBORGARKRAFTER

Saltholmen - Långedrag -Västra Frölunda
En fördjupad översiktsplan ledde till de första medborgargrupperna i stan varav en ombildades till medborgarkraften i Älvsborg.
Arbetet finns dokumenterat i rapporter.
Den sista bilden visar Karl Rudolfs skrift som ger en god bild av hur Saltholmen - Långedrag utvecklades under 1900-talets första decennier.

Bilderna
MEDBORGARKRAFTEN + ÄEF; RAPPORT OCH BEDÖMNING AV BILDER
KARL RUDOLFS BOK OM LÅNGEDRAG

Västra Frölunda Hembygdsförening
Föreningen har under de senare åren givit ut ett stort antal häften om olika delar inom såväl Västra Frölunda som Älvsborg.

Kartverk
Den först bilden visar det kartverk som togs fram till
Göteborg 300 år. Ett liknande skulle kunna tas fram till
Göteborg 400 år.

Alla skrifter som lämnas in skulle kunna digitaliseras och göras tillgängliga på Internet.
Dessa tillsammans med Hembygdsföreningarnas bildarkiv, som håller på att digitaliseras för Internet, kommer att bli en excellent dokumentation för kommande generationer.

 

 

FORSKNINGSRAPPORTEN OM GRUNDVATTENLOKALISERINGSMETODEN
KVARTERET GRANEN SOM BLEV PILOTPROJEKT
RAPPORT OM FÖRNYELSEN AV DE STORSKALIGA BOSTADSOMRÅDENA I GÖTEBORG


TRE PROCESSKONSTVERK
PROCESSKONSTVERK NR1 SAMRÅDSHANDLING
LIVSSTILSSAMHÄLLET
KULTURLYFT OCH MEDBORGARKRAFTER


MEDBORGARKRAFTEN + ÄEF; RAPPORT OCH BEDÖMNING AV BILDER


KARL RUDOLFS LÅNGEDRAG OCH VHF:S ÅRSSKRIFT

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45.
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51
............. Här är du!
FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
.

FÖRSLAG 56-65

. .....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker