..............MEDBORGARKRAFTEN
........................FÖRSTA SIDAN (ILLUSTRERADE VERSIONEN)

:::::........:::
....................
..Ett processkonstverk av AP
...... .

..
..................
HEDEN
.........Möjligheternas hed

................. inledning och förslag till program

 

Exercisheden
Förslag till program

Exercishedens geografiska läge

Intresset för Göteborgs utveckling har länge koncentrerats till älvstränderna. Omsorgen om såväl "förorterna som det gamla cityområdet utanför vallgraven Avenyn - Heden - Evenemangsstråket - Korsvägen riskerar att åsidosättas.

Heden har på senare tid alltmer kommit att betraktas som en barriär mellan Evenemangsstråket och Avenyn. Olika förslag har lanserats för hur man kan binda samman dessa stråk. Dessa förslag har inte imponerat på medborgarna.

Då en stor majoritet av Göteborgarna vill ha kvar Heden som en allmän plats för bland annat idrott förblir förbindelsen mellan de två stråken, i nivå med Vasagatan - Bohusgatan, en trist transportsträcka för gång- och cykeltrafik.

Utmaningen för medborgarkraften

Finna vägar att, med utgångspunkt från medborgarnas önskningar och behov skapa ett betydligt vitalare område med Heden i centrum, utan att för den saken ge avkall på dess nuvarande funktioner eller minska förutsättningarna för älvsträndernas utveckling.


Heden ligger centralt i området och bör ges sådant innehåll att det inte konkurrerar ut det befintliga runt omkring, utan för något som gagnar alla göteborgare nu och för lång tid framöver och som ger näring till omgivningen.

Processkonsten
Med Processkonsten ges möjligheter att med vidgade sinnen angripa problemställningar på innovativa sätt och att ta tolkar till hjälp såsom medborgare, Internet, dagspress, litteratur, konferenser och debatter.

Motiv för anläggningen ...Läs mer!
Människans kreativa förmåga innebär ständigt nya upptäckter och uppfinningar. För detta fordras nya redskap och verktyg, och nya sätt att se på omgivningen.

Internet har gett oss en oerhört stor och intressant databas, som fortfarande till stor del är outforskad.
Ur denna finns mängder av idéer att ta tillvara,
utveckla och förverkliga.
För detta krävs nya anläggningar. Plattformar för krafter måste anordnas och balans mellan dem måste skapas.

Exercisheden, som för Göteborgarna alltid varit en allmän plats för övningar och utställningar är en utmärkt plats för en sådan anläggning som kärna och motor för omgivande citystråk och en plats för medborgarnas övningar med inriktning mot framtiden. En allmän plats för nytänkande och regional utveckling grundad på omvärldsanalyser och konsekvensstudier.

FÖRSLAG NR 1

Förslaget grundas på den analys som utförts av de 10 embryon som togs fram under processkonstverkets steg 1
Analys av embryon

Göteborg som sjöfartsstad har varit viktigt att ta hänsyn till.
Vattnets betydelse har tillvaratagits och dragits fram till Heden via Trädgårdsföreningen.
Hedens historia alltifrån Göteborgs tillkomst har också påverkat och inspirerat till att fånga helheten i tid alltifrån
jordens tillkomst till framtidens samhälle.

Det börjar i Trädgårdsföreningens med dess vatten och växter. Ur vattnet som flödar in på Heden föds människan. Hon lär sig att använda redskap (Kantbebyggelsen) och odla ( planerna för fysisk träning, experiment och utställningar). Hon lär sig att använda olika krafter (plattformarna). Nu är vi framme på 2000-talet. Hon lär sig att balansera krafterna och bygga framtiden (Tornet)
Hon fantiserar om hur framtidens befolkningstäta samhällen kan gestaltas.

Området nås:
i norr - av gående och båtresenärer via Trädgårdsföreningen.
Från gatorna runt Heden - via ett stort antal entréer.
I höjd med Vasagatan via ett försänkt gång-och cykelstråk.
Från luften - via helikopterplatta på tornets tak.

 

Tornet
Krafterna!

Vetenskap Läs under Tornet; fördjupning!

Tornet "Krafterna"
Dess struktur utgår ifrån dagens rön om kraftbegreppet.

Det sträcker sig från jordens mittpunkt,( i energiändringar
inom en atom), ut i oändligheten.

Stommen till hela byggnaden byggs i första etappen.
Det inreds successivt allteftersom nya krafter tillkommer.

1993 representeras av två krafter vid uk parkeringsplan
1999 representeras av översiktsplanens tre krafter vid nedre plattan
2008 representeras av processkonstverkets fem krafter i marknivå.
2000- För varje våning tillkommer en kraft.

Innehåll
Den övre delen av tornet inreds som ett grönt landskap med växter och vatten i vindlande stråk från den övre takterrassen förbi de värmeisolerade lokalerna till dammen i nivå med foajén.


Hela den värmeisolerade byggnaden blir en kombinerad utställnings och arbetslokal för samordning av alla krafterna. Ju högre upp man kommer sker en differentiering i "underkrafter".
All verksamhet skall synliggöras för medborgarna i utställningar och interaktiva samtal.

Hedens disposition

Huvudbyggnaden utgörs av Tornet som representerar de förenade "Krafterna". Ur vattnet kring denna strävar likt lotusblommor plattformarna upp till ytan.

Bortom dessa utbreder sig odlingarna. I mitten en central arena som delvis kan öppnas upp sommartid. Ett nätverk av uppgångar till "Heden" möjliggör exponeringar och utställningar av stora format, för allmänheten.

Det stora inslaget av bollsporter kan tidvis begränsas av större utställningar.

Runt anläggningen leder en vallgrav på vars utsida alla erforderliga "verktygen", har sina lokaliteter. (Organisationer av alla slag).
Vattendammen i nordvästra hörnet fungerar vintertid som isbana.

Till området fogas Trädgårdsföreningen genom undergångar och kanal.

Tillfarter
Gång och cykelstråket i Vasagatan förs nedsänkt i ett egen stråk över Heden vidare till evenemangsstråket.

Bilarna ges plats i parkeringsdäck.

Besökare till Heden når området från alla håll.

Övernattning
Hotell Liseberg-Heden fortlever och utvecklas för att särskilt tjäna besökare och aktiva.

Medborgardelaktighet
Inom varje zon ges stora möjligheter för medborgarna att delta i innehåll och utformning samt att utvecklas personligen. Det är av största vikt att alla känner det angeläget att plattformen kommer att fungera väl.

Redskap och verktyg
Allt och alla som har något att ge i arbetet mot målet "krafter i balans".

T.ex.
Medborgarna, Nationerna, Läroanstalterna, Kyrkorna
Idrottsrörelsen, Sjuk- och friskvården, Äldreomsorgen,
Sociala omsorgen, Kulturen, Miljörörelser, Processkonsten
Marknadskrafterna, Forskning och utveckling, Medierna
och Myndigheterna

Fortsättning (Tidigare funderingar och fördjupningar!

................................till innehåll

................... .......................................eller till

..........R.......... ....Referat av
......... .en fingerad guidad tur
år 2020!................
..............Med länkar till fördjupad information.

............... ............Följ med!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eXTReMe Tracker

 

 


___________________________________
Göteborgs 400-årsjubileum år 2021
Heden som jubileumsområde
processkonstverk 25 steg1
Inledning

 

Heden processkonstverk 22-23 steg 4
Konsekvensbeskrivningar

Illustrationer

Skrivelser
KOMMUNEN med KOMPLETTERING OCH REGERINGEN

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn:Komplettering

Heden processkonstverk 22-23 steg 3
Synpunkter och förslag på kommunens
program för Heden och Avenyn

...........o
Heden processkonstverk 22-23 steg 2

FÖRSLAG 1 ..INNEHÅLL

innehåll Heden
startsida
möjligheternas stad
möjligheternas hed
.......... Här är du!
.......analys av embryon
hedenområdet
översiktsplanen o krafterna
.......motiv för processkonstverket
trädgårdsföreningen
vatten
terrasserna
plattan
plattformar
tornet
.......kraftertornet

planer
konst o skisser
utställning o mässor
situationsplan
Göteborgs framtid

För helheten även
Göteborgs framtid

Heden processkonstverk 22-23 steg1

inledning
embryon
förslag 1a bearb
förslag1 tornet
framtid
historik
nu
Heden pk
Heden pka

Göteborgs framtid
.....................
Lateralt tänkande
.....................plattformar,
....................
lycka,
.....................puls/lugn
,
.....................
år 2008 har hänt!
.....................
Göteborg - Möjligheternas stad
.....................
Kommunen
.....................och mycket mer!

SYNPUNKTER!..

© Arne Person.