..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

.. .. .

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


14

Rubrik
Interaktiv dialogplanering

Inledning
Tack vare göteborgarna sätter 400- årsjubileet sådana avtryck att stan får internationell uppmärksamhet. Detta inträffar om vi redan idag utgår från en arbetsmodell som bygger på interaktivitet. En dubbelriktad dialog som ger utrymme för och uppmuntrar innovationer, kreativitet och kraftbalans.


Beskrivning
Dialog (genom samtal) är sedan decennier den förhärskande planeringsmodellen för samverkan mellan myndigheter och medborgarna. Den är enkelriktad, initierad och styrd av myndigheterna. De folkvalda beslutar. Den kan vara utmärkt där medborgarkraften är svag, men får en exkluderande karaktär i områden där medborgarkraften genom moderna sociala medier och verktyg blivit samhällsmedveten, kreativ och kravmedveten på kommunal medborgarservice.

Kommunen har insett detta och förbättrar därför idag sin dialogform genom att se över sin medborgarservice dvs. de arbetsuppgifter, som utförs för att medborgarna ska kunna få tillgång till kommunens tjänster.
För balans måste medborgarna göra detsamma. Det vill säga förbättra sin service till myndigheterna. Så har skett under en längre tid av vissa medborgarorganisationer. Om sättet sprids till samtliga stadsdelar kan vi få till stånd "interaktiv dialogplanering". Alla inkluderas.
Dubbleringar ser vi på många håll i naturen. Det skapar stimulerande konkurrens som ökar kreativiteten och får innovationerna att flöda och nyföretagandet att öka. Arbetslöshet och segregation kan elimineras. Inför 400-årsjubileet får vi en utmärkt plattform att arbeta utifrån.

Förslag:
Medborgarservicen förbättras. Dagens "dialogplanering" ersätts av "interaktiv dialogplanering" så att nödvändiga stimulerande spänningar för utveckling kan uppstå.
Den yttersta beslutanderätten har folket genom rätten att välja de förtroendevalda och möjligheten att utföra lobbning. Initiativet för dialogen kan ske såväl uppifrån som underifrån.

Processen inför 400-årsjubileet:
Efter att Göteborg & Co samt Centrala Älvstaden fullföljt sina uppdrag lever medborgarorganisationerna kvar och utvecklar, tillsammans med myndigheterna innehållet i det som skall stå klart till Göteborgs 400- årsjubileum. T ex utveckling av Interakton för att ingå i parkstråket 2021.

Bakgrund
"INTERAKTON"
DEN INTERAKTIVA DEMOKRATINS MÖTESPLATS
Rapport 1C Motiveringar, idéer och förslag från år 2000 (AP)

Ur Ingress
Förväntningarna inför det första seklet av 2000-talet är att det skall bli människans århundrade en epok då den unika begåvningen i varje individ skall tas tillvara och ges möjlighet att påverka historiens lopp.

Göteborg omnämns ofta som stadsdelarnas stad. Vi förväntar oss också att det första seklet av 2000-talet skall bli en epok då respektive stadsdels unika förutsättningar tillvaratas och att stadsdelarna i samverkan därmed kan skapa ett mervärde.

Interakton
Interakton kan bli 2000-talets "infomations-och diskussionsställe", själva bearbetningscentralen för flöden av synpunkter, inlägg, yrkanden osv från alla håll. Den kan ses om en utveckling av globalt etablerade upplysningsställen som Curitibas fyrtorn, Iperboles kiosker, infokontor och internetkaféer och traditionella mötesplatser. Idéen tillmötesgår stadskontorets önskan att de i Sverige befintliga informationsställena, nu främst för rutinärenden, skall förbättras. Interakton blir en vägvisare för utvecklingen.

Läs mer i Tillägget nedan!

...............
.................INTERAKTON

 

 

.....
.....SKISSER TILL INTERAKTON

Bilder från utredningar

Bilden är från 1998 och visar lite av tankegångarna kring hur medborgarkraften
verkar.


Framtidsbild
Dagens partipolitiska system utvecklas till ett formativt system, kanske grupporienterat, för att kontinuerligt kunna utveckla det hållbara samhället.

Ur utredning av medborgarkraften från 2011TILLÄGG

"INTERAKTON"
DEN INTERAKTIVA DEMOKRATINS MÖTESPLATS

Ur
Saltholmen - Långedrag
Rapport 1C Motiveringar, idéer och förslag från år 2000

"Interakton" den interaktiva demokrtins mötesplats?
En idé av Arne Person för att ge Saltholmen eller del av inre Hinsholmskilen ett djupare innehåll än biluppställningsplatser.

Ingress
Förväntningarna inför det första seklet av 2000-talet är att det skall bli människans århundrade en epok då den unika begåvningen i varje individ skall tas tillvara och ges möjlighet att påverka historiens lopp.

Göteborg omnämns ofta som stadsdelarnas stad. Vi förväntar oss också att det första seklet av 2000-talet skall bli en epok då respektive stadsdels unika förutsättningar tillvaratas och att stadsdelarna i samverkan därmed kan skapa ett mevärde.

Med hjälp av dagens informationsteknik finns det möjligheter att uppnå dessa mål, men en förutsättning är, att tekniken inte används så, att än fler blir lämnade utanför gemenskapen. Globala nätverk som Iperbole, demokratitorget på Internet och Medborgarkraften i Älvsborg arbetar med problematiken. Medborgarkraften försöker, att med stöd av dagsaktuella debattartiklar, pågående forskning, egna utredningar och lokala intervjuer påvisa hur man skulle kunna använda Saltholmen - Långedrag som en plattform för att uppnå önskade mål.

Idé: en ,för alla öppen mötesplats, tillägnad alla generationer, innehållande nödvändiga hjälpmedel för att uppnå 2000-talets mål.
Redan nu utestängs samhällsgrupper från "gemenskapen". Den alltmer avancerade informationstekniken kan innebära att denna trend består. En översyn av erforderliga hjälpmedel för dessa behövs. Kontakten utåt, den dubbelriktade dialogen, dvs interaktionen och det globala samspelet kräver en speciell byggnad "Interakton". För kontakten med stadsdelarna kommer gång- och cykelleden utmed älven att bli viktig.

Interakton
Interakton kan bli 2000-talets "infomations-och diskussionsställe", själva bearbetningscentralen för flöden av synpunkter, inlägg, yrkanden osv från alla håll. Den kan ses om en utveckling av globalt etablerade upplysningsställen som Curitibas fyrtorn, Iperboles kiosker, infokontor och internetkaféer och traditionella mötesplatser. Idéen tillmötesgår stadskontorets önskan att de i Sverige befintliga informationsställena, nu främst för rutinärenden, skall förbättras. Interakton blir en vägvisare för utvecklingen och kan förslagsvis ingående i ett system av sådana utmed den föreslagna gång-och cykelleden utmed kusten ned till Askim.

Ur vårt abetsmaterial

Programskissen
Behovet av ett socialt perspektiv vid sidan av ÖP93:s bär- och konkurrenskraftsperspektiv är uppenbar.
För att förverkliga detta århundrades förväntningar måste demokratin utvecklas. För detta erfordras nya arenor. Sex fundament utgör grunden.
_________________________________________________________

Anm.
Denna idé utgjorde utgångspunkt för resonemanget kring Förslag Heden{2}
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL

FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14............. Här är du!.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker