.MEDBORGARKRAFTEN
.FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
   
PROCESSKONSTVERK NR 25 GÖTEBORGS 400-ÅRSJUBILEUM 2021
FRIHAMNEN VISION 2010 04 28 ARNE PERSON

MOTTO: KÄRNAN (THE CORE)
............GÖTEBORGS KÄRNA................04

 

 

........
START
 

 

KÄRNAN (The Core)

 

AKTUELLT
HÅLLBAR UTVECKLING
VIRTUELLA VÄRLDAR
INTERAKTIVA MEDIER

Medborgarinflytande

För att stärka det sociala kapitalet fordras omfattande utbildning.

Utbilda dig!

 

KÄRNAN (The Core)

INNEHÅLL I KÄRNAN

Undervisning
Ett stort antal skolor har redan hållbar utveckling på sin läroplan.
Från Internet har följande ämnesområden hämtats som kan bli aktuella i undervisningen i Kärnan

Globala nyckelområden som bör vara centralt innehåll i lärandet

•Fred och säkerhet
•Fattigdomsbekämpning
•Jämställdhet
•Kulturell mångfald och interkulturell förståelse
•Hälsa
•Naturresurser (vatten, olja, energi, jordbruk, biologisk mångfald mm)
•Klimatförändringar

Vi behöver lära oss
•Att hävda freden
•Hälsan –även när man har den
•Barnbegränsning
•Naturens cirkulation
•Konsumtionen och dess konsekvenser
•Energispara

Utbildning i hållbar stadsutveckling ESD
Education for Sustainable Development
Förutsättningar
–hållbar,–3 olika energikällor,–infrastruktur,–Bostäder,–arbetstillfällen
–trivsam för alla åldrar
Metoder
–skiss,–70% seminarium,–Rapport

Kulturella och Kreativa industrier

Källa
Fora
New Cluster Concepts Activities in Creative Industries

Den snabbt växande globala marknaden för unika upplevelser har gjort kreativ industri till en stor och växande sektor. Den digitala tekniken och globala nätverk har gjort den kreativa industrin till en av de snabbast växande branscherna i världen. Dess betydelse för andra industrier och för den totala ekonomin uppmärksammas.

Kreativ industri (definition)
Det finns olika definitioner på vad som är kreativa industrier.

De kreativa näringarna kan förstås som branscher där kärnprodukten är resultatet av en konstnärlig verksamhet som musiker, målare, författare, skådespelare, arkitekter, hantverkare och designers.
Denna snäva syn på den kreativa industrin kallas också konst och kultur.
I en bredare uppfattning, kan kreativa branscher och industrier ingå, där det inte är uppenbart att kärnprodukten är en konstnärlig verksamhet men där produkterna har delvis samma egenskaper som konst och kultur.
Exempel: publicering, radio och TV, underhållning och professionell idrott.
Slutligen: i dess vidaste form kan den kreativa industrin omfatta branscher där ekonomisk verksamhet är beroende av konst och kultur till exempel turism.

Mediatek

Utställningar, uppvisningar och medier
De kreativa industrierna genererar ett stort behov av utställningsytor och arenor för uppvisningar samt medier för att ge spridning av sina produkter och verksamheter till den övriga ekonomin.
Forskning, hälsa, idrott och verksamheter för kraftbalansering samt alla de lokala kulturhusens verksamheter kräver också sina ytor inom Kärnan, regioncentrat.
Detsamma gäller utställningsytor för ekologins och ekonomins forskning och utveckling.

Underhållning
Verksamheterna inom Kärnan genererar en mångfald av ting av stort underhållningsvärde som med sina komplement av serveringar och förlustelseställen ger en stimulerande stadsatmosfär i en spännande parkmiljö av marin karaktär.

Arkiv
För den kontinuerliga kreativiteten erfordras arkiveringsvolymer öppna för allmänheten.

Konstruktion
Utgångsskissen som redovisas här bygger delvis på Sierpinskis triangel och pyramid som stommar. De tre krafterna i balans. Konsten och kulturen ger den fjärde dimensionen.

Anläggningens stomme blir som en skog med stammar och grenar. Varje träd blir ett cluster. (Närheten är ett villkor). I clustrens mitt stammen koncentreras bostäderna.

Höga bostadshus i trianglarnas kärnor som inbördes skapar gigantiska vackra uterum och grönskande takterrasser av befriande karaktär stimulerande för visioner och nytänkande och de från älvbotten imposanta resningarna av volymer med funktion att säkra området mot vattennivåhöjning symboliserande vår kultur och det förgångna, utgör stommen.

Transition place
Inom Frihamnen har varje region- stadsdel en "transition place" för urbant experimenterande. i samverkan med övriga för sin stadsdels hållbara utveckling.

Kontakt med region- och stadsdelarna
I varje region- och stadsdel etableras kulturhus i nätverk med varandra och de centrala i Göteborg.

Arkitekturen, den fysiska och sociala miljön

Området skall präglas av stadens puls. En för många eftersträvande miljö att bo i. För att alla skall få möjlighet att kontinuerligt kunna stimuleras och utvecklas finns inte utrymme för permanenta traditionella bostäder här. De skall i första hand bebos av de i området som utvecklas. De skall vara av karaktär korttidsboende som fördelas på ett rättvist sätt till regionens invånare för att få dem delaktiga i utvecklingen och få området att bli en pulserande kärna i regionen.

Hela anläggningen skall tillägnas det sociala perspektivet i dess kreativa skede och utvecklingsföretagens första faser dvs. så länge de behöver stöd. Forskning, utveckling och utbildning blir permanenta.

Området skall vara blandstad såtillvida att verksamheter blandas med bostäder. Däremot skall den vara unik vad beträffar försäljning, skyltning och utställning av de produkter och tjänster den utvecklar. Så även arkitekturen och sättet att leva. Det skall vara en avantgardistisk del av centrum som ständigt anpassas i tiden.

För att fungera som förebild och nytänkande inom hållbar stadsutveckling och samtidigt fungera som utställningsområde under jubileumsåret 2021 krävs extraordinära studier då synpunkterna är många om vad som är hållbart.
Småskalighet, storskalighet, puls, slow, täthet, grönska, stadsmässighet, trafikleder, gångstråk, fysiskt, psykiskt, socialt, ekologiskt, marknadsanpassat osv.

Området skall från alla håll ha en tilltalande skyline i balans med omgivningen. Det skall också fungera i närmiljön med småskalighet, intimitet och omväxling.
Föreslagen struktur för frihamnsområdet medger en varierande småskalighet i markplanet med såväl gröna små parker, vatten, båtar, broar, verksamheter, lastning och lossning, turister och flanörer av alla åldrar, varierande boendeformer övervägande korttidsboenden för att ge så många som möjligt att uppleva miljön och utbildningen. Mycket av detta kan vara av experimentell karaktär inom "Transitationsområden" i markplanet.
Sierpinskistrukturer stimulerar till öppna former och fritt tänkande. Enformighet undviks. En vandring genom trånga gränder via katedralliknade uterum små intima rum pulserande båttrafik i kanalerna, reflekterande solljus in i gränderna. Färger och former av ny, förut okänd intensitet och skönhet. Oändliga rymder av ljus skapar en befriande oändlighetskänsla. Tiden och rörelsen tränger som nya dimensioner in i området.

Detta angreppssätt i samklang med naturens uppbyggnad kommer inte bara att stimulera medborgrnas kreativitet utan också nydana hennes förmåga att uppfatta skönhet. Det kommer att befrukta medborgarnas sociala kapital. Strålningen från Kärnan kommer att påverka hela regionen.
Krockarna mellan det verkliga och virtuella ger nya dimensioner till gagn för morgondagens medborgare.

INFÖR JUBILEUMSÅRET 2021
Om enbart "Timglaset" kommer att finnas i såväl reell som virtuell form år 2021 är det nödvändigt att "Timglaset" får ett sådant kärninnehåll att dess funktion virtuellt inte äventyras. Det sociala kapitalet måste i så fall få växa till i reell form på andra platser.

 

Nästa sida!