..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... ...

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


15

Rubrik
Processkonsten som verktyg
i samhällsplaneringen

Inledning
Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.
Syftet är att som komplement till traditionell forskning och utveckling skapa förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling som ligger i fas med tiden.


Beskrivning
Lansering av begreppet "processkonst" (PK) gjordes i ett
bidrag till "Sätt färg på Göteborg" inför VM i friidrott.

Förslaget är att metoden ska användas i arbetet med jubileet 2021och framöver.

En analys av bostadsförnyelsen i storskaliga bostadsområden i Göteborg gav impulser till
det första processkonstverket.

Det ledde till en samrådsrapport som tillsändes berörda myndigheter. Sedan dess har ett 30-tal processkonstverk tillkommit med varierande innehåll och resultat.
Detta förslag ingår i PK nr 25 från år 2009 samt i ett nystartat innehållande alla förslag som insänts till Göteborg & Co..

En mängd brister i samhällsplaneringen har på detta sätt kunna uppdagas och kunnat påtalas för myndigheterna.
Det sociala perspektivet är fortfarande planeringens svaga länk. Avsaknaden av krav på sociala konsekvensbeskrivningar utgör ofta den främsta orsaken till att ett alltför stort utanförskap skapats.

Den empiriska forskningen har sina begränsningar. Processkonsten är fri och kan i visioner finna lösningar som ligger före den traditionella forskningen. Den kan därför komma till stor nytta när vi nu söker hållbar utveckling vilket förutsätter att ständigt ligga lite före i tiden för att vid förverkligandet ligga rätt tidsmässigt. Dvs. ett proretroaktivt förfarande bör tillämpas.

Inför Göteborgs 400-årsjubileum pågår flera processkonstverk som sprider information och budskap till medborgarna. Dessa kommer att få stor betydelse för att få igång medborgarkrafterna ute i stads- och regiondelarna.


Ur PK nr1 från 1994 nämns följande.

Experimentet
Att utforska om det är möjligt att med hjälp av konsten skapa för människan uthålliga och rika samhällen.

Målsättningar
Målet är att tillvarata de omedvetna tankar och känslor som bl. a kommer till utryck i konsten och omsätta dem i handling.

Att bidra till utvecklingen av Göteborg till en attraktiv miljövänlig stad samt finna nya vägar till förnyelsen av våra storskaliga bostadsområden.

Att bidra till fördjupade studier av segregationens orsaker och effekter.
Att använda kulturen som redskap för social upprustning.
Att lyfta fram flera av Göteborgs unika bidrag. Kvaliteter som hamn-, hav- och älvstad.
Att bidra till genomförandet av kvartersvisa grundförstärkningar i Vasastaden.

Processkonstverkets urform
Vår varseblivning sker till en del genom ett medvetet system och till en betydligt större del genom ett omedvetet. Utformningen av stadsbyggandet bör i högre grad ske på det omedvetna systemets villkor. Samhällsforskningen måste kompletteras t ex med processkonst.

Processkonstverkets urform innehåller symboler och idéer som medvetandegörs och tolkas stegvis för att utmynna i ett samhälle bättre anpassat för människorna och miljön.

En ny kultur kan stimuleras av kunskap men måste också få växa fram underifrån som grund för en långsiktigt hållbar utveckling. Det vi i samverkan måste få fram nu är flexibla och måttfulla strategier efter lokala förutsättningar.

Läs vidare under Processkonst på www.medborgarkraften.com
............... ..........
{

... Karta

..

.....

  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15............. Här är du!....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65.................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker