eXTReMe Tracker

 
  

.debatt

..{2}.forum...  

sammanfattning

HÅLLBAR STADSUTVECKLING
Tre seminarier


bakgrund

Seminarium nr 1

IVA och Chalmers anordnade den 1 april 2009 ett seminarium om storstadsregioner i tillväxt med Göteborg och Malmö i fokus.

Plats: Runan, Chalmers, Göteborg

På 35 år har regionförstoringen i Göteborgs lokala arbetsmarknad varit 100 000 personer, medan den i Malmö varit 600 000 personer. På så sätt har Malmöregionen passerat Göteborgsregionen i storlek.

IVA avd III: Samhällsbyggnad har gjort en förstudie om utvecklingstendenser i störstädernas samhällsplanering. Syftet har varit att belysa trender inom regional planering, stadsbyggnadsprocess och stadsgestaltning samt vilka drivkrafter som påverkar utvecklingen. Analysen ska ge underlag för diskussion om framtida kompetensbehov rörande stadsutveckling.

Medverkande:
Örjan Wikforss Ordförande avd III
Ted Fjällman Sekreterare avd III

Ur programmet
Christer Wanngeden Introduktion
Bo Aronsson Planeringschef Göteborgsregionen
Lars Ivarson Stadsbyggnadsdirektör Gbg
Lars Bertil Ekman Trafikdirektör Gbg
Magnus Kårestedt Hamndirektör Gbg
Mats Petersson Infrastrukturansvarig Region Skåne
Christer Larsson Stadsbyggnadsdirektör Malmö
Erik Linn Arkitekt SAR

Debatt
med frågor och inlägg från auditoriet om att lyckas med storstadsutvecklingen.

Referat av AP
En av anledningarna till att representanter från Malmöregionen inbjudits är att Göteborgsregionen i förhållande till såväl Malmö som Stockholm halkat efter.
I utbyggnaden av infrastrukturen har varje medborgare bidragit med 15.000kr I Malmö, 4000kr i Stockholm och endast 495kr i Göteborg.

Från Göteborgs sida presenterades kommunens och regionens planer för framtiden som de beskrivs i den nya översiktsplanen.
Hamnen som Skandinaviens logistikcentrum framkom som en viktig del att beakta i utvecklingen.
Göteborg är att betrakta som en stor småstad på väg att bli en liten storstad.

Malmöregionens representanter beskrev hur ett femtontal regiondelar i Skåne blivit två. Järnvägsnätet har byggts ut liksom en citytunnel.
Man arbetar utifrån visioner och med människan i centrum.

Sammanfattningsvis kan sägas att man i Malmöregionen tycks ha en stor framtidstro där man hellre ser möjligheter än problem. Människan sätts i centrum.

Göteborgsregionen tycks vara dess motsats där man hellre girigt söker statliga medel än att ta egna initiativ för medborgarnas bästa och i samförstånd med medborgarna.

Erik Linn visade med bilder från det växande Göteborg att mycket av det nybyggda har stora brister.

Det framhölls som mycket viktigt att regionerna växer.
Under den efterföljande debatten ställdes frågan om det inte då vore på sin plats att snarare regionerna har ansvaret för utbyggnaden av sina centra än som nu gäller centralkommunen.

Seminariet klargjorde att göteborgsregionen har långt kvar till att uppnå hållbar stadsutveckling

Seminarium nr 2
Centrum för byggnadskultur inbjuder till diskussion om Avenyns framtid.

Tid: onsdagen den 1 april kl 18:30 – 20:30
Plats: Storan, Kungsparken 1

Inledare:
Kristina Hulterström, Stadsbyggnadskontoret
Maria Lundgren/Gudrun Lönnroth, konsulter för den kulturhistoriska beskrivningen
Peder Wahlgren, Wallenstam Företag AB
Madeleine Wahlberg, Föreningen Avenyn
Christina Persson, Stadsbiblioteket

Diskussion
Moderator: Claes Caldenby, Chalmers Arkitektur

Kristina Hulterström inledde med att klargöra att för kvällen kommer enbart Avenyn att diskuteras, inte Heden.
Den diskussionen kommer till hösten.
Maria Lundgren och Gudrun Lönnroth visade historiska bilder
Peder Wahlgren redovisade med bilder hur Wallenstams tänker sig en bostadsförtätning utmed Lorensbergs- och Teatergatorna samt paviljonger ute på Avenyn.
Madeleine Wahlberg redogjorde med hjälp av Powerpointbildspel ett genomarbetat program för hur Avenyn plus sträckan mellan Avenyn till Korsvägen kan utvecklas.
Hon uppfattade Göteborgarnas rädsla för förändring som en hämsko för utvecklingen.
Christina Person såg utvecklingen av kulturen och Götaplatsens gestaltning som viktiga.

Den efterföljande diskussionen blev med hänsyn till att Heden inte skulle diskuteras fadd.
Viljan att Avenyn skall tillhöra Göteborgana och inte styras av fastighetsägarintresse framkom. Däremot nämndes inget om Avenyn som regioncentrum eller konsekvenserna av en centrumförskjutning mot Älven.

Seminarium nr 3
Stadsutveckling och Business Improvement Districts.

Plats: Kvarnbyn i Mölndal
Föreläsare:
Janne Sandahl, Nordplan AB, adj. professor vid
Internationella Handelshögskolan i Jönköping
om BIDs och Svensk innerstadsutveckling.

Marianne Sörling Centrumutvecklare Innerstaden Göteborg

Paneldiskussion
Lars Ekberg Moderator: Näringslivschef , Mölndals stad
Anders Breitholtz, VD Råvara Sverige AB
Christer Harling, VD Harling Fastighetsförvaltning AB
Janne Sandahl, Nordplan AB och IHH
Marianne Sörling, Centrumutvecklare Innerstaden Göteborg AB

Torbjörn Lindstedt
Områdesansvarig Kvarnbyn inledde med att presentera kvarnbyn och de inbjudna.

Prof. Janne Sandahl
redogjorde för tillkomsten och utvecklingen av BIDs i olika länder och om möjligheterna att få till stånd någon form av sådana i Sverige. BIDs blev oerhört populära i Canada och USA men de har även sina svagheter.
Han beskrev hur man från en vision utvecklar projektet som i USA i allmänhet varar i fem år. Om skäl föreligger förlänger man perioden genom att begära nya underskrifter. BIDs kan vara av varierande storlek och drivas såväl i form av aktiebolag som idéell förening.

Marianne Sörling
beskrev hur hon kom till ett tomt kontor för ca fem år sedan, med bidrag från tre håll.för att utveckla Göteborgs centrum inom Vallgraven. Omsättningen har sedan dess ökat drastiskt. En mängd förbättringar har genomförts inom området. Stor tid ägnas åt utbildningar.

Den efterföljande debatten blev livlig och kom i mycket att handla om hållbar stadsutveckling.

Seminarierna dagen innan på Chalmers och Storan (som många hade deltagit i ) omnämndes.

Det framgick klart att Göteborg och Göteborgsregionen står inför stora utmaningar som beslutsfattarna inte tycks behärska.

Lars Ekberg
var nöjd med den livliga debatten och tog för givet att det kommer att bli en fortsättning.

____________________________________

 

 

Nästa sida!

Synpunkter!....