.MEDBORGARKRAFTEN
.FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
   
PROCESSKONSTVERK NR 25 GÖTEBORGS 400-ÅRSJUBILEUM 2021
FRIHAMNEN VISION 2010 04 28 ARNE PERSON

MOTTO: KÄRNAN (THE CORE)
............GÖTEBORGS KÄRNA................03

 

........
START
 

 

SYMBOL FÖR HÅLLBAR UTVECKLING

....

AKTUELLT
HÅLLBAR UTVECKLING
VIRTUELLA VÄRLDAR
INTERAKTIVA MEDIER
TRANSITION SPACES
GRÄNSÖVERSKRIDANDE

Medborgarinflytande

Göteborg skall bi världsledande inom hållbar utveckling.
För detta fordras arenor som syns inte minst virtuellt.

Det fordras arenor där alla känner sig välkomna.

Det fordras arenor där alla kan påverka.

Skapa lokala mötesplatser och kulturhus!

I Agenda 21 konstateras att mänskligheten nu står vid en avgörande punkt i sin historia. En global uppslutning kring åtgärder som leder till en hållbar utveckling måste till.

Symbol för hållbar utveckling
Resonemanget kring symbolens tillkomst

Evenemangsstaden Göteborg behöver något som sätter staden på världskartan. Vad passar bättre än en symbol för hållbar utveckling enligt Göteborgs och Göteborgsregionens definition dvs. hållbar ekonomisk utveckling, hållbar ekologisk utveckling och hållbar social utveckling, med människan i centrum.

Hur kan en sådan gestaltas?

Kan konstruerade världar med hjälp av processkonst, framtidsforskning, nanoteknik, fraktaler och datorteknik berika den verkliga eller till och med bli bättre en den verkliga? Kan virtuella ekonomier slå ut reella som inte fungerar?

I Västra Götalandsregionen talas det om The Core
och det sociala kapitalet som viktiga att beakta i framtiden. Göteborgsregionen talar mycket om uthållig tillväxt.

Symbolen skall utgöra entrén till ett kreativt centrum för uppbyggnad av ett socialt kapital och en hållbar utveckling.

Den skall bli en ikonbyggnad i regionens centrum symboliserande invånarnas förmåga att bemästra och balansera de krafter som leder till hållbar stadsutveckling. En impressionistisk byggnad, symbolrik, i ständig förändring genom intryck från alla håll och som byggnadsverk hållbar. En byggnad att betrakta som entrén till Regionen.
Den ska kunna nås från vattnet från luften och från land.

Dess stomme kan bestå av en social grupp människor i stiliserad form kreerande hållbar utveckling.
Gruppen representerar alla åldrar, kön, raser och kulturer. De åkallar krafterna. De informerar sig om omvärlden i rum och tid. Den sociala "hjärnan" levererar till regionen.
Modern teknik som nanotekniken skall användas vid uppförandet. Medborgarna skall delta.

Eller läkarvetenskapligt uttryckt. Dentriterna levererar till den sociala "kärnan, The Core" det kreativa fältet, som via sin axon ger impulser som via synapser når ut till de kulturella industrierna och vidare till de kreativa industrierna och aktiviteterna och vidare ut till regionen.

En skulptur började ta form. En kvinna, en man och en queer, en ungdom en medelåders och en åldring, en svart, en vit och en gul.

En kärna bestående av de tre figurernas huvuden och bålar med händerna mot universum och benen mot jorden.

Nästa steg i skapandet blev att hitta en struktur som dessa tankar kunde inordnas i.
Inom arkitekturen är det vanligt att utgå ifrån naturens egna strukturer.
Detta är ett säkert angreppssätt för att finna ett funktionellt och estetiskt formspråk. Ett annat är att söka i historien.

Symbol för hållbar utveckling
Frihetssymbolen "Fritiden" eller "Timglaset"

Den har en mångsidig outgrundlig symbolik som en vetikal tidsaxel symboliserande vår oändliga fritid och i mitten den korta nutiden eller som ett timglas med öppna glas och dubbla strålar.

Idéer!

Leonardo da Vinci
Leonardo da Vinci var aktuell på Eriksberg. Där kunde man se den kända bilden Vitruvian Man.

Leonardo har lyckats få in den perfekta människan i en cirkel säväl som i en kvadrat.

Pythagoras lärde att geometriska figurer var kraftfulla magiska symboler. Cirkeln, kan knytas till himmelskupolen och kosmos med sina sfäriska stjärnor och planeter ständigt cirklande runt jorden. Cirkeln var en symbol för Dionysos, själen och kvadraten symboliserade den fysiska världen. Det är därför det finns fyra riktningar, fyra årstider, och fyra element. Det är därför som huset har fyra sidor, stolen fyra ben och dataskärmen har fyra sidor osv.

Under medeltiden såg man människan som den mäktigaste som "regerade" över alla andra varelser på jorden. Vitruvius tog för givet att människan gick att skriva in i en kvadrat som i sin tur var inskriven i en cirkel. Människan var perfekt. Många konstnärer försökte illustrera detta men lyckades inte. Leonardo löste det på sitt sätt. Han lyckades med att inskriva en perfekt byggd människa i såväl en kvadrat som en cirkel, men som framgår av bilden är kvadraten inte inskriven i cirkeln.

Det första steget till frigörelse av själen ansågs vara att erkänna att vi hör ihop med och passar in i båda dessa geometriska figurer. Ett geometrisk bevis på vår dubbla natur. Leonardo hade visat geometriskt att människans själ är gudomlig.


originalbild

Sedan dess har mycket hänt. Inom konsten t ex blev Olle Baertling uppmärksammad genom sitt resonemang om öppna former. Triangeln blev en symbol för öppenheten och gränsöverskridande.

Inom forskningen om vår omvärld och om vår hjärna kommer ständigt nya upptäckter som får oss att inse att åtminstone även den liksidiga triangeln borde ingå i den geometriska bevisföringen för att människans själ är guddomlig.


Leonardo da Vincis bild Vitruvius Man omgiven av en kvadrat och en cirkel representerande jorden och himlavalvet har ovan kompletterats med Vitruvius Man inskriven i en liksidig triangel symboliserande riktning, öppenhet, förändring. Den kan också symbolisera flykt, ofullkomlighet och vilja till gränsöverskridande. Bilden har pånyttfötts och inspirerat till timglaset som symbol för hållbar utveckling.Kvadraten symboliserade den fysiska världen. I Leonardos bild låser
kvadraten cirkeln. Om kvadraten ersätts av en liksidig triangel
inskriven i cirkeln blir den fri. Vi får en bild som bättre passar dagens
samhälle där vi inser att vi måste underordna oss omvärlden i tid och
rum för att uppnå hållbar utveckling.


En omvänd liksidig triangel kan vi också skriva in i cirkeln, men
huvudet på Vitruvian Man inryms inte helt.

En gränsöverskridning sker.


Det förflutna/ kulturen förs upp till "Nuet". Framtiden/konsten/vetenskapen
kan Vitruvian Man, genom gränsöverskridande se över horisonten och,
föra ned till nuet.

Symbolen "Timglaset" är tänkt att utformas som ett fungerande byggnadsverk och bli entrén till ett kreativt centrum för uppbyggnad av ett socialt kapital som leder till hållbar utveckling av regionen.

Den skall bli en ikonbyggnad i regionens centrum symboliserande invånarnas förmåga att bemästra och balansera de krafter som leder till hållbar stadsutveckling. Trots hennes ofulländning kan hon genom gränsöverskridanden
undvika utrotning. Läs utdrag ur artikeln Utrotning!

Symbolen skall visa Regionens tillstånd 2021. Den skall uppvisa nuets och framtidens gränsöverskridande upptäckter och uppfinningar. Nya material nya kraftkällor nya ekonomier och ett nytt sätt att leva.

FN har tagit fram ett handlingsprogram Agenda 21 som innehåller tre dimensioner ekologisk, ekonomisk och social. En global uppslutning kring åtgärder som leder till hållbar utveckling måste till.
Regeringarna bär huvudansvaret för att rekommendationerna genomförs.
Göteborg har infört begreppen i sin översiktsplan.

Symbolen skall fungera i nuet. Regionens och Göteborgs intentioner måste prövas.

Symbolen kan bestå av en kvadratisk grundplatta symboliserande den fysiska världen. Den nedre triangln står för det förflutna och den övre för framtiden. Trianglarnas överlappningar står för nuet. Symbolen avslutas med en cirkel symboliserande helheten.

Symbolens mittdel och hela den kreativa delen av området skall utgå ifrån en stomme av trianglar.


För att symboliskt redovisa kraftspelet med de
lodräta strömmarna har trapporna utformarts
som tarpphjul kopplade till varandra. På ett
konkret sätt skall man kunna följa förflyttningar.

Av forskarna hör vi ständigt hur man blir mer medveten om hur världsalltet är konstruerat. Allt är noga strukturerat. Mycket är uppbyggt av fraktaler som trädets förgrening som kommer igen i bladverket.

Symbolen skall visa Regionens tillstånd 2021. Den skall uppvisa nuets och framtidens gränsöverskridande upptäckter och uppfinningar. Nya material nya kraftkällor nya sätt att leva. En stomme från naturen skulle kännas fel här.
Människan har skapat artificiella matematiska konstruktioner bland annat i form av fraktaler. Ett par av dessa passar som hand i handsken för att få till stånd den perfekta symbolen för våra dagars krafter. Sierpinskis triangel och tetraeder. Den passar också in i tidigare resonemang om Vitruvian Man.

Så här skapas den:
En algoritm som skapar en god approximation av sierpinskitriangeln är som följer:
En liksidig triangel med sin bas parallell med den horisontala axeln.
Skapa tre nya liksidiga trianglar, med sidor hälften så långa som ursprungstriangeln, och placera dessa så att två av triangelns hörn tangerar ett av hörnen på var och en av de andra trianglarna.
Upprepa steg 2 för var och en av de nya, mindre trianglarna.

Fraktal
En fraktal brukar definieras som "ett självsimulerande mönster med struktur i
alla skalor", vilket betyder att det liknar sig självt på samma sätt som ett träds grenar i sin tur har likadana fast mindre grenar, en så kallad naturlig fraktal. De fraktala mönstren (i 2D) eller strukturerna (vid 3D) skapas vanligtvis genom olika matematiska transformationer som upprepas (itereras) ett stort antal gånger.

....

....


......Se den animerad!
Sierpinskis triangel

Läge
Regionstadens mittpunkt = Bananpirens spets = Frihamnen =
Hjärtat = Kärnan = The Core


Sierpinskis triangel utgör basen med de tre krafterna
i var sitt hörn och medborgarna i mitten stående på
kulturen med blicken upp mot konsten och det essentiella.Grundelementen i stommen skall vara de tre kraftbegreppen som
Göteborgs översiktsplan använder för beskrivning av hållbar utveckling. Konkurrenskraft, Bärkraft och medborgarkraft. Till dessa tre kommer kulturen/konsten. Här redovisad som en stråle genom triangeln.

För att få en verkningsfull symbol saknas en parameter som ger symbolen liv.
Tiden. Strålen ovan går från det essentiella/ konsten till kulturen/odlingen

Genom att arbeta med Sierpinskis tetraeder kan symbolen anta sin
slutgiltiga form.Sierpinskis tetraeder upp och ned vänd (Källa: Wikipedia Ingen copyright)Hållbar utveckling och
Uthållig tillväxt
Sierpinskis triangel skapas genom att i all oändlighet upprepa skapandet av fyra liksidiga trianglar och fylla den i mitten. Den fyllda ytan växer uthålligt men tillväxten per tidsenhet går i all oändlighet mot noll. Samma princip gäller för tetraedern.

Se den animerad!

Balanserad kraftsamverkan
När två växelverkande tetraedrar med basytorna mot mitten "nuet" enligt bilden nedan, där den ena fylls när den andra töms skapas ständig tillväxt i någon av dem. Men det totala innehållet är konstant. Utveckling sker på ett hållbart sätt
utan att det blir någon tillväxt.


!
Tetraedrar med basytorna mot varandra

Dess förmåga som fraktal att återupprepas i det oändliga inom sin egen begränsade volym skapar funderingar om uthållig tillväxt är möjlig utan att världen expanderar eller omsättningstakten ständigt ökar.
Vi vet alltså inte om uthållig tillväxt är möjlig men vi vet att symbolen för hållbar utveckling måste vara öppen för möjligheten.

De tre krafterna plus konsten/kulturen balanserar varandra i "timglaset" oberoende dess höjd.

Balanserad kraftsamverkan med möjlighet till uthållig tillväxt
Om däremot tetraedrarna vänder spetsarna mot mitten som i "timglaset" kan basytorna växa i all oändlighet. Vi får en öppen symbol som även fungerar för uthållig tillväxt.


Tetraedrar med spetsarna inne i
varandra och basytorna utåt.

Den matematiskt skapade konstruktionen av fraktaler ger nya spännande infallsvinklar för hållbar stadsutveckling.

Sverige i tiden(Kungens valspråk)
Timglasets midja representerar essensen av alla krafterna som utnyttjas i nuet dvs i tiden i Göteborg, Regionen och Sverige.

Symbolen "timglaset" Beslut!

Den har en mångsidig outgrundlig symbolik, alltid levande. Den har öppna glas och dubbla strålar.

Framtiden, nuet och det förflutna
Symbolen är uppbyggd av två Sierpinski tetraedrar vars spetsar går in i varandra.
Spetsarna representerar essensen av basytornas 4 krafter.
Förutom de tre krafterna representerar den övre
framtiden/visionerna/forskningen/konsten och den
undre det förgångna/kulturen/odlingen.
Mellan spetsarna har vi nuet/livet.

Generellt om frihamnsområdet

Medborgaren från vaggan till graven
I symbolen har varje regioninvånare sina tre rum det ärvda, nuet och det eviga. Alla har sina positioner givna genom sitt personnummer, ålder och markkoordinater för spetsen på Bananpiren. Symbolen som fraktal kan indelas i oändligt många rum. Hembygdsföreningarna digitaliserar nu alla sina bilder och föremål vilket innebär att varje rum kan fyllas med autentiskt material.

Symbolen utgör Kärnan (The Core) tillika entrén till utvecklingsområdet, som helst nås via älven.

I "Nuet" (utrymmet mellan spetsarna) sker utvecklingen.
Vi tar till oss all den information som finns tillgänglig i de två kopplade tetraedrarna.
I "The Core" kärnan, bygger vi upp det sociala kapitalet.

Runt "The Core" breder sig embryona till kulturella industrier ut sig och däromkring de kreativa industrierna och aktiviteterna och resten av ekonomin som medel för social och ekologisk hållbarhet.

Hela Frihamnsområdet viks för dessa verksamheter inkluderande "transitions spaces" för regions- och stadsdelarnas experiment samt erforderliga komplement som bostäder för de delaktiga.

De delaktiga
För hållbar utveckling erfordras att alla ges möjlighet att delta i utvecklingen. Regionen kan ses som en levande organism. Alla delar har sin funktion. Alla ges möjlighet till korttidsboende inom the Core för förkovring, leverans eller för skapande. Alla stadsdelar skall tilldelas lägenheter för korttidsboende och ha kulturhus som samverkar med "The Core".planritning: Frihamnsområdet

Regionen som levande organism


Om vi betraktar Regionen som en levande organism utgör Frihamnen
regionens "stamceller". Härifrån kan bestämmas hur resurserna skall
fördelas till regiondelarna.
De små stadsdelarnas stad, som Göteborg kallats för består. Det vill säga
varje del används till det den passar för. Ex.: Traditionellt stadsliv, marint liv, kust, skog och natur,konst och kultur,kuperat,plant, socialt, intensitet, rofylldhet, puls, lugn och så vidare. Alla skall ges möjlighet till att bo där man bäst kan självförverkligas. Den hållbara blandstaden skapas genom frivillighet inte tvång.


Bild från ett av de första processkonstverken. (Sätt färg på Göteborg)
Processkonstverket förordar den högra varianten.

En uppgift i processkonstverket är att klarlägga om båda/inget eller vilket alternativ enligt bilden som skall väljas för hållbar utveckling.

Förenklat synsätt
Förenklingar kan vara nödvändiga för att finna framkomliga vägarna för hållbar utveckling.

En sådan är följande:
Ekonomin ses som medel.
Industrin utanför Core Creative ses om verktyg.
Ekologisk hållbar utveckling ses som förutsättningar.
(Under de senaste åren har stor energi ägnats åt ekologiska frågor.
I dag är det den sociala dimensionen som är den svaga länken som måste få extra stöd för att hållbar utveckling skall erhållas.
För att ytterliga strama upp frihamnsområdet har själva kraftbalanseringen och alla arrangemang för hälsa och friskvårds förlagts till Hedenområdet som redan idag delvis fungerar för detta. Läs medborgarkraften.com förslaget!

Genom detta angreppssätt erhålls en processriktning i stället för tre.

Nästa sida!