..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

...

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


22

Rubrik
Gullbergsvass

Inledning
VISION 2003 QUINTA ESSENTIA en stad för alla.
En flexibel tredimensionellt indelad fastighetsplan, som bas för alla typer av verksamheter, boenden, åldrar och ekonomier utgjorde basen. Den innehöll otaliga former av reproduktionsplatser för medborgarkraft. Utvecklas och åskådliggörs inför jubileet.Beskrivning

Bakgrund
På 90-talet studerades konsekvenserna av förnyelsen av storskaliga bostadsområden. Forskarna var överens om att man med fysiska medel inte kan bygga bort sociala problem.
I översiktsplanen för Göteborg, ÖP99 tillkom en social dimension, medborgarkraft.

Förslaget
Det bygger på visionen från 2003 som börjar: När jag bearbetade en bild i datorn framträdde det på bildens himmel en antydan till en vertikal volym riktad ut i rymden. I en bok, som låg på bordet, kom jag att fästa blicken på ett tecken som visade sig symbolisera "Quinta essentia" dvs. det väsentligaste och är en förutsättning för mångfalden. Bilden inspirerade mig och med några uttalanden i åtanke om att inte glömma de marginaliserade och segregerade växte en visionär plan fram för Gullbergsvassområdet. En stadskärna växte fram som skulle göra Göteborg till en stad för alla.

Uttolkning
Med utgångspunkt från fakta och uttalanden har jag försökt klargöra om visionen kan ha något värde för framtiden.

Quinta Essentia: Några dagar efter visionens tillblivelse redovisar Vetenskapens värld århundradets största upptäckt. Universums vakuum dvs. Quinta Essentia, innehåller den "vakuumenergi", som driver hela universum.

Systemvärld och livsvärld i harmoni: Forskare ser världen spjälkad i en systemvärld och en livsvärld. De vill se dem i harmoni. Utvecklingen bör därför ske i form av en process där offentliga och enskilda intressenter samverkar. Det krävs respekt, lyhördhet och känsla för människors egna upplevelser.

Byggkommissionen kräver en stärkt arkitektroll. Sådan skulle kunna fås om utbildningen riktas mer mot "livsvärlden" så att arkitekterna fick ett större socialt perspektiv på tillvaron. Medborgarkraften skulle stärkas och bidra till att få "världarna" i harmoni.

Tredimensionell fastighetsbildning
Lagen, från första juli 2003, säger att fastigheter kan bildas i luften. Det handlar om ett nytt sätt att tänka både i planering och i husbyggande. För Göteborgs centrala delar innebär det att ett mycket stort antal kommunalt och statligt ägda tredimensionella tomter kan tillskapas och ge kommunen och staten som byggherrar möjligheter, att i samverkan med bl. a medborgarna finansiera en integrerad mycket spännande och dynamisk innerstad.

Området skall bli en del av Göteborgs nya city, en dynamisk blandstad i staden, en central stadsdel öppen för alla.


Slutsats
Det finns substans i visionen. Vi är på väg att komma till insikt om hur verkligheten och människan fungerar och hur hon skall använda sina inre resurser.
Det är nu möjlig
t att alla människor framöver kan få leva på sitt sätt, samtidigt som samhället fungerar väl.

En balans mellan medborgarkraft - bärkraft - konkurrenskraft finns inom räckhåll.

Inför jubileet 2021
Visionen bearbetas med hänsynstagande till rön som tillkommit sedan 2003 och presenteras i modellform med illustrationer och konsekvensbeskrivningar för jubileumspubliken.

Läs mer om bland annat de olika planens innehåll på www.medborgarkraften.com/
GULLBERGSVASS (VISION) 

{2}
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22............. Här är du!
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker