..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


35

Rubrik
Medborgarkraften

Inledning
Medborgarkraften är en av översiktsplanens tre kraftbegrepp. Medborgarkraften, bärkraften och konkurrenskraften skall vara i balans för hållbar utveckling. Medborgarkraftsorgaisationer är de
som kan få till stånd denna balans.


Beskrivning
Medborgarkraften enligt Göteborgs översiktsplan ÖP99 betonar viljan att ge alla ett aktivt och meningsfullt liv.

Medborgarkraften i Älvsborg var ursprungligen en referensgrupp för föreningarna i Älvsborg skapad av stadsbyggnadskontoret.
Gruppen ombildades till ett medborgarkraftsnätverk som skapade hemsidan www.medborgarkraften.com

Medborgarkraften.com vill verka för hållbar utveckling enligt Brundtlandsrapportens definition och tolkar den som en uppmaning till kraftbalans och utforskar därför vägar för att erhålla en sådan. Med helheten som utgångspunkt arbetas för bättre sociala villkor och medborgarinflytande.
En förstärkt medborgarkraft som initiativtagare till kraftsamverkan mellan kulturen/konsten/forskningen och de övriga krafterna är lösningen för måluppfyllelse i rätt tid.

Medborgarkraften kan ses som en strukturerad kraft, som utgår från gräsrötterna. Den skall återspegla det gräsrötterna känner, dvs. en underifrån kommande kraft.
Den kompletterar den representativa.
Kommunikationen mellan dessa krafter sker interaktivt
dvs. genom ömsesidig påverkan. Den får inte förväxlas med gräsrots- eller traditionell dialogplanering.

Statsvetare i Göteborg har gjort en stor undersökning bland 10000 kommun- och landstingspolitiker i Sverige.
Enligt grundlagen ska all makt utgå från folket men hur denna makt ska utövas finns det väldigt olika åsikter om. Ungefär häften av landets förtroendevalda politiker vill öka medborgarnas inflytande över politiska beslut.

Av landets 290 kommuner hamnar Göteborg på plats 241 över platser där politiker är positiva till medborgarinflytande.

Medborgarkraften i Älvsborg/medborgarkraften.com är ett nätverk. Arbetet kom till att börja med att fokuseras på de stadsdelsaktuella frågorna.

Hemsidan www.medborgarkraften.com utvecklades till att bli ett forum för stadsbyggnadsfrågor i Göteborg och ett verktyg för nätverksstrukturer i medborgarkraftens och samhällets tjänst.

Intresset för regionutvecklingen, de nya stadsdelarna och Centrala Älvstaden tilltog.

Firandet av Göteborg 400 år innebär att vi fått ett incitament att till dess åstadkomma en hel del att visa upp för omvärlden av innovativt slag och med hållbar utveckling som huvudtema.

Hållbar utveckling innebär bland annat kraftbalans.
Medborgarkraften dvs. alla regionmedborgarnas samlade kraft måste riktas så att den balanserar de övriga.
Detta ställer stora krav på nya för ändamålet effektiva mötesplatser, utbildning i medborgardialog, etablerandet av idéverkstäder, tankesmedjor osv. för att stimulera till innovationer och kreativitet.

Detta förslag är en uppmaning till alla region- och stadsdelar att ta initiativ till ett etablerande av egna medborgarkraftsorganisationer för att därmed kontinuerligt kunna bli delaktiga i den framtida hållbara stadsutvecklingen.
Det första målet är att till Göteborgs 400-årsjubileum kunna få en kraftbalans och hållbar utveckling.

Arbetet har hittills resulterat i ett flertal förslag till Göteborg 400 år. Läs här eller på www.medborgarkraften.com

{2}

...

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35
............. Här är du!
FÖRSLAG 36

FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46
FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48..
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55
FÖRSLAG 56
FÖRSLAG 57
FÖRSLAG 58
FÖRSLAG 59
FÖRSLAG 60
FÖRSLAG 61
FÖRSLAG 62.
FÖRSLAG 63.

FÖRSLAG 64
FÖRSLAG 65
.....
....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker