LÄNKAR

UTREDNINGAR


6. Bevarandeplan för Gamla Hamnen i Långedrag

7. Förslag till promenadväg från Majnabbe till Saltholmen och Fiskebäck
...
Ur skrivelse till Länsstyrelsen författad av Ulla Sjöberg AKTUELLT!

8 .Park och rekreationsområden på Vässingsö.
AKTUELLT!

Bilder: Grönområden på Vässingsö AKTUELLT!

10.Promenadvägar på Skärvallsberget.AKTUELLT!

Länsstyrelsens hemsida www.o.lst.se/projekt/
tatortsnatur

  debatt...............forum......

NATUROMRÅDEN

Slottskogen; skyddsformer

Tätortsnära naturområden
För att föreningar inom miljöområdet
och andra intressenter skall få möjlighet att mer aktivt delta i arbetet anordnas kvällsmöten för informationsutbyte och diskussion.
Tidpunkter se kalendariet.

Löpande information om arbetet kommer att lämnas på Länsstyrelsens hemsida
www.o.lst.se/projekt/tatortsnatur


 

 

 

Bakgrunden till uppdraget finns i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö, där det anges att städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och hälsosam livsmiljö.
I tillhörande delmål 1 slås fast att fysisk planering och samhällsbyggande skall grundas på program och strategier för hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden skall bevaras och utvecklas.

NATUROMRÅDEN

2009-05-21

Slottskogen

Ur

Tjänsteutlåtande
Till Fastighetsnämnden

Yttrande över stadskansliets utredning om möjliga skyddsformer för Slottsskogen
m fl områden

Slottsskogen
Slottsskogen utgör riksintresse för kulturmiljövården. I kommunens nyligen antagna
översiktsplan anges området som grön- och rekreationsområde. Inga förändringar
har markerats. Större delen av Slottsskogen är inte detaljplanelagd.


Redovisningen av skyddsformer för natur- och friluftsområden
I stadskansliets utredning görs en gedigen genomgång av olika slags former av
skydd som kan vara möjliga för att i varierande grad säkerställa natur- och friluftsområden.
Fastighetskontoret anser att redovisningen utgör ett värdefullt kunskapsunderlag
som kan användas i många sammanhang. Kontoret vill dock poängtera att
de konsekvenser som anges för respektive skyddsform enbart har bedömts med utgångspunkt
från ett naturskyddsperspektiv, dvs hur starkt skyddet är för att säkra ett
område från exploatering. Det finns givetvis andra faktorer som kan vägas in vid
bedömning av konsekvenser av olika slags skydd. Det påpekas därför också i utredningen
att det i framtiden kan finnas behov av att göra förändringar även i områden
med höga natur- och friluftsvärden. Är dessa då skyddade försvåras en process för
att göra erforderliga förändringar. Enligt kontorets mening är valet av skyddsform
därför en avvägning mellan behovet av säkerställande av ett områdes natur- och rekreationsvärden och behovet av flexibilitet inför eventuella framtida krav på förändringar

På stadsbyggnadskontoret pågår för närvarande ett arbete med ett program för
Slottsskogen… Programområdet omfattar även - förutom det som
vanligen benämns Slottsskogen - idrottsområdet vid Majvallen, Slottsskogskolonin
och idrottsanläggningar mm söder om Margretebergsgatan. Avsikten är att programmet
ska bli föremål för samråd under sommaren 2009.

Fastighetskontorets uppfattning är att det vore mycket olyckligt om stadskansliets
utredning tar ställning till vilken skyddsform som är lämplig för Slottsskogen och
särskilt då om utredningen medför ett principbeslut i kommunstyrelsen som föregriper
det arbete som nu pågår på stadsbyggnadskontoret.

I fastighetskontorets tjänsteutlåtande som låg till grund
för nämndens beslut framfördes att ett bättre alternativ torde vara planläggning (detaljplan)
av Slottsskogen för dess nuvarande ändamål. Kontoret står fast vid sin uppfattning.
Eftersom kommunen äger marken och området utgör riksintresse och dessutom
anges som grön- och rekreationsområde i översiktsplanen är kontorets bedömning
att planläggning enligt plan- och bygglagen är en tillräcklig och t o m lämplig
form för att tillgodose behovet av att såväl bevara området som att ge nödvändiga
förutsättningar för utveckling och förändring. Sannolikt är det så att människors fritids-
och friluftsaktiviteter kommer att variera och förändras i framtiden och då är
det viktigt att kunna tillgodose de förändrade behoven.

Läs mer

2004- 06- 09

2004 01 20
ÄEF:skrivelse som infördes i GP
Rädda grönområdet vid Nya varvet

Billingen vid Nya Varvet skulle bevaras som görnområde. Idag väntas politikerna i byggnadsnämnden svika detta löfte, skriver Ingvar Carmander.

Man kan ofta läsa om protester mot byggplaner i olika delar av Göteborg. Mantrat lyder "kommunen är i kris - bygg så mycket bostäder som möjligt".
Efterfrågan på bostäder är konjunkturkänslig och beroende av subventionssystemen. I sin byggiver vill man gärna in i goda etablerade miljöer. Grönområden och goda offentliga miljöer offras. Rivningstomter runt om i staden tillåts stå som anskrämliga sår i stadsmiljön i decennier.

Goda miljöer som Guldheden och grönområden som Billingen med alla dess bevarandevärden av riksintresse och lokalt Göteborgsintresse avser man nu att offra, i strid med yttranden från rader av enskilda, föreningar, kommunala myndigheter och Länsstyrelsen som företrädare för statens önskemål om skydd för miljö och historia. Långa protestlistor och argumentation räcker tydligen inte.

Naturområden i sta´n
Sedan något år pågår ett av staten genom Länsstyrelsen föreskrivet projekt benämnt "Storstadsnära naturområden". Älvsborgs Egnahemsförening har tillsammans med andra medverkat i detta. I Länsstyrelssens sammanställning över bevarandevärda områden är självklart Billingen ett av de högst prioriterade och innan detta projekt är avslutat är det utmanande att planera byggstart i området.

Detta struntar Göteborgs kommun fullständigt i och vill bryta ut hela Södra älvstranden ur detta sammanhang. De vill genom detaljplanefastställelse säkerställa en byggrätt åt HSB på Billingens väststluttning. Säkert lättsålt tack vare utsikten, men alla risker och olägenheter med hamntrafiken, oljehanteringen etc lär de boende få erfara när de väl har flyttat in.

Lagen ger kommunen planmonopol och skyldighet att tillse att bygglagstiftningen efterlevs. Men kommunen bedriver sällan ett planarbete värt namnet. Lagstiftningen förutsätter att kommunen skall planera ett gott långsiktigt boende, men i verkligheten sätter man mest sitt namn under detaljplaneförslag utarbetade av bygg- eller bostadsföretagen själva. Tårtbitstaktiken tillämpas. En bit åt gången ger mindre debatt.


Bygglagstiftningen ger stora befogenheter till Kommunfullmäktige och Byggnadsnämnd men skall också tillförsäkra medborgarna ett inflytande över sin närmiljö. Många av våra valda ombud sitter i dessa församlingar på grund av politiska meriter, inte nödvändigtvis som specialister i stadsbyggnadsfrågor. Har de resurser och kunskaper att rätt förvalta sin makt?

Stadens arkitekter borde delta mer aktivt i stadsbyggnadsdebatten, men hur många har råd att frondera mot byggföretag och stadsbyggnadskontor? Vad gör vi när vi om några år upptäcker att vi byggt bort den historiska marken för våra efterkommande eller byggt bort grönområdet som medborgarna behöver?


Billingen ligger i omedelbar anslutning till Nya Varvet, stadens i särklass mest bevarandevärda 17-1800-tals miljö, vår sista centralt belägna naturmark vid Göta älv med utsikt mot hamn och hav. Det är strövområden för Älvsborgsbor, Majbor och övriga göteborgare och sedan lång tid tillbaka i översiktsplanerna reserverat som grönområde, ända tills HSB kunde köpa området. Då ritades strandskyddsområdet om efter praxis som om husen redan varit byggda. HSB behöver intet frukta när man köper ett grönområde på spekulation. Politiska majoriteten har man redan i alla viktiga nämnder.

Otaliga inlagor
Älvsborgs Egnahemsförening har vänt alla stenar i denna debatt, alla argument mot planen är redovisade i otaliga inlagor och möten med politiker, byggföretag och tjänstemän. Endast kristdemokraterna har tagit till sig argumenten och röstat mot projektet. Hedervärt!

Älvsborg är attraktivt men får utstå ett högt "förtätningstryck" och är redan idag fattigt på friluftsområden etcetera. När Toredammen efter drygt 10 års strider exploaterades som en sista rest av 60-talets Miljonprogram så skedde det under uttryckliga löften om att närbelägna Billingen skulle bevaras som grönområde. Idag sviker man detta politiska löfte.

Till saken hör att förutom HSB projektet på Billingen kommer bebyggelsen på dess sydsluttning in mot Nya Varvet att kompletteras med ett hundratal lägenheter som tillsammans med det nya småindustriområdet vid Lilla Billingen ger trafik som fordrar bullerskydd längs Hästeviksgatan.

Älvsborgs Egnahemsförening har sakligt och i goda demokratiska former verkat för att avstyra det nuvarande planförslaget som skall behandlas och förväntas bli antaget av Byggnadsnämnden den 20 januari.

Politiker! Räta på ryggarna - höj blicken över partiprogrammen - återremittera ärendet till Stadsbyggnadskontoret för omarbetning enligt Älvsborgs Egnahemsförenings alternativ med en begränsad och från stranden tillbakadragen bebyggelse.


Ingvar Carmander
ordf Älvsborgs Egnahemsförening

 

2003 november
Göteborgs kommun har i sitt remissvar till Länsstyrelsen bl a framfört, att områden såsom Södra Älvstranden "ska hanteras utanför programmet".

Ur GP Debatt 2002 12 05
Därför behövs fler naturreservat
I valet mellan att skydda eller sköta kan det kortvarigt vara nödvändigt att skydda först då det tar flera hunbdra år att få tillbaka en biologiskt rik skog, skriver Hans Alexandersson och Sven Swedberg från Länsstyrelsen i Västra Götalands län...

2002 11 26 Höstmöte,
Älvsborgs Egnahemsförening

Huvudämne: De kustnära områdena i Älvsborg

Ur GP Debatt 2002 11 27
Sluta leta nya naturreservat
88 av 315 naturreservat i Västra götaland
saknar skötselplaner
Länsstyrelsen i Västra Götaland klarar inte av att sköta befintliga naturreservat i regionen och bryter därmed mot lagen.
Att i det läget leta efter nya reservat ter sig mycket märkligt skriver Robert Larsson,
regionchef LRF Väst.

...i förordning om områdesskydd enligt
miljöbalken stipuleras följande: "Skötselplan för naturreservat och kulturreservat.
Länsstyrelsen eller kommunen skall fastställa
en skötselplan för ett naturreservats eller
kulturreservats långsiktiga vård.
En skötselplan skall ingå i varje beslut om
bildande av ett naturreservat eller
kulturreservat."...
Naturvård skall av enskilda människors
vård och omsorg om sin egendom byggas, inte av statlig hand styras...
Staten tar över mer och mer av styrningen
av den svenska marken...