..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...
.. .LYOMVÄRLDENS HUS VID SKEPPSBRON.......GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


46

Rubrik
Omvärldens Hus

Inledning
Ett komplement till Världskulturmuseet. En byggnad som innehåller allt om världens kulturer och har direktkontakt med dem. Storbildskärmar visar aktuella händelser. Speakers Corners för aktuella händelser gör byggnaden levande dygnet runt.

Beskrivning
Världshändelserna direkt till medborgarna.

Redan dagens teknik gör det möjligt att med hjälp av databaser sammanställa händelser världen över och se sammanhang och utföra prognoser som har betydelse för den globala hållbara utvecklingen. Utan en sådan anläggning som medborgarna har tillgång till blir det svårt för Göteborg att bli världsledande i stadsutveckling.

I samband med Vision Södra Älvstranden inlämnades ett förslag till sådant komplement till Världskulturmuseet, med läge vid Skeppsbron. Se bild. Den kan även lokaliseras till Science Park Heden eller till Frihamnen "The Core".

Enligt webben är definitionen på omvärldsanalys enligt nedan:

Omvärldsanalys är en analys av en organisations utomstående verklighet (det vill säga omvärlden), men termen används också av enskilda individer. Någon enhetlig och entydig definition finns inte. Omvärldsanalys kan stå både för den analys som görs och för det arbete som leder fram till en färdig analys. Enkelt sammanfattat kan en omvärldsanalys sägas svara på frågan: Vad är det som händer och hur påverkar det våra/mina möjligheter att nå våra/mina mål?

I samband med detta kan ett antal olika handlingsalternativ utarbetas, hypotetiska konsekvenser redovisas och rekommendationer göras. De beslut och ageranden som följer på en omvärldsanalys beskrivs ofta som en vald strategi, varför omvärldsanalys gärna relateras till strategiutveckling och mer övergripande beslut. Det hindrar dock inte att omvärldsanalys görs i alla typer av sammanhang där det strategiska inslaget är mindre.

Omvärldsanalysen är inte bunden till någon särskild modell, även om SWOT-modellen ofta används. Därutöver används ofta olika modeller för att kategorisera omvärlden, t.ex. PEST-analys eller STEEP-analys.

SWOT-analys (SWOT är en akronym byggd på de engelska orden "Strengths", "Weaknesses", "Opportunities" och "Threats") är ett frekvent förekommande företagsekonomiskt planeringshjälpmedel, där man försöker finna styrkor, svagheter, möjligheter och hot vid en strategisk översyn. Det hindrar inte alla möjliga typer av organisationer att använda sig av SWOT, som exempelvis. statliga institutioner, daghem, fotbollsklubbar och syföreningar.

 Frågan: Varför är vissa lyckliga medan andra lider?
• Att förklara lyckonivåer vs. lyckoskillnader
• Att förklara variationer mellan individer vs. nationer
• Att förklara momentan lycka vs. genomsnittslycka över tid
• Att förklara skillnader vid ett visst tillfälle vs. variationer över tid
• Att förklara ”samtidigt” eller historiskt
• Alla förklaringar är multifaktoriella, vissa faktorer påverkar lyckan via
andra faktorer, olika faktorer har olika tyngd, faktorer samverkar och
v

 

 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41...
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45.
FÖRSLAG 46............. Här är du!
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
.

FÖRSLAG 56-65

...................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker