..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

......... ..GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:


{ ..................FÖRSLAG.........................1}23

Rubrik
Stadsutvecklingsfestival

Inledning
Alla länder inbjuds att i samband med jubileet 2021 delta med en stadsutvecklingsgrupp med tema hållbar stadsutveckling. Detta skapar internationell uppmärksamhet och ger nya infallsvinklar för centrums och regionens utveckling.
Mistra Urban Futures som världsledande stadsutvecklare tar initiativet.


Beskrivning

Förslag
Till 400-årsjubileet inbjuds alla länder att delta med en stadsutvecklingsgrupp plus kulturgrupp med tema hållbar stadsutveckling.

Till jubileet förväntas MUF (Mistra Urban Futures) och Göteborg & Co ha fått till stånd ett antal mötesplatser där temat hållbar stadsutveckling kan diskuteras och visualiseras och där kulturgrupperna kan bidra till skapandet av en festlig och berikande atmosfär under hela jubileumsåret.

MUF kan presentera resultatet av sina projekt och lägga upp riktlinjer för ett världsomspännande samarbete för framtiden.

Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering kan omgående bli verklighet.


Bakgrund
Mistra finansierar forskningscentrum för hållbar stadsutveckling. Chalmers Tekniska Högskola/Göteborgs universitet har beviljats anslag för ansökan "Mistra Urban Futures: The Göteborg Center of Excellence for Sustainable Urban Futures". Mistra Urban Futures ska utvecklas till ett världsledande centrum för hållbar stadsutveckling i dess varierande former och sammanhang.

Utmaning
Stadsutveckling över hela världen behöver gå mot mer hållbar utveckling. Det innebär att klimatanpassa och säkra resursflöden, samtidigt som städerna ska vara sociokulturellt resilienta, ekonomiskt framgångsrika samt demokratiskt och effektivt styrda.

I nära samverkan mellan praktiker och forskare ska ske kunskapsutveckling, lärande och nyttiggörande av kunskap om och för stadsutveckling. Resultaten ska komma till nytta för allt från ingenjörer, arkitekter till samhällsplanerare och ekonomer inom såväl företag som offentlig förvaltning över hela världen.

Centrumet ska bidra till storstädernas positiva utveckling, socialt miljömässigt och ekonomiskt.

Deltagare
Forskare från olika vetenskapliga discipliner, liksom praktiker från företag, myndigheter, lagstiftare, internationella förhandlare och frivilligorganisationer kan medverka i Mistras forskningsinsatser. Även forskare och praktiker från andra länder än Sverige kan medverka tillsammans med svenska forskare och praktiker.

Fem pilotprojekt
Inom ramen för fem större pilotprojekt ska förstklassig, kunskap tas fram i nära samverkan mellan praktiker och forskare. Resultatet ska sedan fungera som underlag till beslutsfattare och medborgare.

Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering: Ett interaktionsforskningsprojekt
Projektet syftar till att undersöka medborgarinitiativs roll i planeringsprocesser och hur design och planering kan utvecklas för att använda dessa initiativ som en resurs inom hållbar stadsutveckling.


Se även förslaget "Världskulturfestival"


TILLÄGG

DE FEM PILOTPROJEKTEN

1. Flernivåstyrning: Beslutprocesser för hållbar stads- och regionutveckling
Projektet syftar till att beskriva och analysera effektiviteten av samarbete mellan flera sektorer och över flera nivåer när det gäller att styra mot hållbar stadsutveckling.

2. Klimatanpassad stadsstruktur: scenarier för framtida Frihamnen
Projektet fokuserar särskilt på hur olika klimatanpassningskoncept — reträtt, försvar, attack — kan användas i samband med stadsutveckling och undersöker vilka ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser olika koncept medför. Projektet är avgränsat till att undersöka och utvärdera koncepten attack, försvar och reträtt vad gäller successiv anpassning till framtida havsnivå-höjningar, till följd av klimatförändringar, i Frihamnsområdet i Göteborg samt eventuellt även Norra Masthugget.

3. Den lärande staden: kultur för kunskap, makt och medborgarskap
Projektet undersöker hur delaktighet och lärande kan utvecklas med fokus på de nordöstra stadsdelarna i Göteborg. Arbetet hänger samman med Göteborgs stads "Vision Angered" och uppdraget S2020, liksom Göteborgs universitets och Chalmers satsning på en filial i Hammarkullen. Syftet med projektet är att utveckla en kultur för deltagande och lärande direkt kopplat till de förändringar som planeras i Hammarkullen. Framför allt fokuserar projektet på invånarnas medverkan i processen.

4. Affärsdriven hållbar utveckling
Projektet fokuserar på företagsamheten som drivkraft för en hållbar utveckling och har som syfte att i bred dialog

5. Urbana spel Gemensamt lärande för hållbar stadsutveckling
Projektet handlar om att använda spel och visualisering för att förstå staden som ett komplext system.

Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering:
Ett interaktionsforskningsprojekt
Projektet syftar till att undersöka medborgarinitiativs roll i planeringsprocesser och hur design och planering kan utvecklas för att använda dessa initiativ som en resurs inom hållbar stadsutveckling. I projektet ingår både forskare och praktiker och projektet är särskilt inriktat på lösningar som fungerar inom utsatta urbana områden.

Mistra finansierar forskningscentrum för hållbar stadsutveckling
PUBLICERAD 2009-08-20
Nu är det klart vem som ska få utveckla ett världsledande centrum för hållbar stadsutveckling. Chalmers Tekniska Högskola/Göteborgs universitet beviljas anslag för ansökan "Mistra Urban Futures: The Göteborg Center of Excellence for Sustainable Urban Futures"...

— Vi känner oss mycket nöjda med den höga kvaliteten i de tre förslagen. Göteborg vann i hård konkurrens, och nu har vi stora förväntningar på vad centrumet för hållbar stadsutveckling ska åstadkomma. Urbaniseringen i världen går i en allt snabbare takt och det nya centrumet ska bidra till storstädernas positiva utveckling, socialt miljömässigt och ekonomiskt, säger Ola Engelmark, vd på Mistra.

Planen är att Mistra Urban Futures: The Göteborg Center of Excellence for Sustainable Urban Futures kommer att starta sin verksamhet i januari år 2010.

Om Mistra
Mistra är en del av det svenska innovationssystemet för hållbar utveckling. Mistra investerar i starka forskargrupper som i samverkan med användare bidrar till att lösa viktiga miljöproblem. Användare av forskningen finns inom såväl näringsliv som inom förvaltning, politik och frivilligorganisationer.Mistra investerar årligen i storleksordningen 200 miljoner kronor för forskning.

Mistra vänder sig till de som vill bidra till lösningar på viktiga miljöproblem. Det sker genom forskning som bygger broar mellan såväl vetenskapliga discipliner som forskning och praktisk nytta. Forskare från olika vetenskapliga discipliner, liksom praktiker från företag, myndigheter, lagstiftare, internationella förhandlare och frivilligorganisationer kan medverka i Mistras forskningsinsatser. Även forskare och praktiker från andra länder än Sverige kan medverka tillsammans med svenska forskare och praktiker.

Pågående projekt
Mistra Urban Futures har en rad intressanta projekt som pågår. Dessa fokuserar på en rad olika områden inom stadsutveckling.
Fem större pilotprojekt startade 2010 i samband med att Mistra Urban Futures startade sin verksamhet. Centrumet ska bidra till att göra verklig skillnad för miljön och människors liv i världens städer. Inom ramen för de fem större pilotprojekten ska förstklassig, verkningsfull och relevant kunskap tas fram i nära samverkan mellan praktiker och forskare. Resultatet ska sedan fungera som underlag till beslutsfattare och medborgare.

1. Flernivåstyrning: Beslutprocesser för hållbar stads- och regionutveckling
Projektet syftar till att beskriva och analysera effektiviteten av samarbete mellan flera sektorer och över flera nivåer när det gäller att styra mot hållbar stadsutveckling. Här samlas och utvärderas erfarenheterna från samverkan främst mellan beslutsfattare och förvaltningar, bland annat utifrån arbetet med Göteborgsregionens kommunalförbunds (GR) rådslagsprocess, framtidsprogrammet för kollektivtrafiken (K2020), visionen för Västra Götaland "Det goda livet" samt Göteborgs stads arbete med en socialt hållbar utveckling (S2020).

2. Klimatanpassad stadsstruktur: scenarier för framtida Frihamnen
Projektet fokuserar särskilt på hur olika klimatanpassningskoncept — reträtt, försvar, attack — kan användas i samband med stadsutveckling och undersöker vilka ekonomiska, sociala och ekologiska konsekvenser olika koncept medför. Projektet är avgränsat till att undersöka och utvärdera koncepten attack, försvar och reträtt vad gäller successiv anpassning till framtida havsnivå-höjningar, till följd av klimatförändringar, i Frihamnsområdet i Göteborg samt eventuellt även Norra Masthugget.

3. Den lärande staden: kultur för kunskap, makt och medborgarskap
Projektet undersöker hur delaktighet och lärande kan utvecklas med fokus på de nordöstra stadsdelarna i Göteborg. Arbetet hänger samman med Göteborgs stads "Vision Angered" och uppdraget S2020, liksom Göteborgs universitets och Chalmers satsning på en filial i Hammarkullen. Syftet med projektet är att utveckla en kultur för deltagande och lärande direkt kopplat till de förändringar som planeras i Hammarkullen. Framför allt fokuserar projektet på invånarnas medverkan i processen.

Läs mer om pilotprojektet på urbanempower.wordpress.com

4. Affärsdriven hållbar utveckling
Projektet fokuserar på företagsamheten som drivkraft för en hållbar utveckling och har som syfte att i bred dialog systematisera den kunskap och erfarenheter som finns inom området. Vilka hinder och möjligheter kan sägas vara generellt och hur en modell för att bedöma och förverkliga affärsidéer för en hållbar stadsutveckling se ut?

5. Urbana spel Gemensamt lärande för hållbar stadsutveckling
Projektet handlar om att använda spel och visualisering för att förstå staden som ett komplext system. I projektet samverkar bl.a. Centre of Visualization, Göteborgs stad och Pedagogiskt Centrum på GR Utbildning.

Läs mer om pilotprojektet på http://www.urbangames.se/

Ytterligare projekt
Samverkan för energieffektivisering i urbana bostadsområden
I forskningsprojektet "Samverkan för energieffektivisering i urbana bostadsområden" studerar vi hinder och möjligheter för energieffektivisering i kommunala bostadsområden ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Samspelet mellan medborgarinitiativ och inbjudet deltagande i stadsplanering:
Ett interaktionsforskningsprojekt
Projektet syftar till att undersöka medborgarinitiativs roll i planeringsprocesser och hur design och planering kan utvecklas för att använda dessa initiativ som en resurs inom hållbar stadsutveckling. I projektet ingår både forskare och praktiker och projektet är särskilt inriktat på lösningar som fungerar inom utsatta urbana områden.

 {2}
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23............. Här är du!
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker