..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

....... .. .

.....GÖTEBORG 400 ÅR; FÖRSLAG TILL GÖTEBORG & CO:

{ ..................FÖRSLAG.........................1}


10

Rubrik
Porten till Västra Götalandsregionen
"VG-Porten"


Inledning

Den nya Götaälvbron byggs, som lågbro mellan stränderna och öppen tvåklaffport till Västra Götalandsregionen. Trafiken flyter kontinuerligt. Då en klaff öppnas stängs den andra. En symbol för hållbar regionutveckling och förenad stad med mötesplats inkluderande färjeterminalen och centralstationen.Beskrivning

Den nuvarande Götaälvbron måste ersättas innan jubileet.
Det finns många önskemål om den nya förbindelsens funktion, höjd och utseende. Den skall såväl binda ihop älvstränderna som vara en symbol för en sjöfartsregion. För att uppfylla alla dessa krav har följande förslag utkristalliserats.

Broanläggningen utformas som både port till regionen och länk mellan älvstränderna. Utformningen möjliggör en brohöjd på ca 3 meter med kontinuerlig båttrafik. Den blir en av huvudattraktionerna under jubileet. med sina två segelformade byggnader på ömse sidor av slussbassängen nattetid vackert upplysta och mot himlen öppen. Den blir en symbol för de två stränderna, i samverkan, drivande regionen framåt. Den gamla brons fundament uthyttjas i den nya som gång och cykelbro.

Porten med slussbassäng och omgivande arrangemang blir
en central mötesplats ingående i ett centralt medborgarstråk (se separat förslag). I och i anslutning till anläggningen finns färjeterminalen för skärgården, centralstationen, småbåtshamnar, hotell, korttidsboenden, restauranger butiker och verksamheter samt informationscentrum för regionen.
Broöppning sker så att när en klaff öppnas är den andra stängd. Den markbundna trafiken blir därmed aldrig försenad.
Båtarnas fördröjning blir marginell. Den gamla brons fundament återanvänds till gång- och cykelleden.

Anläggningen förbereds för att fungera som "riktig " vattensluss om vattennivåerna ovan och nedan så skulle kräva.

Forskningen visar att regioner som är mindre än en million invånare utvecklas negativt och de som är större positivt. Detta steg i Göteborgs utveckling, att fungera som regionkärna kan bli av samma betydelse för stans utveckling som Ostindienfararna betydde för stan.

Inför 400-årsjubileet är det angeläget att på olika sätt redovisa hur regionen disponeras, förvaltas och utvecklas för att inte förfalla till en traditionell megastad med dess problem.

Redan nu utförs planförslag inom kommunen som utgör ett tillägg till översiktsplanen för jordbruksområden. Det syftar till att främja bevarande och bruk av befintlig jordbruksmark i Göteborg.
En stadsutveckling där stad och landskap har smälts samman i en dynamisk helhet tycks växa sig stark.

300-årsjubileet uppvisade den utanför Vallgraven expanderande staden.
400-årsjubileet bör uppvisa stadslandskapet dvs. VG-regionen med Göteborg som kärna. Dvs. en mer nyanserad bild av förutsättningarna för hur en hållbar stadsutveckling skapas.
I anläggningarna i och kring Porten reserveras ytor speciellt för jubileet för att på olika sätt redovisa hur regionen fungerar och utvecklas.

Platsen blir centrum för hemföringsbåtarna som under jubileet fraktar besökarna mellan jubileumsområdets olika stationer.

Bifogade bilder redovisar med perspektiv och planer hur bron kan utformas för att få den gestaltning som krävs för att såväl fungera praktiskt som att bli ett vackert och innehållsrikt byggnadsverk.tt vara symbolisk och vacker.


BROANLÄGGNINGEN MED PORTEN I MITTEN MED VÄGKLYKORNA OCH SLUSSBASSÄNGEN SOM MÖJLIGGÖR KONTINUERLIG SNABBGÅENDE VÄGTRAFIK MED MARGINELL VÄNTETID FÖR BÅTTRAFIKEN. UTAN


DEN UPPLYSTA PORTEN NATTETID MED "LÄPPSTIFTET I FÖRGRUNDEN


DEN UPPLYSTA PORTEN NATTETID


VG-PORTEN OCH CENTRALPLATSEN MED FEM FINGRAR

{2}
  5}

 

FÖRSLAG..INNEHÅLL
FÖRSLAG.


FÖRSLAG NÄTVERKET

...
FÖRSLAG 1

FÖRSLAG 2
.
FÖRSLAG 3
FÖRSLAG 4
FÖRSLAG 5
FÖRSLAG 6
FÖRSLAG 7
FÖRSLAG 8..
FÖRSLAG 9
FÖRSLAG 10............ Här är du!
FÖRSLAG 11

FÖRSLAG 12
FÖRSLAG 13.
FÖRSLAG 14.
FÖRSLAG 15....
FÖRSLAG 16
FÖRSLAG 17

FÖRSLAG 18
FÖRSLAG 19
FÖRSLAG 20
FÖRSLAG 21
FÖRSLAG 22
FÖRSLAG 23
FÖRSLAG 24
FÖRSLAG 25
FÖRSLAG 26
FÖRSLAG 27

FÖRSLAG 28
FÖRSLAG 29
FÖRSLAG 30.
FÖRSLAG 31
FÖRSLAG 32
FÖRSLAG 33
FÖRSLAG 34
FÖRSLAG 35

FÖRSLAG 36-65


....................

 

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

eXTReMe Tracker