trädgårds-
föreningen


vatten


terrasserna


plattan


plattformar


tornet
.......kraftertornet


planer

 

 

 


PLATTFORM

 


INTERIÖR FRÅN TORNET


BARNPERSPEKTIVET


DIALOGER

STUDIER I GÖTEBORGS
HISTORIA


FRÅN LANTBRUKS-UTSTÄLLNINGEN


KONSERTHUSET


HEDEN MOT ÖSTER


PLATTFORM


ÖPPNA KRETSLOPP


UNDERHÅLLNING


KRAFTBALANS


SPA-ANLÄGGNING

PROBLEM
ELIMINERING

.
WORKSHOPS I

FORSKNING
GU +CTH
OM ALLT SOM RÖR
MÄNNISKAN

MÄNNISKANS HUS
FREDSFORSKNING
TRYGGHET
HÄLSA, VÅRD
OMSORG

En av de viktigaste anläggningarna inom Science Park Heden är naturligtvis Människans Hus. Här redovisas hennes ursprung, utveckling, sociala beteende och spridning samt hennes anatomi och redskap. Husets budskap är att ge grunderna till dagens situation
och ge ledtrådar
för den framtida forskningen.

NÄRINGSLIVT

BASARER FÖR KRAFTPROCESSER

En ny "yngelplats" för framtidens affärsmän. En innovationernas marknadsplats där medborgarna kan delta i utvecklingen av varierande slag av affärsidéer.

Spel
som verktyg i stadsplaneringenl

 

 

 

 

MEDBORGARKRAFTEN
FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
...........START
.....................................................................FÖREGÅENDE ......NÄSTA

HEDEN .......... HEDENOMRÅDET
EXERCISHEDEN-TRÄDGÅRDSFÖRENINGEN-AVENYN-NÄCKROSDAMMEN-KORSVÄGEN-EVENEMANGSSTRÅKET
INGÅR I Göteborgs framtid/Göteborgsregionens framtid

..HEDEN SOM CENTRAL SOCIAL
..MÖTESPLATS OCH SCIENCE PARK
..FÖR REGIONEN!

BILDER, BESKRIVNINGAR o LÄNKAR

..

STEG 6

Insänt till City Planner - Heden
pdf-fil HEDEN I FRAMTIDEN 2013

Mejl till ledningen för planeringen av Heden
pdf-fil Heden och medborgararkitektkontor


UR.HEDEN Möjligheternas hed

Sedan 2008 då processkonstverket "Heden möjligheternas hed" tillkom har Göteborgarnas blickar riktats mer till Frihamnen och Göteborgs 400-årsjubileum än till Heden.
Trots detta tycks processkonstverkets innehåll ha blivit än mer aktuellt likaså vikten av att medborgarna tar egna initiativ och bidrar med fördjupade analyser.


UR
PROCESSKONSTVERK NR 22 steg 2 HEDEN
2008-AUGUSTI AP

SLAG 1
Heden är och skall förbli medborgarnas övningsarena.

Göteborg har i princip vuxit upp ur leran. Grundvattnet och träpålarna har haft en avgörande betydelse för dess överlevnad.
Göteborgs Stenstad, Göteborgs stolthet och Heden ligger på göteborgsleran. Upptäckten av avsänkningstrattar i leran ledde till stenstadens räddning.Heden har haft stor betydelse för Göteborgs utveckling.

Idag talas det mycket om Ikonbyggnadsverk.
Heden är redan ett sådant.

Med lite finjusteringar kan det bli det ikonbbyggnadsverk som visionärerna drömt om och som turisterna söker sig till och som stimulerar medborgarna till stordåd.

Hur kan då detta ikonbyggnadsverk finjusteras för att fullt ut gagna regionen och inte minst hela globen och mänskligheten?


Vattnet får utgöra mediet som fördelar allt till alla.
Hedens yta är helig och bevaras. Leran inunder kan ses som myllan ur vilket embryona utvecklas och tar form på Heden.
Här ges utrymme för embryona genom att iordningställa tillämpliga lokaler för dessa. Ur lerväggarna rund Hedens "Mylla" växer fram byggnader för alla de organisationer som erfordras för att nära embryona. Moderna lerhus utrustade med modernaste tekniska hjälpmedel.
Ur socklarna sipprar grundvatten (symboliskt genom vattenkonst) symboliserande Stenstadens bidrag.
Från Vallgraven via Trädgårdsföreningen leds via slussar vatten till en kring Heden löpande kanal symboliserande omvärldens bidrag. Från ett torn som med vattenhissar (aktuellt skolungdomsförslag) fraktar upp vatten till Hedens nivå erhålles kontakt med det essentuella. Vattnet dränker Hedens yta under vissa tider och rinner över dess kanter skapande återkommande stor hänförelse.
I kanalen växer lotusblommor, hoppets blommor.
Anslutande gångstråk leds ned till "embryonivån" och blir på så vis del i verksamheten.

Ut ifrån Heden strömmar medborgarkraften till de övriga krafterna för att balanseras.

Medborgarna får en arena för utvecklande av sina dolda förmågor.

LÄS MER!


Heden tidningsartiklar
GT 2 september 2011

Heden Möjligheternas hed
Processkonstverk . av Arne Person 2008

STEG 5

Science Park Heden
Förslag till Göteborg 400 år . av Arne Person 2011.

Göteborgs 400-årsjubileum
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning ...samtliga förslag!


Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden
och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens program för Heden
och AvenynALLA INKLUDERAS


Heden processkonstverk 22-23 steg 2

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

 

NKAR TILL
INTRESSENTER

REGION OCH KOMMUNER


.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......

.......
.
.......

STADSDELAR


DE TIO STADSDELARNA

 

.
UNDERVISNING
I GRUPPARBETE

 

EKONOMI

.
KURSER I
PRIVATEKONOMI

.
LOKAL VALUTA

 

UTVECKLING AV
DEMOKRATIN


Bilden är från 1998 och visar lite av tanke-gångarna kring hur
medborgarkraften verkar.

 


BILPARKERING UNDER
MED INFART FRÅN ENGELBREKTSGATAN
som redan är en livligt trafikerad gata.
Bohusgatan ingår i gång- och cykelstråket från Masthuggstorget via Haga, Vasastaden och Heden till Ullevi och Gårda och bör inte belastas med biltrafik.
adresslistor
innehåll Heden ..................
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid
adresslistor
..
FRAKTALER SOM HJÄLP VID BALANSERINGEN AV KRAFTERNA
Bakgrundsmaterial

Heden processkonstverk 22-23 steg1
inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka
Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas .....................stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

MODELLERING
FRAMTIDENS
BOSTADSKVARTER

SOCIAL HOUSING

VIRTUELLA
FRAMTIDSMODELLER
PARK O NATUR
FÖRDJUPAD DEMOKRATI


KRETSLOPPSTÄNKANDE


INTEGRERANDE MÖTESPLATSER

 


KRAFTBALANSERING

 

MEDBORGAR-
DIALOG
UTVECKLING

..

Referat
av en fingerad guidad tur år 2020!
Med länkar till fördjupad information.
............ .

Göteborg skall år 2021 fira sitt 400-årsminne av dess grundande. Under samma år skall förhoppningsvis stan också stå som årets kulturhuvudstad.

Redan 2008 fanns tankar om att ansöka om Göteborg som kulturhuvudstad. Politikerna tyckte att man inte hade så mycket att visa upp, så man sköt på det med förhoppning om att något unikt skulle kunna genomföras inför 400-årsjubileet.
Göteborg som kulturhuvudstad

År 2008 var man på stadsbyggnadskontoret i full gång med planeringen utmed älvstränderna. Södra älvstranden
Begreppet Centrala älvstaden myntades.
Koncentrationen av allas blickar mot älvstränderna riskerade att få området kring Heden dvs Avenyn och Evenemangsstråket att hamna i bakvattnet.
Heden älskad och hatad under decennier hade återigen blivit högaktuell. Kommunen bestämde sig för att arbeta fram en ny detaljplan för området för att få det uthålligt.
Heden

Stadsbyggnadsdirektören vädjar om bl a medborgarnas hjälp att finna lösningar för Heden.

Medborgarorganisationerna då, år 2008, var få och ostrukturerade.
Processkonsten hade ännu inte blivit spridd.
Processkonst

Frågan blev: Hur skall en stad och ett stadsliv gestaltas för att kunna svara mot kraven på hållbar utveckling? En stad där stadsinvånarna kan leva ett socialt och ekonomiskt gott
liv utan att använda större resurser än vad jorden tål på
lång sikt.
.
Den hållbara staden

En annan fråga blev: Kan Heden eller Hedenområdet planeras utan att man ser till helheten? Göteborgs framtid

Frihamnen varifrån den guidade turen börjar har blivit Göteborgs nya hjärta. Men hjärnan bakom det hela ligger på Heden.

Vi tar en av stans nya färjor via Vallgraven till Trädgårdsföreningen, som blivit entréområde till Heden.

NÄSTA!


Skisser

infrastruktur staden vi vill ha
(mellanrum ) Pecha Kucha

puls/lugn

kulturhuvudstad år 2021

Heden

..

Förslag 1 alternativ
central placering av tornet se under konst

PLATTFORMARNA

..
TORNET OCH PLATTFORMARNA FRÅN OVAN

.........................

 

MEDBORGAR-
DIALOGER

Dialog/interaktiv plan.
medborgarpanel
Handbok i dialog

Övrigt om dialog

.

.
SKL-SKRIFT

 

.
DIALOGLABYRINT.

.
TRANSDISCIPLINÄRA
DIALOGER

 

 

 

SKÄRM RUNT
HEDEN MOT HÖGA VATTENNIVÅER I FRAMTIDEN


GALLERIER


TEATER


KARNEVALER


RESTAURANGER


BOLLSPEL


PLATSANALYSER


ÄLDREOMSORG


IDROTT


OMVÄRLDSANALYSER
R


GYMNASTIK

 

 

eXTReMe Tracker

 

.PLAN 4 TRAPPOR NED

......................dagvattenreservoar

På senare tid har det blivit allt vanligare med översvämningar i centrala stan. Enligt forskarna är det stor risk för än högre vattenstånd framöver.
Anläggningen som till stora delar ligger under marknivå planeras för detta genom att bygga in en säkerhets- reservoar under hela området för överflödigt dagvatten. Anläggningens pumpstation tar sedan vara på vattnet så att det kommer till gagn för anläggningen.

Reservoaren dimensioneras även för viss mängd översvämningsvatten ifrån city.

. .....Exempel på innehåll

Möteslokaler:
Fysisk hälsa: Bollspel,gym,dans,simning,motion,rehabilitering
Psykisk hälsa: Alla former av hjärngymnastik.
Sociala funktioner: Livskunskap, äldreomsorg, barnomsorg
Mental träning:
Arbetsförmedling: För alla nya verksamheter inom "Heden".
Omvärldsanalys: Göteborg i sitt sammanhang
Stadskunskap: Stadsingredienser, upplevelsekunskap
Gastronomi: Skolkök och serveringar
Miljökunskap: Nu och i framtiden
Marknaden: Finansiärer, konkurrenskunskap, ekonomier
Medborgarservice: Hemtjänst,äldreboende, anhörigstöd,
Medborgarservice:förstahjälpen, advokatjour m m
Utställningsenhet: För utställningar på Heden och utanför
Experimentverkstäder: För alla kategorier medverkande.
Banker: Såväl "vanliga" som experimentbanker
Forskning o utveckling:
Internetkaféer:
Modellverkstäder:
Konferenslokaler:
Badanläggning:
Styrenheter: Projekt och processkapare, nätverk
Sambandscentral: Omvärlden
Konstanalys: Vårt undermedvetna. Tillämpningar
Gallerier:
Musikstudios:
Barnkrubbor:
Djurdagis:
Terapirum:
Läs- och laboratorierum:
Essentiella företeelser: Tillämpningar
Lanseringar: Resultatens spridning
Hem och Hushåll:
Uppföljning: Dokumentationer och konsekvensutredningar
Kraftspelet: Se till att krafterna t ex inte släcker ut varandra.
Butiker: Produkter som har anknytning till verksamheterna.
Ekonomiavdelning:
Bil- o cykelparkeringar:
Service och underhållsenhet:
Vattenreningsverk: Rening, Pumstation
Vattenbuffert: vattenreservoar
Skolor: Gymnasieskola, universitets och högskolessektioner
Skolo: För nya yrken inom anläggningen och processkonst
Hotell: För kurs, projekt och processdeltagare
Fastighetsskötsel:


................................MARKPLAN.

........................PLAN 1 TRAPPA NED

ÖVRIGA PLAN HÄR!


INKUBATOR INOM SCIENCE PARK HEDEN

Inledning
Förslaget "Heden som social mötesplats" inkluderar en massa funktioner vars syfte är att förstärka den sociala dimensionen. Bland annat föreslås en inkubator med sådant syfte. Detta förslag utvecklar idén.

En inkubatorer erbjuder en dynamisk process för utveckling av människor, affärer och företag. En inkubator ska bistå entreprenörer med aktiv och anpassad managementsupport, finansiella, tekniska och kommersiella nätverk samt en kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice.

Ett nystartat företag kan få hyra en kontorsplats, men inte bara få ett kontor, utan även utbildning, nätverk, coachning och vägledning.


BID BUSINESS IMPROVMENT DISTRICT

För att stimulera göteborgarna till att bli delaktiga i Göteborgs omdaning till en världsledande stad i hållbar utveckling kan BID vara ett bra redskap för finansiering av intressanta projekt. Hedens omdaning till en Science Park t ex kommer att stärka hela centrum söder om Vallgraven.SYNPUNKTER!........................Nästa!

 

 


UPPLEVELSER


UTSTÄLLNINGAR


DANS


PANELDEBATTER


WORKSHOPS


HJÄRNGYMPA


KONSERTER


FÖRELÄSNINGAR OCH KONFERENSER


ENERGIFORSKNING

Barn, ungdom, utsatta och Heden
Det viktigt att barnperspektivet beaktas. Metoder och verktyg i syfte att främja vardaglig fysisk aktivitet för barn genom den byggda miljön måste tas fram och prövas. Detta föreslås ske inom Science Park Heden.