..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...
.. .SENIORER.......GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


50

Rubrik
Seniorerna
i Science Park Heden

Inledning
Enligt regeringens bedömning är äldre en särskilt angelägen målgrupp för det hälsofrämjande folkhälsoarbetet. Allt fler studier visar på positiva effekter av förebyggande insatser för äldre. Insatserna är mycket kostnadseffektiva. En Seniorernas park föreslås inom Science Park Heden.

Beskrivning

Det är idag välkänt att regelbunden fysisk aktivitet har starka effekter på fysisk och psykisk hälsa, bland annat genom att minska risken för vår tids vanligaste folksjukdomar.
Vi vet att det är av betydelse hur vi utformar våra städer, för rekreation och idrott och inomhusmiljöer.
Även hur vi transporterar oss har stor betydelse för människors
hälsa och för olika former av fysisk aktivitet. Denna kunskap har inte ännu fått genomslag i önskad utsträckning. Det finns ett stort behov av kunskap om vilka metoder och strategier samhället kan använda för att uppmuntra fler i befolkningen att leva ett fysiskt aktivt liv.

Målet måste vara att skapa attraktiva och stödjande miljöer för fysisk aktivitet som kan konkurrera med det allt ökade utbudet av passiviserande underhållning och aktiviteter. Det ska inte bara vara nyttigt att röra på sig, utan också tryggt, roligt och trivsamt.

Faktorer i närmiljön som främjar utevistelse och fysisk aktivitet är bland annat den sociala sammanhållningen i bostadsområden, en varierad markanvändning och mångfald av närliggande utbud, promenadvänlighet och tillgång till närnatur. Trygghet, säkerhet och tillgänglighet är nyckelfaktorer.

Om detta ska Science Park Heden bland annat forska kring.
Samtidigt ska området bli en oas för seniorerna
med en blandning av miljöer där Trädgårdsföreningen inkluderas i området.

Såväl utomhusaktiviteter som inomhusaktiviteter erbjuds som:.
Park-vatten - motion- umgänge - hälsocenter - Geriatrisk klinik - bilfritt- handikappanpassad med handikappsredskap. Parkbänkar, serveringar och pröva på attribut kommer att finnas.
Trygghet, säkerhet och tillgänglighet är nyckelfaktorer här. Genomtänkt belysning skapar möjligheter att vistas utomhus under stor del av dygnet.
Natur, vatten och vegetation gynnar vårt mentala välbefinnande. Området görs promenadvänligt.

Fyra hörnpelare är identifierade för ett gott åldrande: fysisk aktivitet, bra matvanor, social gemenskap och delaktighet/meningsfullhet/känna sig behövd.
Samtliga finns inom området. Kraftbalanseringen som presenteras i förslag "Heden som social mötesplats" skapar möjligheter för seniorerna att aktivt delta i samhällsutvecklingen.

De äldre prioriteras här vilket medför gynnsam social interaktion. Människors olikheter tillvaratas.

Bostadsnära natur av hög kvalitet bör vara nåbar för alla oavsett kön, etnicitet, funktionsnedsättningar, socioekonomisk status och ålder. För många kan Trädgårdsföreningen bli ett sådant.

Geriatrisk klinik ingår naturligtvis i Parken

Viktiga delar av det geriatriska förhållningssättet till våra äldre är diagnostik, terapi, rehabilitering och samarbete i team, riktat mot helhetssyn. Teamet, består av läkare (geriater), sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator, dietist.
Målet är: att ge patienterna bästa livskvalitet och självständighet.

Förutsättningar ska skapas för att det övergripande folkhälsomålet ska kunna uppnås.


 


 


 

 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41

FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50............. Här är du!.
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
.

FÖRSLAG 56-65

. .....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker