På hemsidan under "medborgarkraften" finns en utförligare redovisning om "Medborgarkraftens" bakgrund och organisation hittills.


Under "Stadsdelarna" finns information om hur respektive stadsdel tolkar begreppet.

Se även Medborgarkraften i Älvsborg

Läs SDN-Älvsborgs demokratiprogram som pdf-fil!

  

 

 

.debatt

.
........

UTVECKLINGEN AV MEDBORGARKRAFTEN SEDAN DET INFÖRDES I GÖTEBORGS ÖVERSIKTSPLAN (ÖP99)

Ur artikel i GP AV Gunilla Grahn-Hinnfors
2010-05-29
Väljarinflytande -nej tack
Västsvenska politiker är tveksamma till att medborgare ska ha större inflytande i kommunala frågor.

Stadsvetare i Göteborg har gjort en stor undersökning bland 10000 kommun-och landstingspolitiker i Sverige.

Enligt grundlagen ska all makt utgå från folket men hur denna makt ska utövas finns det väldigt olika åsikter om.

Ungefär häften av landets förtroendevalda politiker vill öka medborgarnas inflytande över politiska beslut.

Enligt studien finns tydliga skillnader mellan partierna, Miljöpartiet, vänsterpartiet och Sverigedemokraterna är mest positiva till folkets röst.

Studien visar att heltidspolitikerna gärna vill minska journalisternas makt och fritidspolitikerna menade att tjänstemännen har för stort inflytande.

Av landets 290 kommuner hamnar många västsvenska kommuner långt ner på listan över platser där politiker är positiva till medborgarinflytande.

Göteborg hamnar på plats 241.

År 2011
Träffarna på medborgarkraften på Google
ca 5000st

År 2010
Träffarna på medborgarkraften på Google
ca 5000st

År 2003

INLEDNING
Med anledning av att det på Internet presenterats flera uppsatser under det senaste året, som behandlar medborgarorganisationer och medborgarkraftens betydelse för samhällsplaneringen finns det anledning att här på hemsidan redovisa utdrag ur dessa.

Medborgarbegreppet
För att få en uppfattning om spridningen av begreppet medborgarkraft har vi vid flera tillfällen utnyttjat sökstationerna på webben.
När vår hemsida startade för ca 2 år sedan var träffarna på begreppet "medborgarkraft" tre stycken. Två av träffarna hänvisade till Göteborgs Årsbok och den tredje till Älvsborgs Egnahemsförenings hemsida där vår medborgarorganisation omnämndes i ett protokoll.
Nu ligger träffarna på över 500st ( år 2003). Alla är svenska träffar och merparten utgör hänvisningar till vår hemsida.

Om man däremot söker på ordet medborgarorganisationer får man ett helt annat resultat.
Merparten av de ca 1000 träffarna kan härledas från Finland.

Ur
"Folk och medborgare" har författaren Mikael Reuter filosoferat om orsaken till att Sverige inte har så många träffar.Han menar att vi i Sverige använder begreppet civilsamhället och folkrörelser i stället. Se artikeln!

Ytterligare ett sökord kan ses som relevant för att finna medborgarorganisationer. Detta är NGO. Det vill säga en förkortning för Non-governmental organisations.
Om sådana kan läsas ur Tord Björks
"
Bakgrund till en folkrörelseguide"

Stadsdelsnämnderna
Som redovisats på annat ställe på hemsidan har stadsdelarna i samband med översiktsplanen för Göteborg lämnat sina synpunkter. Sedan dess har flera stadsdelsnämnder upprättat demokratiplaner och öppnat nämndmötena för allmänheten.
Svårigheter att "ovanifrån" nå ut till den enskilde medborgaren är ändå uppenbar.
Tolkningen av begreppet medborgarkraft är inte heller entydig, vilket ytterligare försvårar den eftersträvade interaktionen mellan folkvalda och medborgarna.

Arkitekturens Hus
Hösten 2002 bildades föreningen Arkitekturens Hus.
Vid invigningen poängterades medborgarkraftens betydelse och vikten av att mötesplatsen så småningom utvecklas till att bli fler spridda i kommunen.
Arkitekturens hus har skapats ovanifrån med syfte att nå ut till medborgarna.

Göteborgsregionens kommunalförbund (GR)
GR har under senare tid publicerat ett flertal uppsatser som behandlar medborgarkraftsbegreppet och hur man skulle kunna gå tillväga för att erhålla den eftersökta balansen mellan de tre kraftbegreppen, medborgarkraft, bärkraft och konkurrenskraft. Nu inbjuds berörda till rådslag. Vi presenterar några utdrag här: Regionalpolitisk utvecklingsplan, Inbjudan till rådslag.

Nästa!

Åter Forum!