..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... .. .

.

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


6

Rubrik
Heden som social mötesplats

Inledning
PK22 år 2008
Översiktsplanen anger tre krafter: konkurrenskraft/ bärkraft/ medborgarkraft. För hållbar utveckling skall dessa balansera varandra. Hur detta skall ske nämns inte. För balanseringen krävs medborgaranda, kompetents, god hälsa, ändamålsenliga lokaler samt mark. Heden har valts för detta.Beskrivning
Heden med Trädgårdsföreningen som huvudentré blir arena och central mötesplats för sociala aktiviteter. Krafternas antal utökas i förslaget med två krafter konst/kultur samt det essentiella för att fånga helheten.

Anläggningen som ingår i Göteborgs 400- årsjubileum utformas som en inkubator, dvs en gynnsam miljö att växa i. Här ges möjligheter för växande för alla. Området fylls av verksamheter som lockar medborgarna till förkovring och deltagande. Funktioner som sätter fotavtryck inte bara i Göteborg utan globalt långt in i framtiden som kraftbalansering, kreativitetsövningar, fysisk träning och undervisning, visualiseringar och dataspel. Hit lockas världens forskare och kreatörer för att lära.

"Plattformar" för krafterna och ett torn för själva balanseringen anläggs. Medborgarna kan få sina idéer testade med hjälp av teknik, databaser, inkubatörer, djupanalyser och konsekvensbeskrivningar. Lek och allvar blandas. Experter och lekmän samarbetar och innovationer föds.
I plattformshallen för konst/kultur/arkitektur blir processkonsten som verktyg i samhällsplaneringen särskilt uppmärksammad.

Tornet är den centrala enheten i anläggningen där krafterna från plattformarna samlas för balansering. Det är tillgängligt för alla som vill påverka. Det fungerar som ett kraftverk.

Tornet blir en riktare för gestaltning av de nya centrala stadsdelarna såväl som för förnyelsen av de nuvarande stadsdelarna. Tornets utrymmen omfattar bland annat, utrymmen för verksamhetens åskådliggörande för allmänheten, uniglokal planering, strategisk forskning, som att utforska universum för framtiden.
Heden skall vara ett avantgarde som inkluderar allt.

Hittills har de ekonomiska och ekologiska aspekterna i alltför hög grad fått styra utvecklingen. Målet med anläggningen är att bryta denna trend och lyfta fram alla de dolda krafter som man inte tagit tillräcklig hänsyn till hittills.

Terrasserna är tänkta för allas innovationer och för det embryonala småföretagandet. Inom terrasserna finns redskapen, verktygen och inkubatorerna. Här möts näringslivets parter och kunder. Här finns embryona till framtidens marknad.

Plattan är den största anläggningen. Den innehåller lokaler och spelplaner för folkhälsan, utbildning, vård och omsorg. Arenor för experiment, övningar och kreativitet för medborgarna bidrar till skapandet av ett levande Göteborg.

Grönskan finns företrädesvis inom Trädgårdsföreningen som knyts till området och blir anläggningens huvudentré och huvudområde för den ekologiska dimensionen.

Vattenleder för kanoter och hemföringsbåtar leder dem via Vallgraven genom Trädgårdsföreningen in till Heden med dess egna vallgrav med vattenkonster.

Säkerhetsarrangemang för framtida översvämningar då bebyggelsen, förutom Tornet, ligger under marknivå vidtas. En dagvattenreservoar tillika översvämningdamm under Heden som dagvattenbuffert anläggs. Området omgärdas av en vattentät vägg som når drygt 1 meter över markytan.
Mer finns på www.medborgrkraften.com!


"TORNET" PÅ HEDEN; CENTRAL SOCIAL MÖTESPLATS


HEDEN MED UTSIKT MOT EN AV PLATTFORMARNA


HEDEN MED TERRASSERNA UTMED EN VALLGRAVEN RUNT OMRÅDETBILDER FRÅN OMRÅDET

 

 

 

 

{2}

TILLÄGG

Exempel på innehåll:

Möteslokaler:
Fysisk hälsa: Bollspel,gym,dans,simning,motion,rehabilitering
Psykisk hälsa: Alla former av hjärngymnastik.
Sociala funktioner: Livskunskap, äldreomsorg, barnomsorg
Arbetsförmedling:
Omvärldsanalys: Göteborg i sitt sammanhang
Stadskunskap: Stadsingredienser, upplevelsekunskap
Gastronomi: Skolkök och serveringar
Miljökunskap: Nu och i framtiden
Marknaden: Finansiärer, konkurrenskunskap, ekonomier
Utställningsenhet: För utställningar på Heden och utanför
Experimentverkstäder: För alla kategorier medverkande.
Banker:Såväl "vanliga" som experimentbanker
Forskning o utveckling:
Internetkaféer:
Modellverkstäder:
Konferenslokaler:
Badanläggning:
Styrenheter: Projekt och processkapare, nätverk
Sambandscentral: Omvärlden
Konstanalys: Vårt undermedvetna. Tillämpningar
Gallerier:
Musikstudios:
Barnkrubbor:
Djurdagis:
Terapirum:
Läs- och laboratorierum:
Essentiella företeelser: Tillämpningar
Lanseringar: Resultatens spridning
Hem och Hushåll:
Uppföljning:Dokumentationer och konsekvensutredningar
Kraftspelet: Se till att krafterna t ex inte släcker ut varandra.
Butiker: Produkter som har anknytning till verksamheterna.
Ekonomiavdelning:
Bil- o cykelparkeringar:
Service och underhållsenhet:

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1
FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4

FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6............. Här är du!
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65..............

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker