..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...
.. .LÅNGEDRAG.......GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


47

Rubrik
Långedrag - Saltholmen

Inledning
Den göteborgska skärgården är en stor tillgång för hela regionen. Tyvärr vållar trafiken till öarna problem.
Inför 2021 löses problemen på ett hållbart sätt.
De gamla färjebilderna från 1998 blir åter aktuella.
Erfarenheterna kommer övriga delar av regionen tillgodo.

Beskrivning
Kontinuerligt pågår förändringar för att tillmötesgå öbornas och göteborgarnas krav på att smidigt och effektiv kunna färdas till och från öarna.

Behovet av ytor för uppställning av bilar har under åren ökat.
Åter krävs fler öppna parkeringsplatser.
Parkeringsdäck och parkeringsarkar föreslås.
Bilarna blir ett problem även inom våra friluftsområden.

Med jubileumsåret 2021 som mål föreslår jag att sådana åtgärder vidtas så att Göteborgs skärgård, färjetrafiken och angöringarna på fastlandet blir ett föredöme att visa upp för omvärlden.

För detta krävs en ny syn på trafiken.
Enligt ett gammalt beslut ska öarna vara bilfria. Öborna är vana att inte ha bil vid dörren utan vid färjeterminalen. I framtiden kommer med säkerhet flera strategiskt förlagda hållplatser att finnas på fastlandet. Detta gynnar bilpooler. Samverkande sådana kan innebära att alla har en för ändamålet passande bil till sitt förfogande oberoende hållplats på fastlandet. Poolbil blir ett bättre alternativ än egen bil.

Områden som Saltholmen, Långedrag och Fiskebäck slipper öppna parkeringar. Områdena kan få prydliga bil- och båtpooler och återställas till friluftsområden i förädlad form.

Sådana bilpooler kommer med all sannolikhet att gagna stan, inte minst de centrala delarna.

Intentionerna att skapa en blandstad av bostäder och verksamheter skapar förutsättningar för dubbelutnyttjande av bilarna. Parkeringsytorna kan minskas.

Utredningsbilder
1998 tog ÄEF och medborgarkraften fram 31 st skissförslag till framtidens färjetrafik i Göteborg samt disposition av Saltholmen - Långedrags.
Förslaget "Friluftsparadiset" vann.
(Se bifogade bilder och www.medborgarkraften.com
under färjebilderna)


Ur bifogade bilders texter

Utbyggd färjetrafik
De moderna färjorna har gjort det intressant att åtminstone för vissa turer förlänga routen in till t ex Stenpiren...
Terminalen på Saltholmen kommer successivt att förvandlas till en hållplats.

Färjepooler och Bilpooler
För en effektivare trafik med fastlandet går öborna ihop och bildar samverkande såväl färje- som bilpooler med nya typer av snabbgående mindre båtar samt bilar för person- och godsbefordran. Poolverksamheterna gagnar sysselsättningen på öarna... En levande skärgård kan upprätthållas.

Entreprenörerna
...Genom ett effektivt kollektivt sjötransportmedel skulle Göteborgs city återigen kunna blomstra. Göteborg skulle kunna bli den sjöstad som Holländarna en gång planerade den för. Inom stadsdelen Styrsö finns säkert den entreprenörsanda och kunskap som erfordras för att på öarna utveckla ett flertal färjeverksamheter som gagnar en levande skärgård...

Friluftsparadiset (Vinnande förslaget)
Utmed kusten från city till Saltholmen ordnas en gång- och cykelled. Stor hänsyn tas till områdets natur och landskap. Utblickar naturrum och fornminnen förbinds med cykel- och gångstråk. Området planeras för att ta emot stora mängder friluftsmänniskor från Storgöteborg.


Video på You Tube som visar kulturstigen

http://youtu.be/pWmK6DM1Agk

 klara ”samtidigt” eller historiskt
• Alla förklaringar är multifaktoriella, vissa faktorer påverkar lyckan lika faktorer har olika tyngd, faktorer samverkar och
växelverkar

 


 

 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45.
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51
............. Här är du!
FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
.

FÖRSLAG 56-65

.....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker