.MEDBORGARKRAFTEN
.FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
   
PROCESSKONSTVERK NR 25 GÖTEBORGS 400-ÅRSJUBILEUM 2021
FRIHAMNEN VISION 2010 04 28 ARNE PERSON

MOTTO: KÄRNAN (THE CORE)
............GÖTEBORGS KÄRNA................02

 

 

........
START
 


I
DÉ; UTGÅNGSPUNKTER

....

AKTUELLT
HÅLLBAR UTVECKLING
VIRTUELLA VÄRLDAR
INTERAKTIVA MEDIER
TRANSITION SPACES
GRÄNSÖVERSKRIDANDE

Medborgarinflytande
med hjälp av bland annat processkonsten.

Nätverk binder samman regiondelarna med Kärnan i Frihamnen,
som utgör nod.

Skapa nätverk!


I UTGÅNGSPUNKTER
En virtuellt hållbar utveckling tillskapas i Göteborg med processkonstens och medborgarna hjälp, i samarbete med Göteborgs världsledande organisationer och verksamheter för hållbar stadsutveckling och virtuella världar, befintliga sociala nätverk för hållbar utveckling samt intresserade föreningar och medborgare, för att förverkligas till Göteborgs 400-årsjubileum.

1 Befintliga Processkonstverk
Definition av begreppet.

Processkonst är en konstform där verkets budskap eller urform utvecklat från ett embryo förverkligas i en process under medverkan av uttolkare.


Processkonstverk nr 1
Från 1994

Utdrag ur samrådshandlingen

Experimentet
Att utforska om det är möjligt att med hjälp av konsten skapa för människan uthålliga och rika samhällen.
Kan konstnärer och tolkare i samverkan stegvis medvetandegöra och förverkliga konstverkets budskap?
Kan ett konstverk med tidsbegränsat budskap värdesättas och komma till nytta medan budskapet är aktuellt?


Processkonstverk nr11
GULLBERGSVASS VISION 2003 03 27 ARNE PERSON

MOTTO: QUINTA ESSENTIA
............en stad för alla................

BAKGRUND
VSA uppmanade arkitekterna att skissa på visionära planer för Gullbergsvassområdet. Dessa som jag kallade för Quinta Essentia har sedan dess utvecklats och redovisas nedan som "En stad för alla"

Systemvärld och livsvärld i harmoni: Forskare ser världen spjälkad i en systemvärld och en livsvärld. De vill se dem i harmoni inte i ett ”antingen eller”- förhållande utan i ett ”både och”- förhållande. Utvecklingen bör därför ske i form av en process där offentliga och enskilda intressenter samverkar.

Starkare arkitekter: Byggkommissionen kräver en stärkt arkitektroll. Sådan skulle kunna fås om utbildningen mer än idag riktades mot ”livsvärlden” så att arkitekterna fick ett större socialt perspektiv på tillvaron, vilket skulle stärka medborgarkraften och bidra till att få ”världarna” i harmoni.

Förord till visionen för Gullbergsvass

Visionen för Gullbergsvass


Processkonstverk nr 15
ÄLVSTADEN FRAMTIDENS GÖTEBORG
2005-04-27

I processkonstverket Älvstaden diskuterades olika stadstyper tillämpliga för Göteborg. Älvstaden


Processkonstverk nr 16

Kulturlyft och medborgarkrafter
Budskap
Medborgarkraftens möjligheter måste synliggöras. Konstnärligt tänkande och agerande kan genomsyra allt. Konsten kan ligga före forskning och ha utmärkta möjligheter att påverka utvecklingen. Konst och kultur kan betraktas som verksamheter som kan skapa jobb, minska klassmotsättningar och bidra till friskvården.


Processkonstverk nr 22
Heden
I framtiden och kraftsamverkan
från 2008
En anläggning för folkhälsan och balansering av krafterna.

Läs mer!
steg4Processkonstverk nr 23 Karta
Göteborgs Framtid
från 2008
Läs mer!


Processkonstverk nr 24
Den Goda Staden
Heden + Saltholmen - Långedrag
från 2009
Läs mer!


Processkonstverk nr 25
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
från 2009
Läs mer!


Processkonstverk nr 26
EXPO 2010 i Shanghai
från 2010
Läs mer!


Processkonstverk nr 27
Gemensam vision för
Göteborgs framtid
från 2010
© AP
Läs mer!


Processkonstverk nr 29
Spel SUDEV-GBG
från 2011
Läs mer! Under arbete!


Processkonstverk nr 30
Tävling SUDEV-GBG
från 2011
Läs mer! SUDEVTÄVLING


Processkonstverk nr 31
Dialogplanering
från 2011
Läs mer! hela utredningen!


Nästa sida!