debatt...............forum......
sammanfattning
VATTEN
Rent vatten
Vatten för kraftförsörjning
Vatten som transportmedel
Grundvatten
Livet i vattnet
Vattenutsikt
bakgrund
Grundvattnets betydelse för trärustbäddar i bl a Vasastaden.
Fördelning av vattenresurser: exempelvis levadorna på Madeira.
Färgsättning av vattentorn.
Vattnet som kommunikationsled för t ex skärgårdstrafiken.
Vattenutsikt från kustområdet i Älvsborg

VATTEN

Ur GP-artikel 2002 12 05
Rent vatten inte självklart
Sverige bör delas in i fem vattendistrikt med en vattenmyndighet i varje. På så sätt blir det enklare att kontrollera att miljömålen uppnås när EU:s ramvattendirektiv börjar genomföras nästa år. Det skriver Joakim Ollén och Yngve Johansson, som igår överlämnade sin utredning om svensk vattenadministration.

Vi tror nog att vi är bra på att hantera vatten och vattenmiljöer i Sverige. Och visst har vi gjort mycket. Men hur är det egentligen med vår förmåga att hantera svåra översvämningssituationer? Hur duktiga är vi på att skydda fiskbestånd? Vet vi vad som finns i våra dricksvattenreservoarer? Är grundvattennivåerna tillfredsställande?

Nästan dagligen blir vi i nyhetsflödet påminda om att svaren på dessa frågor ingalunda är självklara. Det finns all anledning att skärpa vår kompetens och vår planering och hantering av vattnet.
Vatten är livsviktigt för det globala ekosystemet. 1,2 miljarder människor har inte tillgång till rent dricksvatten. Tänk på att mindre än 1 procent av vår planets vatten är tillgängligt som dricksvatten för människor.

...20 procent av allt ytvatten i Europa hotas allvarligt av föroreningar...60procent av Europas städer överutnyttjar sina grundvattenresurser. Hälften av våtmarkerna - som är viktiga för det biologiska kretsloppet - befinner sig i fara genom överutnyttjande av grundvatten...
Våra vattenmiljöer hotas av försurning och övergödning...Vi måste vara på vår vakt och vidta åtgärder som säkrar vattnet för kommande generationer.

Det är mot den här bakgrunden som EU:s ramdirektiv för vatten skall ses...

Ramdirektivet omfattar både ytvatten och grundvatten. "God vatenstatus skall uppnås till 2015. Någon försämring av vattnet accepteras inte...de nationella miljökvalitetsmålen måste anpassas till ramdirektivets mål.

Det förslag vi nu lämnat till regeringen innebär att Sverige delas in i fem vattendistrikt...

Tydliga och väl förankrade mål, goda administrativa verktyg och ett starkt lokalt och regionalt engagemang är nödvändiga förutsättningar för att framledes hävda vattnets intressen - vilket ligger i allas intresse.

Joakim Ollén
Regeringens utredningsman
Yngve Johansson
Huvudsekreterare.