.MEDBORGARKRAFTEN
.FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
  
PROCESSKONSTVERK NR 25 GÖTEBORGS 400-ÅRSJUBILEUM 2021
FRIHAMNEN VISION 2010 04 28 ARNE PERSON

MOTTO: KÄRNAN (THE CORE)
............GÖTEBORGS KÄRNA................000

 

 

........
START

 

SAMMANFATTNING

...

AKTUELLT
HÅLLBAR UTVECKLING
VIRTUELLA VÄRLDAR
INTERAKTIVA MEDIER
TRANSITION SPACES
GRÄNSÖVERSKRIDANDE

Medborgarinflytande
skapas.
Medborgarinflytande
byggs upp underifrån.
Medborgarna
informeras
Medborgarna
blir delaktiga

En virtuell region skapas (Augmented Reality) som blir förebild för
den verkliga som färdigsställs till år 2021
då Göteborgs 400- årsjubileum äger rum.

För
medborgarinflytande
skapa medborgar- nätverk !

"TIMGLASET"

BAKGRUND
Begreppet Hållbar utveckling myntades år 1987 i Brundtlandkommissionens rapport "Vår gemensamma framtid". 1998 bildades Medborgarkraften i Älvsborg, Göteborgs översiktsplan kompletterades 1999 med begreppet medborgarkraft. Regeringen har sedan år 2002 en strategi för hållbar utveckling.

I samband med planeringen av Skeppsbron och Dialog Södra älvstranden
inlämnade medborgarkraften.com bland annat bidragen

Skeppsbron och Packhuskajen: Fiktiv stadsvandring år 2010
och Älvstaden
Båda innehåller mycket som fortfarande är högaktuellt.

Göteborg fick 2009 ett internationellt centrum för hållbar stadsutveckling, Mistra Urban Future.
Inledningsvis kommer de att jobba med fem pilotprojekt:
• Styrning och beslutsprocesser för hållbar stads- och regionutveckling
• Klimatpåverkat byggande.
• Delaktighet
• Urbana spel. Spel och visualisering för att förstå staden.
• Affärsdriven hållbar utveckling.

Hållbar utveckling
Framtiden måste vara hållbar ur ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv och det ena kan inte sättas före det andra.
Internationellt ligger tonvikten på begrepp inom den sociala sfären som; rättvisa, mänskliga rättigheter, etik och utveckling. Sverige har hittills arbetat med de tre delarna av hållbarhet delvis åtskilda och då i huvudsak med den ekologiska delen.

Uthållig tillväxt, som regionen förordar ifrågasätts av många. Är sådan möjlig att uppnå och är den eftersträvansvärd?
Processkonstverket kommer förhoppningsvis att kunna avge ett svar. Läs!

Hittills är det främst miljörörelserna som sett de tre delarna av hållbarhet i ett sammanhang. Det är nu hög tid att skapa medborgarrörelser för att stärka den sociala sfären.
För detta är det viktigt att alla stadsdelar organiserar medborgarnätverk som i samverkan kan skapa eftersökt kraftbalans.

Ett antal processkonstverk har tidigare presenterats på hemsidan, t ex
Södra Älvstranden, Älvstaden, Gullbergsvass, Göteborgs framtid och Heden.

Göteborgs 400-årsjubileum med Frihamnen som pilotprojekt blir ett komplement till de övriga.

I
En virtuellt hållbar utveckling tillskapas i Göteborg för att förhoppningsvis kunna förverkligas till Göteborgs 400-årsjubileum. (teknik:Augmented reality, dvs en mix mellan det verkliga och virtuella).
En "Transition place" etableras för stadsdelarnas experiment för hållbar utveckling.

Detta avses ske med processkonstens och medborgarnas hjälp, i samarbete med Göteborgs organisation för hållbar stadsutveckling "Mistra Urban Future", Projekt Centrala älvstaden, befintliga sociala nätverk, visualiserings- och spelexperter samt intresserade föreningar och medborgare.

Budskapen i befintliga processkonstverk alltifrån 1994 har tillvaratagits och ligger nu som grund för Frihamnsförslaget.

Frihetssymbolen "Fritiden" eller "Timglaset"
för hållbar utveckling
(Se bild ovan)

Den har en mångsidig outgrundlig symbolik. En vetikal tidsaxel symboliserande vår oändliga fritid och i mitten den korta nutiden. Ett timglas med öppna glas och dubbla strålar. Ett V tecken för seger. Ett sjömärke väster om "Kärnan".
En fraktal som kan förstoras eller förminskas i oändligheten. En öppen form för innovativt tänkande. En form inspirerad av
Leonardo da Vincis bild "Vitruvius Man" på Eriksbergsutställningen.

Leonardo da Vincis bild Vitruvius Man omgiven av en kvadrat och en cirkel representerande jorden och himlavalvet har kompletterats med Vitruvius Man inskriven i en liksidig triangel symboliserande riktning, öppenhet, förändring.
Bilden har pånyttfötts och inspirerat till ett figurfyllt timglas som symbol för hållbar utveckling.

Kvadraten symboliserade den fysiska världen. I Leonardos bild
passar den inte in i cirkeln. Den låser cirkeln. Om kvadraten ersätts
av en liksidig triangel inskriven i cirkeln blir den fri. Vi får en bild
som bättre passar dagens samhälle där vi inser att vi måste
underordna oss det utomjordiska. för att uppnå hållbar utveckling.

Symbolen skall visa Regionens tillstånd 2021. Den skall uppvisa nuets
och framtidens gränsöverskridande upptäckter och uppfinningar.
Nya material nya kraftkällor nya ekonomier och ett nytt sätt att leva som medför att mäniskan kan undvika utrotning.
Läs utdrag ur artikeln Utrotning!

Symbolen är tänkt att bli entrén till " en frihamn för själen" ett kreativt centrum för uppbyggnad av ett socialt kapital som leder till en hållbar utveckling.

Läge
Regionstadens mittpunkt= Bananpirens spets = Frihamnen =
Hjärtat = Kärnan = The Core

Sierpinskis triangel utgör basen med de tre krafterna i var sitt hörn och medborgarna i mitten stående på kulturen med blicken upp mot konsten
och det essentiella.Grundelementen i stommen skall vara de tre kraftbegreppen som
Göteborgs översiktsplan använder för beskrivning av hållbar utveckling. Konkurrenskraft, Bärkraft och medborgarkraft. Till dessa tre kommer kulturen/konsten. Här redovisad som en stråle genom triangeln.
För att få en verkningsfull symbol saknas en parameter som ger symbolen liv.
Tiden. Strålen ovan går från det essentiella/konsten till kulturen/odlingen


Generellt om frihamnsområdet

I symbolen har varje regioninvånare sina tre rum det ärvda, nuet och det eviga.
Symbolen utgör Kärnan tillika entrén till utvecklingsområdet.

Runt "Timglaset" breder sig embryona till kulturella industrier ut sig och däromkring de kreativa industrierna och aktiviteterna och resten av ekonomin.
Hela Frihamnsområdet viks för dessa verksamheter inkluderande erforderliga komplement som bostäder för de delaktiga.

För hållbar utveckling erfordras att alla ges möjlighet att delta i utvecklingen. Därför ordnas korttidsboenden inom området för alla som vill förkovra sig.

Förenklat synsätt

En väg till hållbar utveckling är att förenkla och strukturera.

Om ekonomin ses som medel, industrin utanför Core Creative som verktyg och
ekologisk hållbar utveckling som förutsättning, kan stor kraft läggas på det sociala vilket krävs för balansens skull.

Experiment
För att hitta de framkomliga vägarna till hållbarhet prövas såväl reellt som virtuellt olika fysiska lösningar, ekonomiska system, boendeformer, trafiksystem och energiformer.
"Transition Place" i markplanet viks för stadsdelarnas experiment.
Virtuella spel där Göteborg ligger väl framme utvecklas till ett kraftfullt verktyg
för den hållbara stadsutvecklingen.

Göteborg är en mångkulturell stad och har därmed en stor kulturskatt, hittills dold. Med hjälp av dessa kulturers riksförbund i Sverige skulle denna skatt kunna dokumenteras, analyseras och komma Göteborgsregionen till gagn i utvecklingen.
Mer om experimentet läs här!

Till innehåll!