..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... .. .

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}7

Rubrik
Frihamnen som "The Core", kärnan för utveckling av konst och kulturindustrier
och ett differentierat näringsliv

Inledning
En virtuellt hållbar utveckling skapas här till 400-årsjubileet. En "Transition place", mix mellan verkligt och virtuellt, etableras för stadsdelarnas experiment. Frihamnen som "The Core", den kreativa industrin, dess betydelse för andra industrier och för den totala ekonomin i regionen synliggörs.Beskrivning
"The Core" kärnan för den skapande industrin, som krävs för hållbar utveckling förläggs hit.
En omfattande undervisning i ämnet hållbar stadsutveckling och Kulturella och Kreativa industrier utgör grunden.

Den snabbt växande globala marknaden, digitala tekniken och globala nätverken för unika upplevelser har gjort kreativ industri till en av de snabbast växande branscherna i världen. Dess betydelse för andra industrier och för den totala ekonomin är stor.

De kreativa näringarna kan förstås som branscher där kärnprodukten är resultatet av en konstnärlig verksamhet av något slag. I en bredare uppfattning, kan kreativa branscher och industrier ingå, där det inte är uppenbart att kärnprodukten är en konstnärlig verksamhet men där produkterna har delvis samma egenskaper som konst och kultur.
Exempel: publicering, radio och TV, underhållning och professionell idrott. I dess vidaste form kan den kreativa industrin omfatta branscher där ekonomisk verksamhet är beroende av konst och kultur som turism.

De kreativa industrierna genererar ett stort behov av mediatek, utställningar, uppvisningar, utställningsytor inom området för att ge spridning av sina produkter och verksamheter till den övriga ekonomin.
Till dessa kommer alla andra discipliners lokalbehov i Kärnan.

Verksamheterna inom Kärnan genererar en mångfald av ting av stort underhållningsvärde som med sina komplement av serveringar och förlustelseställen ger en stimulerande atmosfär i en spännande miljö.

Större delen av markytorna utformas som en kreatörernas plats "transition place" dvs. en plats för urbana utvecklingsexperiment. Här ska region- och stadsdelarna ges möjlighet att i samverkan utveckla prototyper för regionen och sin stadsdels räkning såväl i vatten som på land.
Här blandas embryona från Heden med stadsdelarnas visioner och kreativa idéer i experiment.
Stadsstrukturen med "The Core" genomsyrar härigenom hela regionen så att helheten kan utvecklas hållbart. Ekonomiska, ekologiska och sociala experiment utförs.

Utgångsskissen som redovisas här bygger delvis på Sierpinskis triangel och pyramid som stommar med de tre krafterna i balans. Bostadshus byggs i trianglarnas kärnor med grönskande takterrasser. Konsten och kulturen ger den fjärde dimensionen.
Regionens alla kulturhus bildar nätverk med "The Core"

Arkitekturen och den fysiska och sociala miljön skall präglas av stadens puls. För att alla ska få möjlighet att kontinuerligt kunna stimuleras och utvecklas satsas på korttidsboenden. Dessa fördelas på ett rättvist sätt till regionens invånare för att få dem delaktiga i utvecklingen och få området att bli en pulserande regionkärna.
Hela området fungerar som en frizon och tillägnas det sociala perspektivet i dess kreativa skede och utvecklingsföretagens första faser då de behöver stöd.

Området ska fungera som förebild och nytänkande inom hållbar stadsutveckling och samtidigt fungera som utställningsområde under jubileumsåret 2021.
Läs mer på www.medborgarkraften.com under "The Core" och PK 25


BILDERNA NEDAN FRÅN ÅR 2009 PK 25 Göteborgs GÖTEBORGS 400-årsjubileum år 2021MARKPLAN


PLAN VÅN 1 MED ARKAD GENOM OMRÅDET


PLAN VÅN 2


TaKPLAN MED TAKTERASSER


TIMGLASET


DE TRE KRAFTERNA I BALANS SOM ETT GYRO I NUET PÅ TIDSLINAN MELLAN KULTUREN OCH FRAMTIDSKONSTEN "THE CORE"

 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL
FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7............. Här är du!
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker