..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

.....

.... .GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


37

Rubrik
Heden + Trädgårdsföreningen

Inledning
En fördjupning av idé "Heden som social mötesplats". Då medborgarna fick lämna idéer till utveckling av Heden tog medborgarkraften fram ett programförslag. Idén föddes till att inkludera Trädgårdsföreningen i en Science Park Heden, en nod, en park för möten, folkhälsa och fri forskning m m.

Beskrivning
"Heden som social mötesplats", fördjupad.
Idén bygger på att Trädgårdsföreningen, som del i Alléns förlängning över älven, skall ingå i Science Park Heden och fungera som nod för omgivningen, Avenyn, Götaplatsen, det nya kulturclustret, Korsvägen, Evenemangsstråket och staden inom Vallgraven och skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av området även efter det att Centrala älvstaden blivit Regionens kärna.

Parkens mångsidighet som mötesplats och arena för såväl folkhälsa, fri som styrd forskning som konsekvensutretts och inkluderat medborgarna gynnar kunskapsstaden Göteborg.


Förslagets tillkomst
På grund av dess stora omgivningspåverkan
kompletteras det med fördjupningsstudier.

Först embryon och program.

Embryon
Förslaget grundades på ett processkonstverks analys av 10 embryon.
Läs!
Heden ; Analys av embryon
www.medborgarkraften.com

Ur Kommunens program:

Styrkan i Hedens stora öppna stadsrum ligger i den flexibla användningen och den långa traditionen av friskvård och idrottligt utövande som pågått i över hundra år.
Heden behöver gestaltas utifrån en helhetsidé.
Heden skall uppfattas som en modern stadspark.

Ur medborgarkraftens program

Intresset för Göteborgs utveckling har länge koncentrerats till älvstränderna. Omsorgen om såväl "förorterna som det gamla cityområdet utanför vallgraven Avenyn - Heden - Evenemangsstråket - Korsvägen riskerar att åsidosättas.

Heden har på senare tid alltmer kommit att betraktas som en barriär mellan Evenemangsstråket och Avenyn.

Då en stor majoritet av Göteborgarna vill ha kvar Heden som en allmän plats för bland annat idrott förblir förbindelsen mellan de två stråken, i nivå med Vasagatan - Bohusgatan, en trist transportsträcka för gång- och cykeltrafik.

Utmaningen för medborgarkraften

Finna vägar att, med utgångspunkt från medborgarnas önskningar, behov och nyfikenhet skapa ett betydligt vitalare område med Heden i centrum, utan att för den saken ge avkall på dess nuvarande funktioner eller minska förutsättningarna för älvsträndernas utveckling.

Heden ligger centralt i området och bör ges sådant innehåll att det inte konkurrerar ut det befintliga runt omkring, utan gagnar alla göteborgare för lång tid och ger näring till omgivningen.

Med Processkonsten ges möjligheter att med vidgade sinnen angripa problemställningar på innovativa sätt och att ta tolkar till hjälp...

Motiv för anläggningen ...Läs mer!
Människans kreativa förmåga innebär ständigt nya upptäckter och uppfinningar. För detta fordras nya redskap och verktyg
och nya anläggningar. Plattformar för krafter måste anordnas och balans mellan dem måste skapas.

Exercisheden, som för Göteborgarna alltid varit en allmän plats för övningar och utställningar är en utmärkt plats för en sådan anläggning som kärna och motor för omgivande citystråk och en plats för medborgarnas övningar med inriktning mot framtiden. En allmän plats för nytänkande och regional utveckling grundad på omvärldsanalyser och konsekvensstudier.

Läs Heden som social mötesplats

....
....TRÄDGÅRDSFÖRENINGENS ENTRÉ

.....
.....FÖRBINDELSEGÅNG MELLAN TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN OCH HEDEN

2

.
TORNSTUDIELÄNGDSEKTION


PLATTFORM PÅ HEDEN FRÅN ÅR 2008 

 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37............. Här är du!
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
.

FÖRSLAG 42-65

...................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker