Till Kulturplattformen

Till Konstplattformen


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.debatt

...............forum...  

sammanfattning
KULTURARBETE

ccccccccccccTill Kulturhistoria!


Till processkonst!

bakgrund

KULTURARBETE

Ur GP-artikel 24 juni 2010 av Malin Clausson ref Arne Person
Kulturministen i dialog med Västra Götaland

Kukturministern Lena Adelsohn-Liljeroth vill i dialog med det civila samhället få fram hur vi ska få ut mesta möjliga av de pengar som finns för kulturen.

Företrädare för alla delar av kulturlivet mötte kulkturministern
i Göteborg i en dialog om hur kulturområdet ska kunna utvecklas. Det var det sista av fyra liknande träffar ute i landet, föranledda av den nya samverkanmodell som bland andra Västra Götaland träder in i nästa år.

Syftet med dialogmötetena var att fånga in de erfarenheter som finns i det civila samhället, vad gäller samarbeten mellan ideell sektor, kommun, region och stat och notera nya kreativa idéer.

Efter kulturministern talade Lars Nordström, regionens kulturnämndsordförande, som också var angelägen om att få ett bra underlag för vidare beslut i höst om hur samverkanmodellen ska se ut i Västra Götaland.
Han medgav att tidplanen var snäv och var därför lite spänd på hur de ska klara av det.

Ett par av diskussionsämnena var barns och ungas rätt till kultur, samverkan mellan professionella kulturutövare och idéella föreningar.

Kulturministern insåg att den här resan inte blir lätt. En stor fråga handlar om hur vi ska få in de lösa, de som inte hör till de fasta kulturinstitutionerna, i det här samarbetet, konstaterade kulturministern.


2009 - 02 -12
Ur Anders Silvergren Blåders artikel på SVT:s hemsida

Kulturutredningen skriver om kulturmålen

Utredningen föreslår: Kulturrådet delas
Kulturutredningen föreslår tre supermyndigheter
Kulturutredningen har valt att skrota det gamla målet om att motverka kommersialismens negativa verkningar.

De nu gällande kulturpolitiska målen skrevs 1974 och reviderades 1996. Kulturutredningen hade som uppdrag att se över dem och göra de ändringar som den ansåg var berättigade.

Nu föreslår Kulturutredningen följande nya mål för kulturpolitiken:

Att främja mångfald, kulturell pluralism och internationellt samspel.

Att stödja konstnärligt skapande och ge plats för konstens förmåga att gestalta, bryta mot mösnter och vidga det möjligas rum.

Att kulturarvet bevaras, brukas och tolkas.

Att kulturell kompetens och kreativitet används för att bidra till en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling.

Att information och kunskaper görs tillgängliga och förmedlas.

Formuleringen om främjandet av mångfald är kvar från de reviderade kulturmålen som skrev 1996. Utredningen vill dock ge den här att-satsen en mer framskjuten position för att genom kulturen skapa ett bättre samhälle där människor, trots sina olikheter, ska kunna leva sida vid sida.

Kulturutredningen går nu ut på remiss. Kulturdepartementet planerar därefter att lägga fram en proposition någon gång under hösten.

______________________________________________

2009-02- 02
PRESSMEDELANDET OFÖRKORTAT!

Pressmeddelande
2 februari 2009
Kulturdepartementet
Miljödepartementet


Miljö- och kulturministrarna
arrangerar dialog om hållbar stadsutveckling

Idag hålls ett möte om miljö- och kulturpolitik i samverkan, med miljöminister Andreas Carlgren och kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth som värdar. En mindre krets av myndighetschefer och experter med koppling till samhällsplanering och arkitektur kommer att samtala med ministrarna om sätt att nå en hållbar stadsutveckling. Mötet ska fungera som avstamp och inspiration för fortsatt och ökat samarbete inom kultur- och miljösektorerna, både praktiskt och i politiken.

Frågeställningar som kommer att diskuteras är t.ex.: Hur våra städer kan utvecklas till ett framtida klimatsmart samhälle och samtidigt ta tillvara på kulturarv och estetiska värden, hur förorterna kan integreras bättre i stadsstrukturen och hur de kreativa processerna kan utnyttjas bättre, för att hitta nya lösningar för t.ex. högre energieffektivitet.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth och miljöminister Andreas Carlgren kommenterar gemensamt mötet:

- Hållbar stadsutveckling är ett starkt prioriterat område för regeringen och ett fält där miljö- och kulturpolitik i samverkan är en förutsättning. Nu vill vi se hur vi kan utveckla samarbetet ännu mer. Vi tror mycket på samtalet som form för utveckling. Att diskutera gemensamma frågor tillsammans med företrädare för olika erfarenheter och kunskaper i ett sådant här möte är därför en viktig del av vårt arbete.


Kontakt
Cecilia Jehler
Pressekreterare hos Lena Adelsohn Liljeroth
work 08-405 35 12
cell 070-358 77 91
e-post till Cecilia Jehler
Mattias Johansson
Pressekreterare hos Andreas Carlgren
work 08-405 22 69
cell 070-950 22 45
e-post till Mattias Johansson, via registrator

2008-08-17

Ur GP-Debatt 2008-07-31 referat AP
Sätt värde på kulturarbetet av Emrik Larsson

Emrik Larsson skriver att det är väldigt svårt att leva ett drägligt liv om man väljer kultursvären som arbetsområde. Han vill se en totalt förändrad attityd vad gäller kulturutövare i Sverige. De borde ha löner som i alla fall går att leva på. Han ställer frågorna: Vem sätter priset på kulturellt arbete i vårt samhälle? Varför värderas kultur så olika beroende på vem som framför eller skapar den?

Kulturarbetarna har alltid varit beroende av samhället för att klara av sitt uppehälle. För hundra år sedan genom mecenater, numera genom stependier och arbetstillfällen delvis sanktionerade av kommunen, exempelvis genom Musik i Väst och kulturförvaltningen...Känslan att stå där med sin tiggarhatt och ta emot ger en förnedrande känsla för utövaren. Det är musikern, dansaren, skådespelaren som ska ha makten över sina arbetstillfällen.
Det borde vara vi som sätter villkoren och bestämmer över vår vardag, skriver Emrik Larsson.

Viss uppburen och kontrollerad, "säker" kultur som opera, klassisk musik och i viss mån teater får bidrag och är allmänt accepterade.

Emrik frågar sig. Förstår inte dagens politiker vilken stark kraft kultur är och alltid har varit? Kultur är ju en spegling av det samhälle vi lever i.

Till Hållbar stad!

Åter startsidan!

Åter Nyheter!"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............