.MEDBORGARKRAFTEN
.FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
   
PROCESSKONSTVERK NR 25 GÖTEBORGS 400-ÅRSJUBILEUM 2021
FRIHAMNEN VISION 2010 04 28 ARNE PERSON

MOTTO: KÄRNAN (THE CORE)
............GÖTEBORGS KÄRNA................05

 

 

........
START
TILLÄGG

 

PLANER


FOLKHÄLSA OCH KRAFTBALANS FÖRUTSÄTTS
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING AV THE CORE
 

AKTUELLT
HÅLLBAR UTVECKLING
VIRTUELLA VÄRLDAR
INTERAKTIVA MEDIER
TRANSITION SPACES
GRÄNSÖVERSKRIDANDE

Medborgarinflytande

För att det sociala kapitalet skall komma till gagn måste det balanseras med övriga.

För detta fordras det förutom kompetens god hälsa.

Dessa verksamheter sker på Heden.

Inom Frihamnen såväl som på Heden tillämpas
3D fastighetsbildning.

Läs om Heden!

 

MARKPLAN


Stadsdelarnas plats för urbana experiment.... "transition place"

Större delen av ytorna utformas som en kreatörernas plats "transition place" dvs en plats för urbana utvecklingsexperiment. Här skall region-
och stadsdelarna ges möjlighet att i samverkan utveckla prototyper för regionen och sin stadsdels räkning såväl i vatten som på land.
Här blandas embryona från Heden med stadsdelarnas visioner och kreativa idéer i experiment.
Stadstrukturen med "The Core" genomsyrar härigenom hela regionen så att helheten kan utvecklas hållbart.


Nuvarande hamnbassänger behålls men förbinds vid pirernas rötter.
Marknivån läggs på samma nivå som Skeppsbron och Packhuskajen.
Permanenta byggnader görs antingen vattentäta eller ges sådant innehåll
att skada inte sker vid eventuella översvämningar.
Trafiken till pirerna sker under mark.

Kvarteren utmed huvudstråket i norr ges en kompakt murkaraktär i kontrast till experimenten på pirerna.
I anslutning till experimentytorna uppförs erforderlig komplementbebyggelse såväl byggvaruhus som marina verksamheter och restauranger.
De större bostadskomplexen når ned till detta plan.

Plattornas och broarnas undersidor samt fundamenten till de tvärgående sierpinskiplattformarna kommer att bli markplanets mest intressanta arkitektoniska volymeroch ytor. I dessa inryms alla vertikala kommunikationer till verksamheterna på plattorna.

Den nya förbindelsen över älven sker på två nya broar en för gång/cykeltrafiken, en för kollektiv- och biltrafiken. Området emellan och på Götaälvbrons fundament "fundamentsbron",anordnas en hamn och marknadsplats för hemföringsbåtar, kanalbåtar och flytande mötesplatser samt rasthamn för älvsjöfarten. Genom ett sådant arrangemang där älvens betydelse för stan framhävs bibehålls känslan av Göteborg som alvstad samtidigt som dess stränder knyts samman.
Samtliga broar läggs på ca 4m höjd över vattennivån. En broslinga via "fundamentsbron" möjliggör att älvsjöfarten dygnet runt kan "slussas" vidare utan uppehåll. Spårvagnstrafiken kan flyta kontinuerligt.
På samma sätt ordnas en slinga mellan gång/cykelbron och fundamentsbron.


Från vattnet, luften och land nås "Timglaset", områdets huvudentré.
I skissen nedan redovisas ett förslag till disposition av markplanet.


PLAN 1

Detta plan blir områdets puls. Timglasets "Nuet", huvudgångstråken och de kreativa verksamheterna, utställningarna mötesplatserna och arenorna.

Närmast norr om "Timglaset" leder det delvis övertäckta gångstråket som förbinder pirernas södra delar med älvstränderna.
Området mellan detta och det norra gångstråket mot Backaplan kommer främst att i detta plan innehålla alla de verksamheter som ingår i den omfattande undervisningen inom området.
Många av dessa är öppna för allmänheten och bidrar till att även denna del blir en integrerad del i kärnan och regioncentrat.

Det blir främst i detta plan som det verkliga och det virtuella "krockar" och kommer att ge helt nya infallsvinklar på hur den "bästa hållbara utvecklingen" bör ske. ( jfr hur man nu krockar atomer för att utveckla våra samhällen.)
Det är detta plan som kommer att bli höjdpunkten under 400-årsjubileumet.


VÅNINGSPLAN


Huvuddelen av bostäderna blir korttidsboenden tillägnade alla de
regioninvånare som deltar i kunskapslyftande undervisning.
Här i grupprummen kommer mycket av nyskapandet inom region- och stadsdelsplaneringen att ske.


TAKPLAN


"Timglasets takvåning utformas som en annorlunda park med tema universum
och framtid.
De höga bostadshusen förses med gröna takparker. Vissa av dem tillgängliga för allmänheten.


Nästa TILLÄGG 2011

PK 25 Gbg400år startsidan!