..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

........

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


20

Rubrik
Stadslandskap

Inledning
Aktuellt är ett ärende i byggnadsnämnden, som syftar till att främja bevarande och bruk av befintlig jordbruksmark, samt att etablera planeringsrutiner som tar tillvara olika värden i jordbruksmarken. Ärendet ger anledning till en vidgad syn på utformningen av den täta blandstaden inför jubileet.


Beskrivning
Hållbar stadsutveckling skall vara jubileets huvudtema.
Tät blandstad anses allmänt vara lösningen för hållbarhet. Tillägget till översiktsplanen, nämnt i inledningen, tyder på att det finns skäl för ett fördjupat studium av begreppet "tät blandstad" och disponeringen av Västra Götalandsregionen. Begreppet "grön urbanism" omnämns tidvis utan att på allvar ha beaktats i den kommunala planeringen. Hur skulle regionutvecklingen bli om "Grön urbanism" fick ett större utrymme i planeringen?

Förslag:
En konsekvensbeskrivning beaktande såväl ekonomiska, ekologiska och sociala hänsyn omfattande hela Västra Götalandsregionen upprättas och får utgöra en riktare för hur hållbarhetsprocessen skall fortskrida. Denna illustreras med bilder, modeller och videos och ställs ut inom jubileumsområdet 2021.

"Grön urbanism är en stadsutveckling där stad och landskap, arkitektur och vegetation har smälts samman, så att varje del förutsätter den andra. Grön urbanism innebär att arkitekturens element, rum och mellanrum i alla skalor, formas som en helhet utifrån människans behov av delaktighet, upplevelser, relationer, förståelse och tolerans."

Grön urbanism utvecklar stadslandskapet.
Det är inne att bo i staden! De trender som styr stadsbyggandet i Sverige har inte det offentliga rummets och grönskans betydelse i staden som sin utgångspunkt. Därför är det hög tid att den gröna sektorn tar initiativ till en mer nyanserad debatt om förutsättningarna för en hållbar stadsutveckling.

Stadslandskapet är helheten. Från detta bör man utgå.
Det traditionella sättet att se på stadsutveckling utgår från bebyggelsen och den urbana strukturen.
Stadslandskapet omfattar både andra städer och den mellanliggande landsbygden, som fungerar som upplevelse- och rekreationslandskap. Inom den enskilda staden fokuserar man på sambanden mellan tätt och glest, mellan arkitektur och natur. Det som är spännande är samspelet mellan bebyggelsen och platserna som ger stadsmiljön dess karaktär och egenskaper. Det är det Movium menar med grön urbanism: En grön urbanism förnekar inte behovet av ny bebyggelse eller förtätning. Men den innebär att bebyggelse och offentliga rum, mellanrum eller friytor behandlas som en helhet. (Källa: Movium)

Lösryckta citat från hemsidor
Sedan 2006 bor fler än 50 % av jordens befolkning i urban miljö. Om denna trend fortsätter måste världens städer finna mer uthålliga system för sina ekonomier.

Ekologiskt urban planering är mer än att uppföra vindsnurror och solpaneler. Det medför också en fullständig omläggning av trafiksystemen och ett återtagande av naturen till våra städer.

Forskningen om innovativa miljöer domineras av teorier som hyllar täthet.
Norrlandsbaserade forskningscentrumet Ciir är ett undantag,som intresserar sig för innovation på distans. I glesa miljöer blir de fysiska mötena färre. I stället kan man utnyttja modern teknik för att kommunicera med kunder. Då spelar det ingen roll om de sitter i grannbyn eller på andra sidan klotet. 

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20............. Här är du!
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker