..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...
.........GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


49

Rubrik
Barn, ungdom, utsatta
och Heden

Inledning
I den stad vi vill ha som ska visas upp 2021 är det viktigt att barnperspektivet beaktas. Metoder och verktyg i syfte att främja vardaglig fysisk aktivitet för barn genom den byggda miljön måste tas fram och prövas. Detta föreslås ske inom Science Park Heden.

Beskrivning
För att få Göteborgsjubileet 2021 att bli en uppvisning av "En stad vi vill ha" är det viktigt att barnperspektivet beaktas. Inom den centrala sociala mötesplatsen "Science Park Heden" som redovisats i tidigare förslag måste barnperspektivet få en central plats. Här samlas alla nya rön för behandling och spridning till medborgarna. Här kan barn och ungdom och utsatta ta del av kunskapen och med hjälp av verktyg pröva på.

Statens Folkhälsoinstitut har givit ut en skrift om metoder och verktyg i syfte att främja vardaglig fysisk aktivitet för barn genom den byggda miljön.

Målet med skriften är att lyfta fram samhällsplaneringens betydelse för att främja barns lek, fysiska aktivitet och rörelsefrihet i bostadsområden, lokalsamhällen och städer.

Barns rörelsefrihet har minskat, sannolikt på grund av starkt ökande trafikvolym, höga hastigheter på motorfordon, längre avstånd samt otrygga fysiska förhållanden för t.ex. gång och cykling till skolan. Vetenskapliga projekt visar att det är möjligt att vända en negativ trend och få ökad fysisk aktivitet hos barn och unga genom att förbättra den byggda miljön.

Inom Science Park Heden föreslås alla de stora organisationerna för barn, ungdom och utsatta, ha lokalkontor som exempelvis:
Bris, RBU, Maskrosbarn, Statens Folkhälsoinstitut och UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering.

UUS är specialiserade på hur platser, bostadsområden och stadsdelar används, upplevs och hur de kan utvecklas för att fungera bättre och upplevas trygga.

Statens Folkhälsoinstitut tar i sin ovan nämnda skrift upp ett geografiskt informationssystem (GIS), som bygger på en kombination av databaser, ur vilka man kan hämta information som kan presenteras geografiskt.

Barnkonsekvensanalys (BKA) är ett annat verktyg som används
när det handlar om att analysera hur olika insatser och åtgärder påverkar barn och unga.

Ur skriftens sammanfattning:
Regelbunden fysisk aktivitet är en viktig faktor för barns nuvarande och framtida hälsa, såväl fysisk som psykisk och social. Mycket tyder på att den fysiska aktiviteten hos barn har minskat. Situationen riskerar att leda till en ökning av kroniska sjukdomar.

Barns rörelsefrihet och möjligheter att på egen hand röra sig i närmiljön/staden har begränsats, mycket till följd av olika samhällshinder. Barns behov av lek och rörelse täcks inte till fullo av enstaka ”barnvänliga” lekplatser, skolgårdar och parker. Ett helhetsperspektiv i samhällsplaneringen krävs för att åstadkomma sammanhängande barnvänliga miljöer. För mer utomhusvistelse krävs att den byggda miljön är säker, trygg och stödjer barns intressen och vardagsaktiviteter.

Barn som promenerar eller cyklar till och från skolan är mer fysiskt aktiva än barn som skjutsas i bil eller buss. Aktiv transport för barn leder till en lång rad positiva hälsoeffekter.

Inte minst bör barns och ungdomars synpunkter tas till vara
när det gäller samhällsplanering.

Låt barn vara barn och låt barndomstiden innehålla massor av lek och olika uttryckssätt.

  

 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48
FÖRSLAG 49............. Här är du!.
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
.

FÖRSLAG 56-65

.....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker