..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... .. .

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


31

Rubrik
Bostadsformer

Inledning
Hyresbostadsbristen framhålls ofta som orsak till
många problem i dagens samhälle.
Är fler hyreslägenheter lösningen? Utredningar idag
påvisar det oekonomiska i att bo i hyreslägenhet.
Finns det alternativ, som leder till hållbar utveckling?
Något att utreda inför och redovisa under jubileet!


Beskrivning

Under lång tid har det ropats efter fler hyreslägenheter för de mindre resursstarka familjerna. Nyligen påvisades att de stora förlorarna när det gäller boendet varit just de som bott i hyreslägenheter. Dvs de resurssvaga.

Detta faktum pådriver försöken att finna andra upplåtelse- och finansieringsformer och lokaliseringar för dem som inte har möjligheter eller vilja att investera i bostadsrätter eller villa.

Ett sätt att angripa problemet är att i stället för att ha fastigheten i centrum låta människan stå i centrum. Låta hennes livsstil avgöra boendets kvaliteter. Ställa behov av hantverkshjälp mot behov av teknisk standard, behov av närhet till natur mot närhet till stadens puls, behov av fordon mot behov av gångstigar osv.

En utveckling av de s. k. månhabitaten där de boende utan att lämna bostaden kan leva under långa tider skulle kunna utvecklas och utplaceras i naturområden utan att krav ställs på gator och ledningssystem.

Vissa livsstilar innebär ett flackande liv mellan olika miljöer. En fast förrådsvolym plus ett flertal korttidsboenden på olika ställen är kanske för dem idealet.

Under jubileet skulle ett stort antal sådana lägenheter kunna ingå i utställningsområdet.
En satsning på optimala hus långsiktigt ekonomiska, ekologiskt konstruerade och livsstilsanpassade skulle leda till många innovativa byggnader och lägenhetstyper som i olika konstellationer skulle kunna bilda de mest skilda närmiljöer. Hus i tät blandstad, i skogen och på vattnet skulle förverkligas.

Det skulle kunna bli en renessans för de små entreprenörerna med specialkompetenser.

Nuvarande monetära system är anpassat för produktionssamhället och dagens värderingar. Livsstilssamhället kommer att kräva sina system anpassade efter sina värderingar.

Industrialismens krav på likriktning har varit vägledande i samhällsplaneringen och arkitekturen. Många är försöken att med "arkitektur" förändra industrialismens livsmönster. Lika många är misslyckandena. En ny bärande stadsbyggnadsteori kan nu utvecklas när vi övergår i livsstilssamhället.

Vi måste lyssna till dagens statistiska uppgifter om att ca 70 procent av alla hushåll utgörs av ensamstående eller sammanboende utan barn och 30 procent av större hushåll med barn.
Vi måste vara flexiblare och vi måste ha fler funktioner i ett och samma rum.

Ett byggnadskrav i framtiden är att det inte skall hålla i evighet. Individualismen framträder mer i dag. Vi önskar i stället förändringar. Vi ser också olika bostadstyper för olika skeden i livet.

Villan är den mest eftertraktade bostadstypen. Kan villans kvaliteter, privathet och individualitet överföras till flerfamiljshuset?
Starkare miljöengagemang, ändrade medievanor och intresse att bo i låga hus kan påverka framtidens bostadsbyggande.
Man förväntar sig att bostäderna är energieffektiva och vill gärna ha kontroll över sin egen energiförbrukning.
De flesta vill bo inne i stan, men husen ska helst inte vara högre än fyra våningar.
{2}
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL
FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31............. Här är du!
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker