..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... .. .
..

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


42

Rubrik
Nya Göta älvbron som "segelfartyg"


Inledning

Förslaget "Porten till Västra Götalandsregionen" fördjupas. Bron/porten i skepnad av ett "seglande frakt- och skolfartyg" blir en viktig faktor i skapandet av en hållbar regional utveckling.
Ett fördjupat resonemang förs om brons innehåll. En tågtunnel utgör grund för bron. En video bifogas.Beskrivning

Visionen
Hisingen ska förbindas med övriga Göteborg.

Göteborg ska förbindas med regionen som ska få en hållbar utveckling.
Detta ska ske med medborgarnas hjälp utan att älvens betydelse för Göteborg elimineras.
Med bilden av
bron/porten som ett "seglande frakt- och skolfartyg" har bron fått ett innehåll och form som gagna ren hållbar utveckling.

Med en sådan bild för ögonen har bron tagit form.

Konkretisering
Den nuvarande bron måste, av konstruktiva skäl,
ersättas av en ny innan jubileet.

Dess utformning och funktion kommer att få stor betydelse för den övriga utvecklingen av Centrala Älvstaden, Göteborg och Regionen.

Hisingen kommer att vara i behov av goda tågförbindelser.
Förslaget tar hänsyn till detta.
Bron kombineras därför med en tågtunnel som ansluts till Västlänken.

Segelfartyget
Med bilden av bron som ett segelfartyg förankrad på älvens botten med fasta segel får fantasin att skapa innovativa lösningar.

Lastutrymmet
Tåg/långtradartunnel, brons grundkonstruktion, skärm mot översvämningar, översvämningsreservoar och vattenkraftverk för strömmande vatten.
Konstrueras för att kunna kompletteras med dammluckor för reglering av omgivande vattennivåer.

Maskinrum
Turbiner som tillvaratar det strömmande vattnet och försörjer båtens behov av el.

Seglen
Byggnader för undervisningslokaler och korttidsboenden för medborgare i hållbar stadsutveckling. Medborgarna utbildas till att anpassa sig till den rätta luftspalten mellan seglen för att få en regional hållbar utveckling.

Däcksbyggnader
Bildar en skärm mot trafik och vind


Skärmen innehåller alla de verktyg som krävs för att styra regionen rätt, som visualiseringsverktyg, spel, modeller fraktalstudier, omvärldsanalyser, processkonst, projekt- och processtudier m.m.
Dessutom serveringar, hamnbaserade småbutiker, tankesmedjor, regioninformation, utställningar samt verkstäder för hemföringsbåtar och cyklar.

Däcket
Gång- och cykelstråket

Stråket delas upp i ett inre och ett yttre stråk.
Det yttre i väster, på den gamla brons fundament, saknar vindskydd och utformas så att närheten till vattnet och hamnlivet blir påtagligt.
Det inre mot öster görs vindskyddat och upplevelserikt medelst en skärm av lokaler mot trafikleden.

Småbåtshamnen
Fartygets livbåtar blir moderna "hemföringsbåtar", bilpoolens motsvarighet på vattnet. De inre hamnarna nås av båtar lägre än 3 m.
Närheten till Centralstationen gör bron lämplig som terminal för färjetrafiken till Göteborgs skärgård.

Spår- och biltrafikled
I öster, på den nya bron, leds främst kollektivtrafik och stadsbilar kontinuerligt över älven genom att emellanåt "gå över stag" för att möjliggöra en kontinuerlig båttrafik på älven.

Finansiering
Som inkörsport till det hållbara samhället till vilket alla medborgare ska vara delaktiga i är det i allas intresse att bidra med humankapital. Bron kan vara början till en ny ekonomi, som vid sidan om den globala riktas till det lokalas överlevnad. Lokal valuta kan bli aktuell att tillskapa.


t vara symbolisk och vacker.


BROANLÄGGNINGEN SOM ETT SEGELFARTYG MED PORTEN I MITTEN MED VÄGKLYKORNA OCH SLUSSBASSÄNGEN SOM MÖJLIGGÖR KONTINUERLIG SNABBGÅENDE VÄGTRAFIK MED MARGINELL VÄNTETID FÖR BÅTTRAFIKEN.


"SEGLEN" SOM PORT MED "LÄPPSTIFTET I FÖRGRUNDEN


DE UPPLYSTA" SEGLEN" SOM PORT NATTETID


SEGELFARTYGET OCH CENTRALPLATSEN MED FEM FINGRAR


KOMBINERAD BRO OCH TUNNEL


KLYKAN SOM VERKTYG I STADSPLANERINGEN

 {2}
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL
FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10.
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30.
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36
FÖRSLAG 37
FÖRSLAG 38
FÖRSLAG 39
FÖRSLAG 40
FÖRSLAG 41
.
..

FÖRSLAG 42
FÖRSLAG 43
FÖRSLAG 44

FÖRSLAG 45
FÖRSLAG 46 ................. Här är du!

FÖRSLAG 47

FÖRSLAG 48
FÖRSLAG 49
FÖRSLAG 50
FÖRSLAG 51

FÖRSLAG 52
FÖRSLAG 53
FÖRSLAG 54
FÖRSLAG 55

.

FÖRSLAG 56-65

. .................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker