..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


36

Rubrik
KUGGEN SOM SOCIAL VÄXELLÅDA

Inledning
Kuggen på Lindholmen som social växellåda, där interaktiva möten mellan medborgarna och Navets verksamma sker. Med hjälp av konsekvensstudier, väljs kuggring dvs. inriktning. Kuggen blir ett viktigt pilotprojekt för regionen inför Göteborg 2021.
Kuggen blir samhällsnyttig.

Beskrivning
Idé:
"Kuggen" ges ett bärkraftigt innehåll och blir samhällsnyttig. Den blir ett pilotprojekt inför Göteborg 2021.

Kuggens yttre påminner om en växellådas kuggringar. Detta tas upp i dess inre. Kuggen tillförs krafter, sociala, ekologiska och ekonomiska, som konsekvensutreds av Navets enheter så att "rätt" kugghjul/växel läggs in.

Med hjälp av denna sinnrika växellåda kan färdriktningen ständigt ligga i optimalt läge för hållbar utveckling.

Bakgrund:
Kuggen ett komplement till "Navet", ingår i Lindholmen Science Park, ett forskningscenter för ny teknologi och kommunikation för världsledande aktörer inom näringsliv, institut och akademi.

Den har nu invigts. Vi har fått veta orsaken till dess tillblivelse och att det saknas en bärande idé för dess och torgets funktion. Den betraktas därför av vissa för ett skrytbygge.
Bottenvåning och källare är tillgängliga för allmänheten med ett "Speakers Corner" och utställning.

Historia:
Demokratiutredningen försökte att fördjupa diskussionen om det svenska civilsamhället. Man såg en demokratiaxel byggd från den ena ytterpositionen, "direktdemokrati" till den andra ytterpositionen "populistiskt förankrat toppstyre". Mitt på axeln fanns "den levande representativa demokratin".

Idé forts:
En sådan axel blir interiörens kärna, här ljusstrålen i centrum av den centrala spiraltrappan. Denna blir bärare av kugghjul med varierande antal kuggar, representerande olika livsstilar, eller styrelseskick. Varje kugge representerar en parameter. Vissa parametrar är över tiden stabila andra är i ständig förändring. Kugghjulen är därmed inte alltid koncentriska vilket avspeglas i fasaden.

Långsiktig planering innebär idag en dynamisk inriktning, dvs. en kontinuerlig anpassning till omgivningen likt naturens.
Teknikutvecklingen och medborgardelaktigheten möjliggör detta.

Genom att utveckla kommunikationer för ett ständigt
inflöde av medborgarkraft till Kuggen skapas möjligheter för medborgarna att i framtiden även bidra med medborgarkraft till de övriga Science Parks samt bygga upp en socialt inriktat Science Park för helheten. (Se idé Heden som social arena)

Ur tidig skiss från medborgarkraften:
Nya arenor krävs, som kan ses som en bearbetningsstation för alla tankeflöden från gräsrotsnivå till de övernationella maktnivåerna...
Utgående från människan som enskild individ och flockvarelse kan man utgå ifrån sex fundament. Förnuft, skaparförmåga, självförverkligande, ledning, andlighet och det magiska... Detta resulterar i en aktiv utstrålning.

Medborgarna i Kuggen skapar denna utstrålning som omnämns ovan. Se bild 2 "Speglingar av Kuggen i Navet"

Kuggen blir en konstprodukt som producerar hållbar utveckling. Den blir en samhällsnyttig ikon för medborgarna.

Inom stadsdelar i väster finns intentioner att utveckla och anpassa internationella demokratiströmningar till svenska förhållanden. Metoder för deltagande och medborgarbudgetar studeras.

"Kuggen" tillvaratar medborgarnas nyvunna kunskaper och kompetens som leder till hållbar utveckling.

{2}

.
KUGGEN


SPEGLINGAR


PLATTFORM PÅ HEDEN FRÅN ÅR 2008


LOKAL MÖTESPLATS "INTERAKTOR" FRÅN FÖRSLAG ÅR 2000


KUGGEN. INTERIÖR


KUGGEN. INTERIÖR


KUGGEN. INTERIÖR

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36 ............. Här är du!
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41

FÖRSLAG 42-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker