..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)
........................START

..........

::::::
{1}

.........HEDEN Möjligheternas hed
........... .............Pprocesskonstverk
. av Arne Person 2008
...

............... ..........


INTRODUKTION

Sedan 2008 då processkonstverket "Heden möjligheternas hed" tillkom har Göteborgarnas blickar riktats mer till Frihamnen och Göteborgs 400-årsjubileum än till Heden.
Trots detta tycks processkonstverkets innehåll ha blivit än mer aktuellt likaså vikten av att medborgarna tar egna initiativ och bidrar med fördjupade analyser.

Med nedanstående funderingar kring Göteborgs
400-årsjubileum under temat "hållbar utveckling" kommer vikten av tillkomsten av en förstärkt medborgarkraft för att få hållbar utveckling att ytterligare befästas.

Tema Hållbar utveckling

Interaktiv dialogplanering
Tack vare göteborgarna sätter Göteborgs 400- årsjubileum sådana avtryck att stan får internationell uppmärksamhet. Göteborg blir en drömstad över allas förväntningar.
Så kommer det att bli om vi redan idag ser till att utgå från en arbetsmodell som ger utrymme för och uppmuntrar innovationer och kreativitet. T ex en formativ modell dvs en som kontinuerligt kan anpassas så att bästa måluppfyllelse erhålls och som medger allas inflytande dvs en inkluderande och interaktiv modell.

Kommunen vill att huvudtemat för jubileet ska vara hållbar utveckling.
Ett villkor för hållbar utveckling är balans mellan den sociala, ekologiska och ekonomiska dimensionerna. Den ekologiska rår. Den sociala anpassas på bästa sätt och den ekonomiska fungerar som ett verktyg. Myndigheterna har tagit initiativet till balansen. Nu är det upp till medborgarna om de kan öka sin kraft så att balans kan uppstå.

Dialogen (genom samtal) är sedan decennier den förhärskande planeringsmodellen för samverkan mellan myndigheter och medborgarna. Den är enkelriktad, initierad och styrd av myndigheterna. De folkvalda beslutar. Den kan vara utmärkt där medborgarkraften är svag, men får en exkluderande karaktär i områden där medborgarkraften genom moderna sociala medier och verktyg blivit samhällsmedveten, kreativ och kravmedveten på god kommunal medborgarservice.

Kommunen har insett detta och förbättrar därför idag sin dialogform genom att se över sin medborgarservice dvs de arbetsuppgifter, som utförs för att medborgarna ska kunna få tillgång till kommunens tjänster.
Får att få balans måste medborgarna göra detsamma. Det vill säga förbättra sin service till myndigheterna. Så har skett under en längre tid av vissa medborgarorganisationer. Om sättet sprids till samtliga stadsdelar kan vi få till stånd "interaktiv dialogplanering". Alla inkluderas.

Dubbleringar ser vi på många håll i naturen. Det skapar stimulerande konkurrens som ökar kreativiteten och får innovationerna att flöda och nyföretagandet att öka. Arbetslöshet och segregation kan elimineras. Inför 400-års jubileet får vi en utmärkt plattform att arbeta utifrån.

Lösningen: Dubblerad medborgarservice eller medborgarservice-myndighetsservice.
Dagens dialogplanering" ersätts av "interaktiv dialogplanering" så att stimulerande spänningar för utveckling kan uppstå.
Den yttersta beslutanderätten har folket genom rätten att välja de förtroendevalda och möjligheten att utföra lobbning. Initiativet för dialogen kan ske såväl uppifrån som underifrån.

Processen
Efter att Göteborg & Co samt Centrala Älvstaden fullföljt sina uppdrag lever medborgarorganisationerna kvar och utvecklar, till att börja med, tillsammans med myndigheterna innehållet i det som skall stå klart till Göteborgs 400- årsjubileum.


Bilder från utredningar


Bilden är från 1998 och visar lite
av tankegångarna kring hur
medborgarkraften verkar.

i
Framtidsbild
Dagens partipolitiska system utvecklas till ett formativt system, kanske grupporienterat, för att kontinuerligt
kunna utveckla det hållbara samhället.

Ur utredning av medborgarkraften från 2011

Nästa steg!
För att få en stark bärande idé för hela jubileet är det kraftbalanseringen som kommer att behandlas.....MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

.........:
:::::
....
................HEDEN
.........Möjligheternas hed

........... .............Pprocesskonstverk
. av Arne Person 2008
...

............... ..........

...... ...........Science Park Heden
........... .............PFörslag till Göteborg 400 år . av Arne Person 2011.

 

 

 

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida ...................... Här är du!
möjligheternas stad
möjligheternas hed

.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

SYNPUNKTER!......................Nästa!

© Arne Person.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker